Dette er Etisk handel Norge

Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Vårt formål er å fremme ansvarlig forretnings-praksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, dyr, samfunn og miljø. Alle våre medlemmer rapporterer årlig til oss om fremdrift på etisk handel

Vårt grunnlag / Visjon

Etisk handel Norge ble stiftet i år 2000 av Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (i dag Virke), Kirkens Nødhjelp, LO og Coop Norge. Bakgrunnen for initiativet var erkjennelsen om at handel er en viktig forutsetning for utvikling. Men da må handel skje på en måte som ivaretar anstendige arbeidsforhold og respekterer mennesker, dyr, samfunn og miljø i hele leverandørkjeden.

Vår Prinsipperklæring

Vår prinsipperklæring er basert på internasjonale standarder for menneskerettigheter, anstendig arbeid, miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd.

Prinsippene er basert på FN- og ILO konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde. Våre søsterorganisasjoner ETI, Etisk handel Danmark og ETI Sverige har vedtatt lignende prinsipper. Våre medlemmer forplikter seg til å jobbe for å sikre disse standardene i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

I dag er Etisk handel Norge Nordens ledende nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandør-kjeder. Vi tilbyr medlemmene individuell rådgivning og oppfølging, tilgang til kurs, ressurser og verktøy, deltagelse i vårt nasjonale og internasjonale fagmiljø med mulighet for kompetanse-heving og erfaringsutveksling. Etisk handel Norge er et flerpartsinitiativ som gjør det mulig å møte komplekse og utfordrende problemstillinger den enkelte virksomhet ikke kan takle alene.

Vår veiledning og rapporteringsmal tar utgangspunkt i de to internasjonale rammeverkene som definerer næringslivets samfunnsansvar: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper herunder OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger.

Vår prinsipperklæring​

Konvensjoner vi arbeider for

1.1 Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

1.2 Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid

3.1.     Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med

3.1.1.  nasjonal minstealder for ansettelse, eller;

3.1.2.  minstealder for obligatorisk skolegang,

med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.

3.2.    Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted

3.3.    Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4.    Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

7.1.      Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

7.2.    Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

7.3.    Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

9.1.     Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

9.2.    Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

9.3.    Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

11.1.   Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var-prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold.

11.2.  Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

13.1.  Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.

13.2. Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.

2.1 Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

2.2 Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

2.3 Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

4.1.  Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

4.2.  Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

6.1.  Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø.Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

6.2.  Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

6.3.  Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

6.4.  Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

8.1.    Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

8.2.   Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

8.3.    Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

8.4.   Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

10.1.   Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

12.1.  Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Kontakt oss

Besøks- og postadresse
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Fakturadresse

EHF til org. nr. 982 929 474 
eller via info@etiskhandel.no

Folkene bak Etisk handel Norge

Ansatte
Heidi Furustøl
Daglig leder
Tlf: 99705145
E-post: Heidi@etiskhandel.no
Andrés López
Seniorrådgiver
Tlf: 92161531
E-post: andres@etiskhandel.no
Silje Marie Rosenlund
Seniorrådgiver
Tlf: 47179706
E-post: silje.rosenlund@etiskhandel.no
Marit Gould
Seniorrådgiver
Tlf: 91587927
E-post: marit@etiskhandel.no
Simen Høy Dypvik
Seniorrådgiver
Tlf: 41249005
E-post: simen@etiskhandel.no
Espen Utaker
Kommunikasjons- markedsansvarlig
Tlf: 47468708
E-post: espen@etiskhandel.no
Lars Igesund
Kontorleder
Tlf: 91852243
E-post: lars@etiskhandel.no
Kaja Elise Gresko
Seniorrådgiver
Tlf: 99529448
E-post: kaja@etiskhandel.no
Monica Dalberg
Seniorrådgiver
Tlf: 91872441
E-post: monica@etiskhandel.no
Jonas Ådnøy Holmqvist
Seniorrådgiver
Tlf: 93253397
E-post: jonas@etiskhandel.no
Rikke Mohn Halvorsen
Seniorrådgiver
Tlf: 47810706
E-post: rikke@etiskhandel.no
Cathrine Berg-Nielsen
Seniorrådgiver
Tlf: 92408989
E-post: cathrine@etiskhandel.no
Silje Gabrielsen Eger
Seniorrådgiver
Tlf: 45664591
E-post: silje@etiskhandel.no
Emilie Mysen Moe
Rådgiver
Tlf: 958 63 682
E-post: emilie@etiskhandel.no
Frida Øvregaard Lunde
Studentmedarbeider
Tlf: 48461430
E-post: frida@etiskhandel.no
Miriam Hasan
Studentmedarbeider
Tlf:
E-post: miriam@etiskhandel.no
Marthe Kielland Røssaak
Seniorrådgiver
Tlf:
E-post: marthe@etiskhandel.no

Nettverk og samarbeidspartnere

ETI Sweden

Etisk handel Norge ga fødselshjelp til vår nye søsterorganisasjon i Sverige da de ble etablert høsten 2019. Som med våre andre søsterorganisasjoner har vi et tett og løpende samarbeid med ETI Sweden.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Difi har som en av sine oppgaver å fornye offenlig sektor. Dette inkluderer offentlige anskaffelser. Difi og Etisk handel Norge fremmer, samarbeider om, og legger til rette for, samfunnsanvarlige innkjøp

Etisk Handel Danmark

Etisk handel Norge var sentral da vår søsterorganisasjon i Danmark ble etablert i 2008. Som med ETI, har vi tett og løpende samarbeid med DIEH, blant annet knyttet til verktøyutvikling og aktiviteter i produsentland.

Ethical Trading Initiative

ETI ble etablert i 1998 og er IEH’s britiske «søster». ETI har flere internasjonalt kjente merkevarer og organisasjoner i sin medlemsmasse. ETI og Etisk handel Norge har tett og løpende samarbeid, strategisk og operativt.

Norad

Etisk handel Norge har rammeavtale med Norad. Støtten brukes på aktiviteter i produsentland, samt informasjons- og rekrutteringsarbeid. IEH rapporterer årlig til Norad.