Bli medlem

Et medlemskap i Etisk handel Norge skal sette medlemmene i stand til å møte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø.

Søk medlemsskap

Medlemskap

Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og Nordens største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Alle medlemmer rapporterer åpent om status og fremdrift i arbeidet i en årlig rapport til Etisk handel Norge.

Et medlemskapet i Etisk handel Norge:

 • gir ansvarlige i virksomheten trygghet og mulighet til å ta gode og ressursvennlige valg
 • gir et tydelig og troverdig signal på virksomhetens verdier
 • gir virksomheten mulighet til å bedre møte forventninger og krav fra myndigheter, kunder, media, eiere, ansatte m.fl
 • gir mulighet til å lære av de beste

Som medlem:

 • blir du en del av Norges sterkeste fagmiljø og største nettverk for bærekraftig leverandørkjedestyring
 • får du tilgang til bransjespesifikke og tematiske nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • får du egen dedikert rådgiver – med konstruktiv støtte og sparring på arbeidet
 • får du konkret hjelp og ressurser til helhetlig implementering av bærekraftig leverandørkjedestyring.
 • får du tilgang til et sett av indikatorer (KPI’er) for å vurdere arbeidet i tillegg til benchmark mot IEHs anbefalinger og andre medlemmer
 • får du tilgang til samarbeidsprosjekter og lokal ekspertise i sentrale sourcingmarkeder
 • får du tilgang til kompetanseheving gjennom faglig ledende kurs, workshops og nettverksmøter

Hva koster medlemskapet?

Medlemskontingenten bestemmes ut fra type virksomhet, der hver ulike type virksomhet har et eget fordelingsgrunnlag. Organisasjoner har tre betalingsgrupper, prisen settes ut i fra omsetning og antall ansatte. For kommuner og fylkeskommuner settes prisen ut i fra antall innbyggere og for bedrifter er det omsetningen som avgjør hva kontingenten blir. Under finner du minimums- og maksimumsgrenser. Lurer du på hva kontingenten vil være for din virksomhet? Send oss en mail, så hjelper vi deg med utregningen.

For organisasjoner:

 • Minimumsgrensen 6500
 • Maksimumsgrensen 37000

For kommuner og fylkeskommuner:

 • Minimumsgrensen 21 000
 • Maksimumsgrensen 85 000

For bedrifter og annen offentlig virksomhet:

 • Minimumsgrensen 6 500
 • Maksimumsgrensen 116 500

Oppsigelsesfrister

Under finnes en oversikt over oppsigelsesfrister for medlemskap i Etisk handel Norge og regler for kontingentbetaling ved oppsigelse av medlemskapet:

 

 • Oppsigelse levert 1.1 – 28.2 innebærer halv kontingent inneværende år
 • Oppsigelse levert 1.3 – 31.12 innebærer full kontingent inneværende år
 • Oppsigelse levert 1.3-30.9 innebærer ingen kontingent påfølgende år
 • Oppsigelse levert 1.10 – 31.12 innebærer halv kontingent påfølgende år

For spørsmål, kontakt:

Henrik Mollatt
Seniorrådgiver, medlemsservice
Mobil: 90 98 33 01

Medlemsfordeler

Vi veileder og gir råd til våre medlemmer i forhold utfordringer på veien og de muligheter som finnes for å sikre gode arbeids og miljøforhold i sine leverandørkjeder.

Rådgivning

Vi tilbyr veiledning i hvordan du kan jobbe 
effektivt med etisk handel.

bullet arrowIndividuell tilbakemelding og oppfølging av det enkelte medlems arbeid med etisk handel på bakgrunn av den årlige rapporten til Etisk handel Norge om konkrete mål, fremdrift og resultater

bullet arrowRådgivning i enkeltsaker – alt fra å etablere retningslinjer (CoC), til hvem du kan samarbeide med for å håndtere brudd på retningslinjene, og skape forbedringer i leverandørkjeden

bullet arrowKunnskap om hvor du finner relevant informasjon om risiko for dårlig arbeids og miljøforhold innen spesifikke bransjer og land

Ressurser

Vi tilbyr medlemssider med en rekke ressurser og 
verktøy basert på vår implementerings-modell. 
Noen få utvalgte ressurser er:

bullet arrowMålstyrings og fremdriftsverktøy

bullet arrowMal for etiske retningslinjer

bullet arrowUlike maler for arbeidet risiko-kartlegging, både på et overordnet 
nivå og mer spesifikt hos leverandør

bullet arrowSjekkliste for kartlegging av nye leverandører

Kompetanseheving

Vi hjelper deg med kapasitetsbygging av dine leverandører i produsentland.

bullet arrowKurs, seminarer og forum som tar sikte på praktisk implementering av arbeidet både i Norge og i leverandørkjeden.

bullet arrowVi har et nettverk av lokale eksperter og rådgivere i produsentland. Etisk handel Norge arrangerer også kurs for våre medlemmers leverandører i flere land og har utarbeidet en leverandørhåndbok med oversikt over lokal lovgivning, råd og tips for hvordan leverandørene kan følge opp kravene i retningslinjene for etisk handel.

bullet arrowKurs for medlemmers leverandører i produsentland (Kina, India og Vietnam) Leverandørhåndbøker på engelsk, kinesisk og vietnamesisk

Samarbeidsprosjekter

Tilgang til Etisk handel Norges nasjonale og internasjonale fagmiljø med god muligheten for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

bullet arrowProsjekter som skal styrke arbeiderrepresentasjon og lokalt samarbeid i leverandørkjeden.

bullet arrowDue Dilligence prosjekter bla i cashewnøttindustrien i Vietnam og i ullproduksjon i Sør Afrika.

bullet arrowVårt nasjonale og internasjonale nettverk av flerpartsinitiativ som Ethical Trading Initiative (ETI), Dansk Initiativ for etisk handel (DIEH), Social Compliance Initiative (SAI). Se liste over samarbeidspartnere og nettverk.

Sekretariatet har full konfidensialitet når det gjelder alle opplysningene vi får i kontakt med medlemmene.

Medlemsforpliktelser

Våre medlemmer forplikter seg til å jobbe aktivt for å realisere Etisk handel Norges formål om å fremme og samarbeide for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Våre medlemsforpliktelser

bullet arrowVåre medlemmer forplikter seg til å jobbe aktivt for å fremme handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Vi bistår med veiledning og råd ut fra medlemmenes ståsted og utfordringer i leverandørkjeden. Etisk handel Norges medlemsforpliktelser er:

bullet arrowVedta etiske retningslinjer som er like omfattende som Etisk handel Norges retningslinjer

bullet arrowArbeide aktivt for at arbeids- og miljøforhold stadig forbedres hos produsenter og leverandører i hele leverandørkjeden. Etisk handel er en kontinuerlig prosess som krever varig påvirkningsarbeid

bullet arrowMedlemmer skal bruke sin innflytelse til å styrke oppslutningen om etisk handel

bullet arrowRapportere årlig til Etisk handel Norge om konkrete mål og aktiviteter, fremdrift og resultater av virksomhetens arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig.

bullet arrowBetale medlemskontingent

bullet arrowOffentlige oppdragsgivere forplikter seg til å arbeide aktivt for samme mål innenfor det handlingsrommet loven til enhver tid tillater.

Medlemmer som grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine forpliktelser som medlem i Etisk handel Norge kan ekskluderes.

Søk medlemskap

Ønsker din virksomhet å bli medlem i Etisk handel Norge? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg. Har du spørsmål? Kontakt Henrik Mollatt på tlf 90983301 eller henrik@etiskhandel.no

Om virksomheten

Kontaktperson

Medlemskap

Les her om Etisk handel Norges behandling av personopplysninger