Login

Q&A

Q&A

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Åpenhetsloven er vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. 

Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 

 
  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner 
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.  
  

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet. 

Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, dyr, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden. 

Modellen har 6 trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter.

Etisk handel Norge har egen veiledning til aktsomhetsvurderinger på våre Kom i gang-sider. 

Etisk handel Norge holder jevnlig kurs for sine medlemmer i aktsomhetsvurderinger, og som medlem får du personlig oppfølging i ditt arbeid fra en av våre dyktige rådgivere.  

Ja, loven også gjelder større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. 

Kommuner blir normalt ikke omfattet av loven, men er det for varer og tjenester de kjøper inn eller som er på markedet. For kommuner gjelder loven om offentlig anskaffelser. 

Finansforetak og kapitalforvaltere som «store foretak» blir underlagt åpenhetsloven: 

  • Verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond (med konsesjon), og morselskap til disse, og norske filialer av utenlandske verdipapirforetak 
  •  
  • Livs- og skadeforsikringsforetak som inngår i konsern som utarbeider årsregnskap i henhold til regnskapsloven § 3-9 eller har utstedt verdipapirer på regulert marked i EØS
  •  
  • Banker, kredittforetak, finansieringsforetak, morselskap i finanskonsern, enkelte finansstiftelser, filialer av utenlandske kredittinstitusjoner og finansieringsforetak
  •  
  • Pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og filialer av utenlandske pensjonsforetak. 

Redegjørelsen av aktsomhetsvurderingene skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. 30.6. 2023 skal alle virksomheter som omfattes åpenhetsloven ha en rapport tilgjengelig på egen nettside. 

Loven legger opp til en risikobasert tilnærming, hvor det er lovpålagt å utføre aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene skal stå i forhold til foretakets størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighets­­graden og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

For å innfri åpenhetsloven må du kunne redegjøre for alle 6 leddene i aktsomhetsvurderinger, og publisere rapporten på egne nettsider innen 30.6.2023. Redegjørelsen kan gjerne offentliggjøres flere steder. Kravet til omfang av aktsomhetsvurderingene skal være forholdsmessig i forhold til virksomhetens størrelse, og må gjennomføres regelmessig. Medlemmer i Etisk handel Norge får opplæring i aktsomhetsvurderinger og oppfyller loven når de når basisnivået til Etisk handel Norge.   

Forbrukertilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes. Tilsynet skjer ut fra hensynet til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Forbrukertilsynet skal av eget tiltak, eller etter henvendelse fra andre, søke å påvirke virksomhetene til å innrette seg etter loven, herunder ved å føre forhandlinger med virksomhetene eller deres organisasjoner. 

Virksomhetene er pålagt, gjennom aktsomhetsvurderingene, å kartlegge sin leverandørkjede og forretningspartnere. Basert på denne kartleggingen skal virksomhetene foreta en vurdering av hvor det er risiko for faktiske og potensielle brudd på anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Man må blant annet vurdere hvor alvorlig risikoen er, omfanget, og om det er mulighet for gjenoppretting. Deretter skal virksomhetene prioritere hvor de setter inn tiltak.

Hvis du kan oppgi kilde og land på dine varer og tjenester, være åpen om antall leverandører og fortell hvor mange av disse som anses som høyrisiko er du godt i gang med aktsomhetsvurderingene. Du skal kunne redegjøre for råvareleddene, men ikke nødvendigvis helt tilbake til opprinnelsessted.

Hvor langt ned i leverandørkjeden du må foreta aktsomhetsvurderinger, eller hvor mange underleverandører eller forretningspartnere du må vurdere, vil  varierer alt ettersom hvordan risikoen er for din virksomhet og for virksomhetens enkelte produkter og tjenester.

Så lenge kartleggingen av leverandørkjedene og forretningsforbindelsene alltid er oppdatert, og virksomheten jevnlig foretar risikovurderinger, sørger du for at virksomheten din har oppdatert kunnskap om prioriteringene av hvor dypt og bredt aktsomhetsvurderingene skal foretas.

Det er dermed ikke en fasit på hvor langt ned i leverandørkjeden man må gå. Svaret henger sammen med selve aktsomhetsvurderings-prosessen.

Global produksjon skjer på kryss og tvers av landegrenser og i selvstendige produksjonsenheter hvor en norsk virksomhet ikke har formell innflytelse. Det er derfor ikke forventet at virksomheten har full kontroll over hele leverandørkjeden med det samme. Det er vanlig å gjøre en prioritering av hvilke leverandører en begynner å jobbe tettere med. Etisk handel Norge yter rådgivning og har verktøy for risiko- og mulighetsvurdering.

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Retten til informasjon omfatter både generell informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester.

Forespørsler om informasjon må gis skriftlig. Svaret fra virksomhetene skal også være skriftlig, og skal være dekkende og forståelig. Svaret skal gis innen tre uker fra forespørselen er mottatt. I enkelte tilfeller kan det være grunnlag for utsatt frist, men da må det informeres om hvorfor og når svar kan ventes. Loven stiller også krav til informasjon som skal gis ved avslag.

Det er viktig å etablere gode rutiner for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres av virksomheten. En bør også ha opparbeidet seg en form for beredskap for å ta seg av henvendelser som måtte komme fra loven trer i kraft.

Ta kontakt med Espen Utaker for en uforpliktende prat

47 46 87 08