Login

Medlemsforpliktelser

Som medlem i Etisk handel Norge forplikter man seg til vår prinsipperklæring. Denne beskriver hva medlemmer forplikter seg til i Del II.

 1. Medlemskap i Etisk handel Norge betyr tilslutning til Etisk handel Norges vedtekter og Etisk handel Norges prinsipperklæring.
 2. Medlemmene skal bruke sin innflytelse til å styrke oppslutningen og kunnskapen om etisk handel.
 3. Etisk handel Norges medlemmer forplikter seg til å jobbe for bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, dyr, samfunn og miljø. Offentlige oppdragsgivere forplikter seg til å arbeide aktivt for samme mål innenfor det handlingsrommet loven til enhver tid tillater.
  1. Medlemmene skal ha strategier og retningslinjer, tilpasset sin størrelse og kontekst, som inkluderer en uttrykt forpliktelse til å respektere mennesker, dyr,  samfunn og miljø, og skal som et minimum dekke Etisk handel Norges prinsipper for bærekraftig forretningspraksis
  2. Medlemmene skal jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis for å forhindre brudd på Etisk handel Norges prinsipper for bærekraftig forretningspraksis og bidra til varige forbedringer for mennesker, miljø og samfunn i leverandørkjeden. Medlemmer skal i løpet av to år være på et objektivt definert kvalitetsnivå, kalt basisnivå, i aktsomhetsvurderinger.
  3. Medlemmer skal tilpasse egen innkjøpspraksis for å forbedre forhold for mennesker, dyr, samfunn og miljø i leverandørkjeden.
  4. Medlemmer skal støtte opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeidstakerrepresentasjon.
  5. Medlemmer skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av de forente nasjoner (FN) og/eller norske myndigheter.
 4.  Medlemmene skal årlig rapportere til Etisk handel Norge om aktiviteter, resultater og planer i forhold til forpliktelsene nevnt ovenfor. Denne rapporten er offentlig tilgjengelig. Medlemmene kan velge ikke å gjøre rapporten for innmeldingsåret offentlig tilgjengelig.
 5. Medlemmene skal betale den årlige medlemskontingenten.
 6. I tråd med Etisk handel Norges vedtekter §8 kan medlemmer som grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine forpliktelser bli ekskludert.

Medlemmer forplikter seg til å nå Etisk Handel Norges Basisnivå innen to år etter inngått medlemskap. Les mer om Basisnivå her.

Les Etisk handel Norges prinsipperklæring her. Prinsipperklæring – 2022