Kontakt oss

Medlemsforpliktelser

Medlemsforpliktelser

Våre medlemmer forplikter seg til å jobbe aktivt for å realisere Etisk handel Norges formål om å fremme og samarbeide for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Offentlige oppdragsgivere forplikter seg til å arbeide aktivt for samme mål innenfor det handlingsrommet som loven til enhver tid tillater.

 Etisk handel Norges medlemsforpliktelser er:

1.  Medlemskap i Etisk handel Norge krever aktiv innsats for å bidra til forbedringer i disse forholdene.

Medlemskap innebærer tilslutning til Etisk handel Norge sine vedtekter og prinsipperklæring.

 

Dette innebærer at:

1.1 Medlemmene skal bruke sin innflytelse til å styrke oppslutningen om og forståelsen for etisk handel. 

1.2 Medlemmene skal utvikle egne etiske retningslinjer og formidle disse overfor sine handelsforbindelser i hele verdikjeden.

Etisk handel Norge sine etiske retningslinjer, som gjengitt i vår prinsipperklæring, angir minimumsstandarden. 

1.3 Medlemmene skal arbeide aktivt for at arbeids- og miljøstandarder stadig forbedres hos produsenter og leverandører i hele verdikjeden. 

1.4. Medlemmene skal iverksette tiltak for å oppfylle medlemsforpliktelsene. Etisk handel Norge har utarbeidet egen veiledning for oppfølging av medlemsforpliktelsene.

 

 

 

2.   Medlemmene skal årlig rapportere til Etisk handel Norge om aktiviteter og resultater i forhold til forpliktelsene under punkt 1. Denne rapporten offentliggjøres på Etisk handel Norge sine nettsider, under «Våre medlemmer». 

 

Alle bedriftsmedlemmer er forpliktet til å komme opp på et Basisnivå i aktsomhetsvurderinger, basert på 11 objektive dokumentasjonskrav.  

 

De 11 objektive dokumentasjonskrav er:

 

1. Link til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet 

2. Organisasjonskart

3. Beskrivelse av hvordan arbeidet med bærekraftig forretningspraksis er organisert 

4. Strategi, ambisjon eller overordnede mål for bærekraftsarbeidet

5.Handlingsplan 

6. Link til offentlig tilgjengelige Retningslinjer for leverandører i tråd med Basisnivå 

7. Minimumskriterier for samarbeid med leverandører 

8. Beskrivelse av kommunikasjon med leverandører om bærekraftig forretningspraksis 

9. Oversikt over prioriterte risikoområder, inkludert begrunnelse for prioriteringen og kildebruk.

10. Status for gjennomførte tiltak for å stanse, forebygge og redusere

11. Beskrivelse av arbeidet med overvåking og evaluering med hjelp av aktsomhetsvurderinger

 

Diverse ressurser, verktøy og andre indikatorer ligger tilgjengelig i den elektroniske rapporteringsmalen forbeholdt medlemmer.  Disse ressursene vil hjelpe deg i rapporteringsarbeidet og i jobben med å bli en mer bærekraftig bedrift. 

 

4 nivåer for bærekraftige bedrifter

Etisk handel Norge opererer med fire nivåer for hvor langt en bedrift har kommet i sitt bærekraftarbeid:

1. Basisnivå for aktsomhetsvurderinger

2. Underveis, 

3. Gjennomfører og 

4. Ledende. 

 

 

Den årlige rapporteringen for bedriftsmedlemmer baserer seg på OECDs aktsomhetsvurderings-metode, 

Etter at medlemmene har levert årsrapporten, vurderer Etisk handel Norges medlemsrådgivere om bedriftsmedlemmene er under eller over Basisnivå, med utgangspunkt i de 11 objektive dokumentasjonskravene.

Strategimålet for Etisk handel Norge er at våre bedriftsmedlemmer skal være ledende på aktsomhetsvurderinger innen utgangen av 2024.

Den årlige rapporteringen for bedriftsmedlemmer baserer seg på OECDs aktsomhetsvurderings-metode, 

 

3. Medlemmene skal innbetale den årlige medlemskontingenten 

 

4. Medlemmer som grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine forpliktelser som medlem i Etisk handel Norge kan ekskluderes, som beskrevet i Etisk handel Norge sine vedtekter § 8.

 

5. Prinsipperklæringens bestemmelser   skal respekteres i hele virksomheten