Kom i gang bedrift - Etisk Handel Norge
< Kom i gang

Bedrift

Aktsomhetsvurderinger

Denne veiledningen er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Modellen har 6 trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Veiledningen er delt inn i kapitler basert på denne modellen.

Fig: Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden.

Aktsomhetsvurderinger:

  • er forebyggende
  • er risikobaserte og innebærer prioritering av alvorlig og sannsynlig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
  • er dynamiske
  • blir styrket gjennom involvering av interessenter
  • flytter ikke ansvar
  • samsvarer med internasjonale standarder for bærekraftig forretningspraksis
  • avhenger av omstendighetene for eksempel forretningsmodell, produktvalg, størrelse, posisjon i leverandørkjeden etc.
  • inkluderer kontinuerlig kommunikasjon

Næringslivet spiller en nøkkelrolle for å nå FNs bærekraftsmål. Et velfungerende og ansvarlig næringsliv bidrar til både jobbskaping, økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Men virksomheter kan også medvirke til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Medlemmer i Etisk handel Norge har derfor forpliktet seg til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for å jobbe mot mer bærekraftig forretningspraksis.

Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper som dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Medlemmene er forpliktet til hvert år å rapportere om hvilke utfordringer de står overfor og hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene. Nå i 2020, er veiledning og rapporteringsmal revidert ny og er bygget rundt OECDs metode for aktsomhetsvurderinger. Det er nytt for oss, og det er nytt for våre medlemmer.

Vår veiledning og bedrifters rapportering søker å svare på forventningene til arbeid med ansvarlig næringsliv og bærekraftig forretningspraksis som beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Rapporteringen til Etisk handel Norge dekker vesentlige elementer i rapporteringsrammeverket til Global Report Initiative (GRI) og kan benyttes som framdriftsrapport til Global Compact.

Interessentdialog og samhandling er ekstremt viktig i aktsomhetsvurderinger, for å forstå risiko, men enda viktigere, gjøre, eller bidra til tiltak som er effektive. Se egen veileder for interessentdialog her.

Logg deg inn på medlemsidene for å få tilgang til ressurser og verktøy