Hvorfor bærekraft

Verden står overfor store utfordringer. Gjennom bærekraftig foretningspraksis bidrar virksomheter til at handel lønner seg for mennesker, samfunn og miljø.

Det store bildet

Global handel har løftet millioner av arbeidere ut av ekstrem fattigdom gjennom arbeid. I dag anslås det at over 450 millioner mennesker arbeider i globale leverandørkjeder.

Samtidig som internasjonal handel har gitt muligheter til mange, har økt produksjon og forbruk ført med seg store utfordringer. Verden står ovenfor en klimakrise og ulikheten både i og mellom land øker.

FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine[1]. Bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel, er forretningspraksis som bidrar til å iverata menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø, og en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål.

Gjennom bærekraftig forretningspraksis bidrar virksomheter til at global handel lønner seg for mennesker, samfunn og miljø. I praksis handler det for eksempel om å skape gode jobber i globale leverandørkjeder; jobber som betaler en rettferdig lønn, som er trygge og som gir like muligheter, uavhengig av kjønn eller bakgrunn. Det handler også om å sikre en produksjon som er innenfor planetens tålegrenser, og som tar hensyn til lokalbefolkningens rett til rent vann og frisk luft.

[1] Brundtland-kommisjonen, «Vår felles framtid», 1987

#

Utfordringer i leverandørkjeden

I globale leverandørkjeder er prispresset stort, og ofte går det utover hensynet til menneskene som lager produktene våre, lokalsamfunnene de lever i, og naturressursene som brukes i produksjonen.

I mange produksjonsland for varer som selges i norske butikker er myndighetens implementering av miljø- og arbeidslovgivning svak. I tillegg er korrupsjonsrisikoen ofte høy og brudd på menneskerettighetene et alvorlig problem.

Visste du at:

  • 300 millioner arbeidstakere lever i ekstrem fattigdom, mange flere lever i relativ fattigdom
  • De 50% fattigste i verden fikk 12% av inntekstveksten mellom 1980 og 2016
  • 4 milliarder mennesker, nesten 2/3 av verdens befolkning, opplever alvorlig vannmangel minst én måned hvert år
  • Verdens CO2-utslipp må kuttes med over 50% innen 2030, og nå null innen 2050, for å begrense global oppvarming til 1,5°C, som anbefalt av FN-eksperter
  • Nesten 3 millioner mennesker dør hvert år på grunn av arbeidsrelatert sykdom eller ulykke
  • Kvinner tjener ca. 20% mindre enn menn på verdensbasis
  • I 2019 ble arbeidere i 52 land utsatt for vold og fagforeningsrepresentanter drept i 10 land
  • 25 millioner mennesker er i tvangsarbeid, 16 millioner i privat sektor

 

Etisk handel Norges rolle

Code of conduct

Etisk handel Norges prinsipper for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

Code of conduct

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

bullet arrow1.1 Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

bullet arrow1.2 Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid

Code of conduct

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

bullet arrow2.1 Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

bullet arrow2.2 Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

bullet arrow2.3 Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

Code of conduct

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

bullet arrow3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med

bullet arrow3.1.1. nasjonal minstealder for ansettelse, eller;

bullet arrow3.1.2. minstealder for obligatorisk skolegang,

bullet arrowmed høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.

bullet arrow3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted

bullet arrow3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

bullet arrow3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

Code of conduct

4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskriminerings- konvensjon)

bullet arrow4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

bullet arrow4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

Code of conduct

5. Brutal behandling (Menneskerettighets- erklæringen/UDHR)

bullet arrow5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

Code of conduct

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

bullet arrow6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

bullet arrow6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

bullet arrow6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

bullet arrow6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

Code of conduct

7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

bullet arrow7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

bullet arrow7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

bullet arrow7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

Code of conduct

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

bullet arrow8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

bullet arrow8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

bullet arrow8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

bullet arrow8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

Code of conduct

9. Regulære ansettelser

bullet arrow9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

bullet arrow9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

bullet arrow9.3. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Code of conduct

10. Marginaliserte befolkningsgrupper

bullet arrow10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

Code of conduct

11. Miljø

bullet arrow11.1. Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var-prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold.

bullet arrow11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

Code of conduct

12. Korrupsjon

bullet arrow12.1. Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Code of conduct

13. Dyrevelferd

bullet arrow13.1. Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.

bullet arrow13.2. Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.

Din rolle

Vi tilbyr våre medlemmer veiledning og verktøy, som setter dem i stand til å håndtere utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden. Etisk handel Norge har også en pådriverrolle for at flere skal jobbe med etisk handel.

Fordi det ikke finnes noen lov som forbyr eller hindrer norske virksomheter å importere varer som er laget under ulovlige forhold, som barnearbeid og ekstrem bruk av overtid, er arbeidet med etisk handel noe virksomheten selv må ta tak i. Etisk handel Norge tilbyr medlemskap og gjennom det hjelper vi til med veiledning og verktøy.

Rådgiving og verktøy

Vi veileder og gir individuell rådgivning  til våre medlemmer i forhold til deres fremdrift i arbeidet med etisk handel og i deres møte med utfordringer i leverandørkjeder. Våre medlemmer rapporterer åpent om status og fremdrift i arbeidet med etisk handel etter mal fra Etisk handel Norge. Rapporteringen er et verktøy for virksomheter for å sette konkrete mål for videre arbeid og evaluere egen innsats.

Medlemskapet gir også tilgang til våre medlemssider, verktøy, nettverk, kurs og seminarer. På våre medlemssider vil du finne de fleste av  Etisk handel Norges maler og verktøy, alt fra mal for retningslinjer for etisk handel (CoC), handlingsplaner og egenrapporteringsskjema for agenter og produsenter.

Vi gir også rådgivning og arrangerer kurs i produsentland. Vi arrangerer kurs for våre medlemmers leverandører i bla Kina, Vietnam, India og Bangladesh.

Stadig utvikling

Etisk handel Norge utvikler og forbedrer stadig verktøy og samarbeider med flere organisasjoner om å dele og videreutvikle ressurser. På dette feltet er erfaringsdeling essensielt og sammen gjør vi arbeidet med etisk handel mer ressurseffektivt.