Login

Høringsinnspill NOU 2023:

15  – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i norsk rett

EUs CSRD er et av flere kraftfulle virkemidler for den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet som må realiseres uten å gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Utvalget har gjort et godt stykke arbeid med å se på de ulike kravene til bærekraftsrapportering blant annet i taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen og deretter foreslått endringer i regnskapsloven, verdipapirloven og åpenhetsloven m.fl. Etisk handel Norges støtter hovedlinjene i utvalgets anbefaling, men vår største innvending er at utvalget ensidig vektlegger bærekraftsforhold av miljø og klimamessig art, og ikke grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. I tillegg bør flere andre deler av utvalgets forslag konsekvensutredes nærmere. Les høringsinnspillet her: 04.09.23 Etisk handel Norge_Høringsinnspill NOU 2023_15 Bærekraftsrapportering