Aktsomhetsvurderinger trinn 2- Kartlegging og prioritere risiko del 1

Hvordan få oversikt over risikoen i egne leverandørkjeder? Hvilke kilder bør du starte med, og hvilke interessenter bør involveres på veien? Og ikke minst – hvilke risikoområder bør prioriteres? 

Målgruppe:

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden.

Innhold og læringsmål:

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dette digitale kurset hjelper deg i gang med risikokartlegging på land, bransje og råvarer, med fokus på kildebruk og interessentinvolvering for å få på plass en grunnleggende oversikt over risiko i tråd med nasjonale og internasjonale forventninger. Du får konkrete tips og råd om prioritering av risiko for videre kartlegging og oppfølging, og praktisk eksempel fra medlemmer av Etisk handel Norge som jobber godt på dette området.

Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Dette kurset er en del av en kursrekke på fem.

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller tilsvarende, samt Aktsomhetsvurderinger trinn 1 Forankring.

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel, med særlig fokus på virksomhetens kartlegging av risiko i leverandørkjeden.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Medlemmer 500 kr, ikke-medlemmer 3000 kr. Påmelding er bindende. Merk: Dette kurset er ikke for konsulentselskaper e.l.