Aktsomhetsvurderinger trinn 1 – Forankring

Hvordan forankre arbeidet med etisk handel og bærekraft i egen virksomhet? Hvem internt bør involveres? Og hvordan få formidlet til leverandører at dette er viktig?

Målgruppe:

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden.

 

Innhold og læringsmål:

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø, knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Grunnlaget for godt arbeid med aktsomhetsvurderinger ligger i god forankring internt, og i leverandørkjeden. På dette korte kurset får deltakerne en innføring i internasjonale og nasjonale forventninger til virksomheters arbeid med aktsomhetsvurderinger, konkrete tips og råd for hvordan kan gå fram for å forankre dette arbeidet i virksomheten, og praktiske eksempler fra medlemmer av Etisk handel Norge som jobber godt på dette området.

Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Offentlige virksomheter bør ha kunnskap om aktsomhetsvurderinger for å kunne skille mellom gode – og mindre gode – arbeidsprosesser hos leverandører. Kunnskap om aktsomhetsvurderinger er også en forutsetning for god dialog med – og kontraktsoppfølging av – leverandører. Det reviderte kontraktsvilkåret for etisk handel (mars 2020) stiller krav til aktsomhetsvurderinger.

Dette kurset er første kurs i en kursrekke på fem.

 

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller ha tilsvarende kunnskap.

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier, virksomhetsplaner og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel. Les også innledning og kapittel 1 (til og med side 13) i OECDs veileder om aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Medlemmer 500 kr, ikke-medlemmer 3000kr. Påmelding er bindende.