Høringsinnspill til den norske posisjonen til EUs lovforslag om forbud mot tvangsarbeid

Høringsinnspill til den norske posisjonen til EUs lovforslag om forbud mot tvangsarbeid

Etisk handel Norge er positiv til intensjonen med lovforslaget, å få utryddet tvangsarbeid som 28 millioner mennesker er tvunget til å utføre. Dette er vår tids moderne slaveri og alle gode krefter må jobbe sammen slik at tvangsarbeid blir utryddet, men dette arbeidet tar dessverre (altfor) lang tid. Våre kommentarer og innvendinger knytter seg til selve utformingen av lovforslaget. Les hele høringsinnspillet: Høringsinnspill tvangsarbeid_25.09.23

Høringsinnspill NOU 2023: 15 – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i norsk rett

Høringsinnspill NOU 2023:

15  – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i norsk rett

EUs CSRD er et av flere kraftfulle virkemidler for den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet som må realiseres uten å gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Utvalget har gjort et godt stykke arbeid med å se på de ulike kravene til bærekraftsrapportering blant annet i taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen og deretter foreslått endringer i regnskapsloven, verdipapirloven og åpenhetsloven m.fl. Etisk handel Norges støtter hovedlinjene i utvalgets anbefaling, men vår største innvending er at utvalget ensidig vektlegger bærekraftsforhold av miljø og klimamessig art, og ikke grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. I tillegg bør flere andre deler av utvalgets forslag konsekvensutredes nærmere. Les høringsinnspillet her: 04.09.23 Etisk handel Norge_Høringsinnspill NOU 2023_15 Bærekraftsrapportering