Høringsinnspill til forslag om lov om god handelsskikk

I forslag til formålsparagraf står det at loven skal bidra til økt forbrukervelferd ved å fremme forretningsforbindelser mellom næringsdrivende med en høy etisk standard, særlig i form av effektive og forutberegnelige relasjoner.

 

Med forbrukervelferd menes velferd for sluttkunder gjennom lave priser, høy kvalitet, bredt vareutvalg og høy grad av tilgjengelighet. At det bare pekes på lav pris mener vi er uheldig og bør fjernes og heller erstattes med fornuftig pris. Lav pris er ikke et hensiktsmessig formål, da lav pris er en sterk driver for dårlige arbeidsforhold i primærleddet. F

 

Last ned rapporten ↓

Høringsnotat Stml. nr 8 2019-2020 Bærekraftig verdiskapning

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til komitebehandlingen av Stml. nr 8 2019-2020 Bærekraftig verdiskapning. Det er gledelig at tittelen på meldingen signaliserer et sterkt bærekraftfokus på statens eierskapsutøvelse, og at det settes krav til selskapene om å gjøre obligatoriske aktsomhetsvurderinger. Det er derimot en for svak kobling mellom statens mål om høyest mulig avkastning og krav om ansvarlig virksomhet og bærekraftig verdiskapning. Staten bør også avkreve konkrete rapporteringsindikatorer på selskapenes håndtering av risiko og faktisk negativ påvirkning på menneske- og arbeidstakerrettighetene, miljø, klima og samfunn i vurdering av selskapenes måloppnåelse.

 

 

Last ned rapporten ↓

Høringsuttalelse om forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger

Vi ønsker kun å gi noen overordnede kommentarer til lovforslaget basert på diskusjon i sekretariatet og styret. Medlemmene i Etisk handel Norge har ulike syn på deler av lovforslaget, blant annet paragraf 6 om åpenhet om produksjonssteder, og vi har oppfordret medlemmene til å ta opp sine synspunkter på spesifikke deler av lovforslaget i egne uttalelser.

 

Tilslutning til lovutkastet Manglende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i de globale leverandørkjedene er en betydelig og kompleks utfordring i mange land.

 

Våre medlemmer jobber systematisk, forpliktende og i samarbeid, for at global handel skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeid og miljø/klima.

 

Etisk handel Norge gir derfor sin tilslutning til hovedlinjene i lovutkastet. Vi vil understreke at åpenhet er viktig, og vi har tro på at mer åpenhet om leverandørkjedene vil føre til et mer ansvarlig næringsliv.

 

 

Last ned rapporten ↓