Etisk handel Norge mener: Norske virksomheter kan ikke akseptere tvangsarbeid i sine kinesiske leverandørkjeder

Business people shaking hand in China

For the English version read here. 

Sammen med våre 215 medlemmer jobber Etisk handel Norge for handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø. Vår forpliktende prinsipperklæring og veiledning tar utgangspunkt i gjeldende anerkjente FN og ILO-konvensjoner for menneske- og arbeidsrettigheter, samt sentrale rammeverk fra FN og OECD som pålegger næringslivet å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Prinsipperklæringens første artikkel stadfester at det ikke skal forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid, jamfør ILOs konvensjon 29 og 105. Etisk handel Norges strategi for 2021-2024 inneholder dessuten en målsetning om at «Medlemmer har forebygget og bidratt til å redusere tvangsarbeid, en form for moderne slaveri, i sine leverandørkjeder».

Tvangsarbeid i Kina

Etisk handel Norge er bekymret for situasjonen for uigurbefolkningen og andre muslimske og tyrkiske minoritetssamfunn i Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) og andre steder i Kina. Stadig flere rapporter og medier har den siste tiden dokumentert omfattende misbruk og utnyttelse av disse befolkningsgruppene. Tvangsarbeid og alvorlige brudd på menneskerettighetene er knyttet til produksjon av blant annet bomull og solceller, og kan også være knyttet til andre sektorer. Kinesiske myndigheter sponser et arbeidsoverføringsprogram som har blitt kritisert for å involvere tvangsarbeid. Dette betyr at tvangsarbeid kan forekomme i et bredt spekter av andre leverandørkjeder over hele Kina.

Råd til virksomheter

Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming som næringslivet skal bruke til å stanse, redusere eller forbygge negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø og er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med etisk handel. Stortinget vedtok 10. juni 2021 åpenhetsloven som pålegger større virksomheter å utføre og rapportere på aktsomhetsvurderinger. Etisk handel Norge anbefaler virksomheter som handler fra Kina å bruke denne tilnærmingen med henblikk på å kartlegge og håndtere risiko for tvangsarbeid:

  1. Kartlegg leverandørkjeden for å identifisere opprinnelse av råvarer fra og produksjon i XUAR.

Etisk handel Norge erkjenner at det er vanskelig å utarbeide informerte risikokartlegginger av leverandørkjeder i XUAR på grunn av manglende åpenhet, sporbarhet og tilgjengelighet på informasjon. Det har dessuten vært eksempler på at uavhengige revisorer blir nektet tilgang til regionen, og at berørte arbeidstakere ikke har mulighet til å snakke fritt. Derfor er ikke revisjoner utført i XUAR nødvendigvis pålitelige kilder til informasjon og risiko for tvangsarbeid bør anses som høy for enhver arbeidsplass i regionen.

  • Unngå produksjon i XUAR så lenge det ikke er mulig å sjekke om det brukes tvangsarbeid.

På grunn av den høye risikoen for tvangsarbeid bør virksomheter som handler med Kina sikre seg at deres leverandørkjeder ikke på noen måte kan knyttes til XUAR. Koalisjonen End Forced Labour in the Uyghur Region har i sin oppfordring til næringslivet laget en veiledning for bedrifter som Etisk handel Norge anbefaler norske virksomheter å sette seg inn i.

  • Styrk kontrollen i resten av Kina for å sikre at tvangsarbeidere ikke blir brukt.

For leverandører utenfor XUAR kan det i større grad være mulig å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, selv om det også her må tas hensyn til arbeidernes sikkerhet og mulighet til å snakke fritt. I tillegg til å bruke normal revisjonspraksis anbefaler vi her at man også bruker alternative kilder for å identifisere leverandører som kan være knyttet til arbeidsoverføringsprogrammet.

  • Samarbeid med andre i og utenfor egen bransje

Oppgaven med å kartlegge og håndtere denne risikoen kan være utfordrende for den enkelte virksomhet. Derfor oppfordrer vi til samarbeid i bransjefellesskap og på tvers av bransjer. Etisk handel Norge som flerpartssamarbeid ønsker å være et forum for erfaringsdeling om komplekse temaer og vil ta initiativ til medlemsmøter for utveksling av god praksis i tiden fremover.

Råd til myndigheter

Etisk handel Norge støtter uttalelsen fra en bred gruppe menneskerettighetseksperter i FN-systemet som oppfordrer den kinesiske regjeringen til å stoppe enhver målrettet behandling av en folkegruppe som ikke er i samsvar med internasjonal lov, normer og standarder knyttet til menneskerettigheter. Vi støtter også ekspertgruppens oppfordring til kinesiske myndigheter om å tillate inspeksjoner i regionen.

Vi håper også at norske myndigheter vil bruke sine kanaler til å fremme det samme budskapet overfor Kina, også i forhandlingene om en frihandelsavtale.

Relevante rapporter og kilder

US Center for Strategic and International Studies (CSIS):  Addressing Forced Labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

Australian Strategic Policy Institute (ASPI): Uygurs for Sale

Helena Kennedy Centre at Sheffield Hallam University: In Broad Daylight: Uyghur Forced Labour and Global Solar Supply Chains

The Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region

“Like we were enemies in a war” China’s Mass Internment, Torture and Persecution of Muslims in Xinjiang – Amnesty International, 2021 

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar