Høringsnotat Stml. nr 8 2019-2020 Bærekraftig verdiskapning

Høringsnotat Stml. nr 8 2019-2020 Bærekraftig verdiskapning Vi takker for muligheten til å komme med innspill til komitebehandlingen av Stml. nr 8 2019-2020 Bærekraftig verdiskapning. Det er gledelig at tittelen på meldingen signaliserer et sterkt bærekraftfokus på statens eierskapsutøvelse, og at det settes krav til selskapene om å gjøre obligatoriske aktsomhetsvurderinger. Det er derimot en […]

Høringsuttalelse om forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger

Høringsuttalelse om forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger Vi ønsker kun å gi noen overordnede kommentarer til lovforslaget basert på diskusjon i sekretariatet og styret. Medlemmene i Etisk handel Norge har ulike syn på deler av lovforslaget, blant annet paragraf 6 om åpenhet om produksjonssteder, og vi har oppfordret medlemmene […]

Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft Etisk handel Norge (Initiativ for etisk handel) takker for muligheten til å komme med høringssvar om implementering av EU forordning 2020/852, kriterier for å avgjøre i hvilken grad en økonomisk aktivitet kan anses som bærekraftig, i norsk rett. Etisk handel Norge ser det som positivt at det […]