Høringsnotat Stml. nr 8 2019-2020 Bærekraftig verdiskapning

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til komitebehandlingen av Stml. nr 8 2019-2020 Bærekraftig verdiskapning. Det er gledelig at tittelen på meldingen signaliserer et sterkt bærekraftfokus på statens eierskapsutøvelse, og at det settes krav til selskapene om å gjøre obligatoriske aktsomhetsvurderinger. Det er derimot en for svak kobling mellom statens mål om høyest mulig avkastning og krav om ansvarlig virksomhet og bærekraftig verdiskapning. Staten bør også avkreve konkrete rapporteringsindikatorer på selskapenes håndtering av risiko og faktisk negativ påvirkning på menneske- og arbeidstakerrettighetene, miljø, klima og samfunn i vurdering av selskapenes måloppnåelse.

 

 

Last ned rapporten ↓