SDG

De viktige, men glemte bærekraftsmålene

Cathrine G. Jahnsen er programansvarlig for internasjonal handel i hovedorganisasjonen Virke.

De viktige, men glemte bærekraftsmålene

Virke stilte seg positiv til at de nye globale bærekraftmålene skulle være bærebjelken i den nye strategien for norsk utviklingspolitikk, og at disse er en del av løsningen om energi, økonomisk vekst og industrialisering. Virke er absolutt enig i at utviklingspolitikk ikke kan ses isolert fra andre politikkområder, at utviklingspolitikk også er innenrikspolitikk, samt at bærekraftmålene krever en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling.

 

 

Det er en bred politisk erkjennelse at handel er et avgjørende virkemiddel for å fremme bærekraftig utvikling. Dette fremkommer tydelig i Mld. St. 29 og 35, hvor hhv. handel og næringsutvikling er hovedsatsningsområdene.  Vi mener at Norge med en åpen økonomi og en høyere grad av utenrikshandel enn snittet i OECD, har et særskilt ansvar for å sørge for bærekraftig produksjon og konsum. Statssekretær Ingvild Stub ved SMK presiserte dette i sitt innlegg på IEH sin årskonferanse: «en av de store utfordringene for et rikt land som Norge er bærekraftig produksjon og forbruk».

Virke er helt enige i dette utsagnet, og hadde i sitt innspill til meldingen bærekraftmål 12 som et vesentlig punkt. Nært relatert til bærekraftig produksjon er rent vann og sanitære forhold –  bærekraftmål 6.  ifølge World Water Development Report 2017 renner i dag over 80% av verdens avløpsvann – og over 95 prosent i noen minst utviklede land – urenset rett ut i naturen. Dette er en begrenset naturressurs som er innsatsfaktor i de aller fleste verdikjeder, og som vi alle er helt avhengige av.  På den positive siden er avløpsvann også er en stor ubrukt resurs med stort forretningsmessig potensial, og her har Norge mye kompetanse.

Helhetlig tilnærming – og nye muligheter

Basert på norske myndigheters mål om grønn omstilling og grønn konkurransekraft, samt den kommende meldingen om sirkulær økonomi, vil bærekraftmål 12 og 6 – og dermed norsk handel og tjeneste næring – være vesentlig.

Å utelate de nevnte bærekraftmål og mulighetene for jobbskaping i den sirkulære økonomien gir, etter Virkes syn, ingen helhetlig tilnærming til global utvikling.

Meldingen viser til at det meste av reduksjonen i ekstrem fattigdom har skjedd som en følge av utviklingen i Kina. Flere av landene sør for Sahara, med Etiopia og Kenya i spissen, har egne strategier med vekt på utvikling av lett industri, herunder produksjon av tekstil, klær, sko, samt videreforedling av mat etc. som er arbeidsintensive og hvor det både arbeider mange kvinner og det er kvinnelige eiere/ledere. Virke har tidligere adressert viktigheten av næringsutvikling i takt med mottagerlandenes strategier, og finner det svært uheldig at utviklingsmeldingen ikke underbygger partnerlandenes strategier om jobbskapning i de nevnte sektorene.

Norsk kompetanse er en viktig bidragsyter

Handel vil være avgjørende for å skaffe arbeid til millioner av mennesker og utrydde fattigdom.  Virke utfordret regjeringen på tydelig å inkludere kvinner i handel som en viktig del av næringsutvikling i den nye meldingen. Gjennom partnerskap med Norad har vi gode erfaringer med å styrke kvinnelige entreprenører og utvikle rollemodeller. Det forventes at norsk næringsliv tar samfunnsansvar og operer etisk i alle markeder, det er Virke helt enige i, og det gjøres daglig blant annet sammen med IEH. Det er verdifull kompetanse som er opparbeidet, og Virke mener det ikke er i tråd med Meld. St. 29 og 35 når det i utviklingsmeldingen overlater næringsutviklingsmidler til multinasjonale organisasjoner, og på denne måten ser bort fra norsk handels kompetanse og arbeid med etisk handel som norsk virkemiddel.

Virke utfordrer Stortinget til å inkludere bærekraftmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon, mål nr. 6 – Rent vann og sanitære forhold og norsk kompetanse innen bærekraftig og etisk handel i stortingsmeldingen Felles Fremtid – Felles Ansvar

IEH:Miljøforum – Vannforvaltning i leverandørkjeden

Hvordan integrere vannproblematikk i virksomhetens risikohåndtering . og hvordan jobbe for bærekraftig vannforvaltning i leverandørkjeden? 9. juni inviterer IEH til miljøforum med fokus på vannforvaltning.

Ledende ekspertise

IEH har hentet inn ekspertise fra Stockholm International Water Institute (SIWI) og Sweden Textile Water Initiative (STWI), deler erfaringer fra sitt arbeid med næringslivet. Til forumet kommer blant annet Dr Jenny Grönwall, Programme Manager i SIWIs Water Governance Unit, SIWI, vil dele funn fra et 3-år langt forskningsprosjekt på bærekraftig tekstilproduksjon i India, og hvordan disse kan overføres til andre vannintensive industrier. Grönwall er også medforfatter på Manual on a human rights-based approach to Integrated Water Management (IWRM), som er den første veilederen som kombinerer håndtering av menneskerettigheter og integrert ressursforvaltning av vann.

I tillegg vil Elin Weyler gi oss en oversikt over globale vannutfordringer og hvordan SIWI og STWI samarbeider med bedrifter om bedre vannforvaltning i leverandørkjeden nyttet opp mot næringsmiddel-, skog-, og legemiddelperspektivet.

IEH-medlemmet IKEA forteller også om hvordan de jobber med vannforvaltning i sine leverandørkjeder. 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel