Login

Høringsinnspill NOU 2023: 15 – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i norsk rett

Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway

EUs CSRD er et av flere kraftfulle virkemidler for den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet som må realiseres uten å gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Utvalget har gjort et godt stykke arbeid med å se på de ulike kravene til bærekraftsrapportering blant annet i taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen og deretter foreslått endringer i regnskapsloven, verdipapirloven og åpenhetsloven m.fl. Etisk handel Norges støtter hovedlinjene i utvalgets anbefaling, men vår største innvending er at utvalget ensidig vektlegger bærekraftsforhold av miljø og klimamessig art, og ikke grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. I tillegg bør flere andre deler av utvalgets forslag konsekvensutredes nærmere. Les høringsinnspillet her: 04.09.23 Etisk handel Norge_Høringsinnspill NOU 2023_15 Bærekraftsrapportering

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Lov, grønne anskaffelser, EU grønne deal

CSRD sikrer handling og troverdighet 

Global logistics network. Flat vector illustration. Cargo delivery

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser