Seks steg til bærekraftig bedrift

Unemployed concept from coronavirus or covid 19 crisis. Engineer asian man wearing yellow safety helmet, goggle and face mask sitting sad outside factory because of his lay-off. Unemployment crisis.
Espen Utaker

Espen Utaker

Kommunikasjon- og markedsansvarlig

Hva vil det egentlig si å være en bærekraftig bedrift? Og når kan en bedrift kalle seg helt bærekraftig? Sannsynligvis aldri.

Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess som du aldri blir ferdig med. Men du kan bli god på det. Her følger noen tips og triks som du kan ta med deg inn i din bedrift for å delta i det grønne skiftet.

 

 

Virksomheter må opptre ansvarlig!

 

Under covid-19 pandemien har risikoen for at norsk næringsliv kan bli knyttet til negativ påvirkning av mennesker, samfunn og miljø økt dramatisk. Det er derfor viktigere enn noen gang at virksomheter opptrer ansvarlige og følger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Faktisk, så er et ansvarlig næringsliv en forutsetning for å oppfylle FNs bærekraftsmål. I Norge er vi i gang med det grønne skiftet og ESG-investeringer, og det er vel og bra, men det er ikke nok og bare redusere klimagasser og miljøpåvirkning. Bedriftene må også ha risikoreduserende tiltak for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold, unngå korrupsjon og skader på lokalsamfunnet.

 

Hvordan vet din bedrift at menneskerettighetene ikke brytes?

 

I en undersøkelse av Amnesty svarer hele 61 prosent av de spurte selskapene at risikoen for å bryte menneskerettighetene ikke er så stor. Av 600 næringslivsledere er det bare 7 prosent som har satt seg litt inn i OECDs retningslinjer, viser en annen fersk undersøkelse fra OECDs norske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Dette er bekymringsfullt.

 

I Etisk handel Norge jobber vi med en helhetlig og strukturert tilnærming til bærekraftig forretningspraksis, hvor etisk handel er virkemiddelet for å ivareta mennesker, samfunn og miljø. De valgene våre 160 medlemmer gjør, kan påvirke 8 millioner arbeidere i leverandørkjedene på godt og vondt. For å få oversikt over risiko og hvordan den skal håndteres, bruker våre medlemmer aktsomhetsvurderinger som regnes som den internasjonale gullstandarden for godt samfunnsansvar. Den bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, og alle våre medlemmer rapporterer offentlig på aktsomhetsvurderinger en gang i året.

 

 

6 steg for å bli mer bærekraftig

 

Vi bruker aktsomhetsvurderingsmodellen når vi veileder våre medlemmer gjennom 6 trinn til å bli mere bærekraftige og ansvarlige.

 

1. Første steg er kanskje det vanskeligste, forankring av bærekraftarbeidet hos ledelsen og i styrerommet. Vår erfaring er at dette er en grunnleggende forutsetning for å kunne jobbe godt med bærekraft i egen virksomhet.

 

2. Så må det gjøres en risikokartlegging av negativ påvirkning på menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og klima i egen virksomhet, leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser.

 

3. Tredje steg er å stanse, forebygge eller redusere den negative påvirkningen, her vil særlig flerparts- og bransjesamarbeid stå sentralt.

 

4. Deretter må det vurderes om aktsomhetsvurderings-tiltakene er effektive nok.

 

5. Steg 5 innebærer å kommunisere hva bedriften har gjort, f.eks. på nettsider og til de menneskene som er blitt skadelidende.

 

6. Det sjette og siste trinnet i en aktsomhetsvurdering, er å sørge for at de som er berørt får erstatning, kompensasjon eller annen form for oppreisning, og å etablere klageordninger

 

 

Unngå grønnvasking

 

Gjør du aktsomhetsvurderinger, reduserer du risikoen for bærekraftvasking. Og da er allerede mye av jobben gjort. Men husk bærekraftarbeid er ikke for pingler. For å få til en bærekraftig forretningspraksis må det jobbes systematisk og forpliktende over tid. Gjør du det, er ikke bare det grønne skiftet innen rekkevidde, men bedriften din vil også bidra til å nå FNs bærekrafsmål.

 

Lykke til med den viktige bærekraft-jobben!

Lignende poster

Seks steg til bærekraftig bedrift

Hva vil det egentlig si å være en bærekraftig bedrift? Og når kan en bedrift kalle seg helt bærekraftig? Sannsynligvis aldri. Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess som du aldri blir

Les mer »

Sosiale medier

Mest besøkte

S-en i ESG – Nå haster det!

– Hvis du enda ikke har startet å jobbe med menneskerettigheter for å innfri åpenhetsloven må du starte umiddelbart, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl. På høy

Les mer »