Levelønn

Levelønn har blitt et voksende tema blant norske og europeiske virksomheter.
Participating companies

Arbeidsgruppe på levelønn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, hvor formålet blant annet er å fremme anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette innebærer at arbeidere får «en lønn å leve av» (§3).

Etisk handel Norge fasiliterer en arbeidsgruppe for tekstilmedlemmer som ønsker å jobbe med levelønn i sin leverandørkjede. Gruppen er initiert av tekstilmedlemmer hos Etisk handel Norge. Formålet med arbeidsgruppen er å skape en plattform hvor medlemmer kan samarbeide, sparre og gjøre tiltak for å jobbe for at arbeidstakere i deres leverandørkjeder skal få utbetalt en levelønn.

Arbeidsgruppen henter inspirasjon fra ulike organisasjoner og selskaper som jobber med levelønn. Hvilke spesifikke tiltak medlemmer ønsker å implementere i egen leverandørkjede vil variere. Arbeidsgruppen tar sikte på å blant annet: analysere lønnsnivå på fabrikker i leverandørkjeden og måle disse opp mot levelønnsindikatorer for å identifisere lønnsgapet på fabrikkene; analysere innkjøpspraksis for å se nærmere på potensiell årsakssammenheng; analysere alternative årsaker til det eventuelle lønnsgapet; etablere dialog med leverandører rundt levelønn og lønnsnivåer; se hvor det finnes overlapp med andre interessenter og vurdere påvirkningskraft; velge relevante leverandører for å iverksette eller teste ut passende tiltak for å øke lønnsnivået der det er behov.

Working group on living wages

The topic of living wages has increased in importance among Norwegian and European companies. The Norwegian (Supply Chain) Transparency Act which came into force 1 July 2022. The Act aims to promote decent working conditions in connection with the production of goods and the provision of services, and specifically mentions that workers should receive a living wage (§3).

Ethical trade Norway facilitates a working group for textile members who want to focus on living wages in their supply chain. The group was initiated by textile members at Etisk handel Norge, based on the companies’ strategic priorities on sustainability. The purpose of the working group is to create a platform where members can discuss, collaborate and receive feedback on concrete measures taken or planned to enable a living wage for workers in their supply chains.

The working group draws inspiration from various organisations and companies’ methods on working with living wages. Part of the working method of the group is to: analyse wage levels at relevant factories and compare these with living wage indicators to identify the wage; analyse purchasing practices to study potential causality; analyse alternative causes of the potential wage gap; establish dialogue with suppliers around living wages and wage levels; map potential supply chain overlap with other stakeholders and consider influence and leverage; select relevant suppliers to implement or test appropriate measures for implementing living wages.

For more information

Heidi Furustøl8861
Heidi Furustøl
Daglig leder
99705145
Heidi@etiskhandel.no

Les videre

cocoa plantation worker

Hva driver kakaoprisen opp? 

Depressed man standing behind a fence ,close up on face

Ny rapport lanseres 11. juni sammen med Etisk Handel Danmark, ETI Sweden og ETI UK.