Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni.  Loven vil pålegge store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger. Etisk handel Norge har brukt aktsomhetsvurderinger som vår metodikk i mange år allerede, og står klare til å hjelpe din bedrift til å overholde lovkravene.

Hva betyr loven?

Formålet med åpenhetsloven som ble vedtatt 10.juni, er å hjelpe bedrifter til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Samtidig skal loven også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ved innføring av åpenhetsloven må rundt 9000 store og mellomstore bedrifter lære seg aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger sikrer bedrifter en helhetlig tilnærming til sitt bærekraftsarbeid. Loven vil kunne utgjøre en betydelig positiv forskjell, og arbeidsforholdene for mange millioner arbeidere i norske virksomheters leverandørkjeder, kan bli forbedret,

Forbrukertilsynet skal føre tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes. Virksomheter vil få tid til å implementere loven, men på sikt vil Forbrukertilsynet kunne vedta sanksjoner ved tvangsmulkt ved brudd på loven.

Her kan du lese mer om loven. 

Teksten i Stortingsvedtaket kan du lese i kortform her:

«Stortinget har vedtatt den nye åpenhetsloven som har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettighter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redgjøre for aktsomhetsvurderinger. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og i utlandet, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er skattepliktige her, omfattes av loven. Forbrurkertilsynet får ansvar for å føre tilsyn med loven og gi veiledning til virksomhetene. Forslag om å pålegge virksomhetene som omfattes av loven å offentliggjøre varenes produksjonssted fikk ikke flertall.»

Hva må din bedrift gjøre?

 

For å oppnå lovens formål pålegges virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger (se bildet av aktsomhetsvurderingshjulet). Aktsomhetsvurderinger er en metode som alle medlemsbedrifter i Etisk handel Norge allerede forplikter seg til å bruke. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger gjennom 6 steg,  blir bedrifter og selskaper bedre i stand til å kunne stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomhetene kan knyttes til direkte eller indirekte.

Departementet pålegger også virksomhetene å offentliggjøre redegjørelser for aktsomhetsvurderingene sine, og at virksomhetene ved forespørsel fra allmennheten skal gi informasjon om hvordan de arbeider for å håndtere negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Rapportering om aktsomhetsarbeidet  skal offentliggjøres på virksomhetens nettside innen 30 juni hvert år, gjerne som del av virksomhetens rapportering om samfunnsansvar. Medlemmer av Etisk handel Norge rapporterer allerede på aktsomhetsvurderinger opp mot et objektiv basisnivå, og vil dermed kunne oppfylle lovkravene i Åpenhetsloven.

Vil du vite mer om aktsomhetsvurderinger? 

Ta kontakt med simen@etiskhandel.no for å få vite mer om aktsomhetsvurderinger og hvordan Etisk handel Norge kan hjelpe din virksomhet.

Høsten 2021 kommer vi til å ha månedlig gratis webinar om Åpenhetsloven. Meld deg på allerede i dag. Datoene er:

1.9 

29.9

2.11

1.12

Gjelder loven din bedrift?

Loven gjelder for større og mellomstore virksomheter.  Det betyr, enten:

  • Allmennaksjeselskaper
  • Børsnoterte foretak
  • Banker, kredittforetak, finaniseringsforetak mv.    Eller:

 

  • Salgsinntekter på MNOK 70
  • Balansesum på MNOK 35
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på 50 årsverk

Loven vil gjelde rundt 9000 norske virksomheter. Den vil også få ringvirkninger for mindre selskaper.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven? Meld deg på vårt gratis seminar:

Åpent webinar: Hva betyr Åpenhetsloven for norske virksomheter?