22. mars verdas vassdag: To tredjedelar av verdas befolkning vil oppleve mangel på vatn i 2030

Underwater Bubbles

Ein av fire, altså 2 milliardar, manglar trygt drikkevatn i verda melder FN i dag. FN anslår at om lag to tredjedelar av verdas befolkning vil oppleve mangel på vatn i 2030. Mange av desse bur i land og område der det produserast varar til den norske marknaden.

Ei rekke land i verda har i dag høg vassrisiko. Dette førar til problem både for næringsliv og for menneske som blir råka i samfunna der produksjon tar plass. India er eit av landa i verda med ekstrem høg vassrisiko. Fleire av Etisk handel Norge sine medlemmer har viktige leverandørkjeder tilknytt produksjon i landet, blant anna i tekstilindustri. FN markerer vassdagen årleg 22.mars, ved å setta fokus på kor viktig vatn er i leverandørkjeder og for menneskerettane.

 

Ein av fire, altså 2 milliardar, manglar trygt drikkevatn i verda melder FN i dag. Lokal forureining og mangel på vatn er aukande i ei rekke land i verda. Dette påverkar både produsentland, næringsliv og vi som enkeltforbrukarar. Uttapping av grunnvatn, kjemikalieutslepp, mikrofiberforureining og lange tørkeperiodar er berre nokre av risikoområda som påverkar ei rekke leverandørkjeder i dag. FN anslår at om lag to tredjedelar av verdas befolkning vil oppleve mangel på vatn i 2030. Mange av desse bur i land og område kor det produserast varar til den norske marknaden.

Dette skjer i India

India har 18% av verdas befolkning, men berre 4% av verdens ferskvatn-ressursar. Det er eit av de landa i verda med høgast vassmangel. På grunn av overutnytting er det i dag mangel på grunnvatn. Grunnvatn frå brønnar er ein av dei viktigaste vasskjeldene for jordbruk, hushald og drikkevatn både på landet og i byane. I ei samla befolkning på 1,4 milliardar opplever heile 600 millionar menneske i landet ekstrem til høg vassmangel. I byane får dei fleste hushalda berre tilgang til vatn i eit par timar kvar dag, ofte berre nokre få dagar i veka. Dette påverkar i størst grad fattige kvinner og barn, som må bruke både tid og pengar for å sikra vatn til dagleg behov.

Tekstilindustrien i India påverkar vassressursane

  • Tekstilindustrien i India slepp ut giftig avfall som forureinar vasskjelder. Dette, kombinert med industrien sitt store vassforbruk påverkar tilgjengelegheita på reint drikkevatn i omkringliggande samfunn.
  • India er den andre største produsenten av bomull i verda. Produksjonen er blant anna prega av ineffektiv vassforvaltning og bruk av skadelege plantevernmidlar.
  • India er det femte største landet i verda når det gjelder forureining av mikrofiber. Mikrofiber ender ikkje berre opp i fisken vi et, men også i drikkevatn. Dette kan føre til sjukdom og helseplager.

 

Lokal forureining og mangel på vatn er aukande i ei rekke land i verda. Dette påverkar både produsentland, næringsliv og vi som enkeltforbrukarar.

 

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar