shaking-hands-2974790_1920

Retten til fri fagorganisering – en nøkkelkomponent

Våre bedriftsmedlemmer har de siste fem årene blitt mye mer opptatt av at arbeiderne i leverandørkjedene skal kunne organisere seg. I 2014 rapporterte 7 % av våre bedriftsmedlemmer at de hadde gjort tiltak knyttet til retten for fri fagorganisering, mens tallet var steget til 26 % i 2019. Hele 40% prioriterer fagforeningsfrihet som mest alvorlig risiko i leverandørkjeden.

Se her for veikart og verktøy for å jobbe med, og implementere fri fagorganisering i virksomheten og i globale leverandørkjeder.

Til tross for stor fremgang i tiltak knyttet til fri fagorganisering, er det andre områder som får mer oppmerksomhet.

– Selv om retten til fri fagorganisering er den retten som er mest utsatt for aktiv motstand, så får det mye mindre oppmerksomhet enn temaer som barnearbeid, diskriminering og tvangsarbeid, sier senior-rådgiver i Etisk handel Norge, Stine Foss.

Fagforeninger bidrar til økt produktivitet.

Når det er sagt, er det selvsagt positivt at så mange flere medlemmer har rettet oppmerksomheten mot fri fagorganisering de siste fem årene.
– Fagforeningsarbeid og kollektive avtaler er viktige nøkkelkomponenter for å kunne bedre arbeidsforhold. Arbeiderne vet selv best hvor skoen trykker og er dermed en viktig kilde til forbedringer. Involvering gir en følelse av eierskap og aner-kjennelse som kan øke motivasjon og tilfredshet på arbeidsplassen. Dette kan igjen bidra til økt produktivitet, sier Foss.

En rekke studier tyder på at dynamikken som følger av organisasjonsfriheten kan sette i gang en “decent work”-syklus som øker produktivitet, inntekter og resultat for alle parter. I mange tilfeller har organisasjoner spilt en betydelig rolle i sine lands demokratiske forvandling, som for eksempel her hjemme i Norge.

Vesentlig risiko i leverandørkjeder

– Bedrifter står overfor mange usikkerheter i et raskt skiftende globalt marked. Etablering av ekte dialog med fritt valgte arbeidstakerrepresentanter kan gjøre at både arbeidstakere og arbeidsgivere forstår hverandres utfordringer bedre og finner måter å løse dem på, forteller Foss.
– Konstruktiv, snarere enn konfronterende dialog, som fokuserer på løsninger, gir fordeler til foretaket, deres interessenter og samfunnet for
øvrig. Løsninger som kommer fram gjennom en slik dialog, er ofte mer fleksibel og effektiv enn statlig regulering.

Hvert år mister flere hundre tusen mennesker jobben i forbindelse med fagforeningsaktiviteter. Arbeidsgivere ansetter ikke, eller sier opp
mennesker med fagforeningstilknytning og
kommer med trusler om oppsigelse og vold.

For viktig til å overse.

Etisk handel Norge har i strategiperioden 2016-2020 hatt som et strategisk mål å fremme arbeidstakerrettigheter gjennom arbeiderrepresentasjon. Retten til fri fagorganise-ring videreføres som et sentralt tema også i denne strategiperioden. Av analysen kan det se ut til at risiko knyttet til retten til fri fagorganisering og viktigheten av arbeid knyttet til dette har blitt vesentlig styrket i strategiperioden.

  • For rapporteringsåret 2014 rapporterte 7 % av bedriftene på tiltak knyttet til retten for fri fagorganisering
  • For rapporteringsåret 2019 rapporterer 26% av bedriftene tiltak knyttet til retten for fri fag-organisering og hele 40% har identifisert fri fagorganisering som en vesentlig risiko knyttet til arbeidet med bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeden.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel