Exterior of the Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway

Regnskapsloven endres i feil retning

Initiativ for etisk handel (IEH) jobber for å synliggjøre hva som er i ferd med å skje på Stortinget i disse dager. Regjeringen har lagt fram et forslag om at alle små foretak og AS ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Små bedrifter utgjør både brorparten av norske bedrifter, og medlemmene i IEH.

Dette er tenkt som et forenklingstiltak. Men samtidig fjerner man det eneste kravet disse bedriftene har til å rapportere på ansvarlighet.

Det paradoksale for IEH, er at verden og EU går i motsatt retning. Derfor mener vi det er et stort behov for å stoppe opp. Rapportering på samfunnsansvar er en sentral del av forventningen til næringslivet. Dette fremgår av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Og krav til rapportering er i større grad knyttet til alvorligheten av de risiki bedriften skaper eller er knyttet til, enn til størrelsen på bedriften.

Dette er også informasjon som i økende grad ønskes av investorer, forretningsforbindelser, sivilsamfunn og myndigheter. Videre har FNs barnekomite i sin General Comment nr 16  fra 2013 sagt at statene skal kreve at næringsvirksomheter skal foreta barnerettslig due diligence. Og i sin siste General Comment nå i 2017 sa FNs komite for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter at statens forpliktelse til å beskytte inneholder en positiv plikt til å vedta et juridisk rammeverk som forplikter bedrifter til å gjøre en aktsomhetsvurdering på menneskerettigheter.

Flere land er i ferd med å følge opp disse forventningene i nasjonal lovgivning. UK Modern Slavery Act og Frankrikes HRDD-lov er viktige eksempler på dette. Nederland, Tyskland og Australia følger etter.

IEH er redd for at Norge skal to skritt tilbake, nesten uten å være klar over det. Og det mens resten av verden går fremover. Vi, og våre støttespillere, mener det er behov for å lage et godt norsk lovverk, som belønner alle de bedriftene i Norge i dag og faktisk tar et aktivt samfunnsansvar. Ved å fjerne all rapportering rundt ansvarlig næringsliv signaliserer myndighetene at ansvaret disse bedriftene tar, ikke har noen betydning. Det mener vi er feil.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel