Hvor langt srekker næringslivets ansvar seg i konflikter og krig? Les vår nye veileder

Her kan du lese hele veilederen

Virksomheter opererer i stadig mer utfordrende sammenhenger: fra konfliktsoner, til land som systematiske bryter menneskerettighetene.

I disse sammenhengene kan det være vanskelig, men desto viktigere, å gjennomføre due diligence for menneskerettigheter for å møte globale forventninger til ansvarlig næringsliv.

Rapporten inneholder en rekke eksempler på hvordan bedrifter håndterer sitt ansvar for menneskerettigheter i utfordrende sammenhenger, hvor det forventes at selskaper skal utføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forhindre og begrense virksomhetens negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Dette inkluderer også nedstrøms-aktsomhetsvurderinger på videresalg av produkter og tjenester. Mens åpenhetslovens definisjon av nedstrøms er noe snevrere enn OECDs, så presiserer Forbrukertilsynet på sine nettsider at OECDs reviderte «Retningslinjene anbefaler nå at virksomheter i sine aktsomhetsvurderinger tar i betraktning kjente eller rimelig forutsigbare omstendigheter knyttet til bruken av deres produkter eller tjenester som kan føre til negative konsekvenser».

Når det er krig og væpnet konflikt, øker graden av alvorlige brudd på menneskerettighetene og virksomhetene må gjøre skjerpede aktsomhetsvurderinger. Det finnes lite veiledning på området, men Etisk handel Norge publiserte nylig veilederen Hightened Due Diligence i Challenging Contexts.

Rapporten inneholder en rekke eksempler på hvordan bedrifter håndterer sitt ansvar for menneskerettigheter i utfordrende sammenhenger.

Rapporten gir en oversikt og introduksjon til:

  • Sentrale prinsipper for ansvarlig forretningsførsel, også i utfordrende sammenhenger.
  • Kasusstudier fra bedriftspraksis i Ukraina, Myanmar, Palestina, Kina, Ghana, Elfenbenskysten og Yemen.
  • En oversikt over nyttige instruksjoner og ressurser for arbeidet.

Denne rapporten er rettet mot bedrifter, men er også relevant for innkjøpsavdelinger i offentlige institusjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Kilde

Denne rapporten er utarbeidet av Joint ETIs som består av Ethical Trade Denmark, Ethical Trade Norway, Ethical Trading Initiative in Great Britain og Ethical Trading Initiative Sweden (ETI Sweden).

Åpenhetsloven pålegger norske virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger etter OECDs 6-trinns modell. Norge har tilsluttet seg OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem


Tranemo Workwear er ledende i Europa innenfor utvikling og produksjon av inherent flammehemmende og lysbuegodkjent vernebekledning. Vi er glad for at de nå er en del av vårt nettverk.

– Vi jobber mye i alle ledd rundt problemstillingene Etisk Handel Norge er med på å sette fokus på. Dette er et viktig arbeid for oss fordi vi bryr oss, og dette er noe det er stort fokus på i alle ledd hos oss, sier Frank Melbye, Markedssjef i Tranemo Workwear.

– Det å jobbe sammen i en gruppe som vil det samme og som vil gjøre positive endringer i riktig retning er optimalt!

Hva håper dere å få ut av medlemskapet?

– Vi håper å kunne bli enda bedre på arbeidet rundt åpenhetsloven og sikre at vi fremover kan gjøre en enda bedre jobb på området. Gjennom medlemskapet i Etisk Handel får vi tilgang til en rekke verktøy og hjelpemidler som vil være nyttige i vårt videre arbeid, og gi oss gi virkemidlene vi trenger for å vise hvordan vi jobber med bærekraft i Tranemo Workwear.

Vi er også overbevist om at medlemskapet vil være positivt og vil fremheve vår bedrifts fokus på bærekraft og etisk handel, avslutter han.

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar


I følge ILGA Worlds database lever 1,7 milliarder mennesker i 60 land hvor homofili er kriminalisert. I tillegg er det selvstyrte juridiske enheter som ikke regnes som stater i FN, men der det likevel er et lovverk som kriminaliserer homofili. De er ikke inkludert i de 60 landene.

Mange av disse landene handler flere norske virksomheter med.

I Etisk handel Norges medlemsrapporter fra 2023 er Pakistan trukket frem som prioritert land for produksjon 85 ganger, Bangladesh 67 ganger, Etiopia 27 ganger, Egypt 16 ganger og Myanmar 12 ganger. I Bangladesh, som er Norges nest største tekstilprodusent, blir homofili straffet med livstid i fengsel. I Pakistan livstid i fengsel og mulighet for dødsstraff. Myanmar inntil 10 års fengsel. I Egypt og Etiopia er det ulovlig, men ukjent strafferamme.

Når vi vet hvor mye undertrykkelse som finnes i verden på grunn av denne typen lovgivning, blir sterke kulturelle kampanjer og feiringer som pride, en påminnelse om at vi ikke må ta retten til å elske hvem vi vil for gitt. Næringslivet har også et stort ansvar for å stå opp for menneskerettighetene gjennom sin makt og innflytelse både nasjonalt og internasjonalt i egen virksomhet, med sine forretningsforbindelser og i leverandørkjeden.

Norge fortsatt en vei å gå
I Norge ble homofili avkriminalisert i 1972. Vi har heldigvis en lovgivning som skal hindre diskriminering på grunnlag av legning, kjønnsuttrykk eller -identitet. I følge § 185 i Straffeloven kan man risikere bot eller tre års fengsel for hatytringer, trusler og trakassering.

Gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten og åpenhetsloven er flere virksomheter pålagt å jobbe målrettet med likestilling, diskriminering og menneskerettigheter.

Likevel har vi fortsatt et stykke vei å gå i Norge for å endre kultur og holdninger i samfunnet og på arbeidsplassen.

Ifølge SSB opplevde 44 prosent av personer med en annen seksuell orientering enn heterofil (homofil/lesbisk, bifil eller annet) diskriminering i 2021. Blant bifile gjaldt dette hele 53 prosent.

I tillegg viste en rapport fra Bufdir fra 2020 at flere homofile og bifile menn og kvinner, enn heterofile, observerte negativ atferd og holdninger til lesbiske, homofile og bifile på arbeidsplassen, og at større andeler både binære og ikke-binære transpersoner hadde observert negativitet på arbeidsplassen sammenlignet med cispersoner.

Bedrifter må jobbe med risiko og tiltak
Etisk handel Norges 13 prinsipper for bærekraftig forretningspraksis er minimumsstandardene for menneskerettigheter, anstendig arbeid, miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd som medlemmene har forpliktet seg til å overholde og å fremme.

To av prinsippene er spesielt relevante i denne sammenheng: diskriminering og brutal behandling. Ved at virksomheter jobber systematisk med disse prinsippene i egen virksomhet, forretningsforbindelser eller leverandørkjeder, både gjennom systematisk risikovurdering og målbare tiltak, kan det bidra til å forbedre forhold i hele verdikjeden.

Etisk handel Norges over 200 medlemmer jobber aktivt med risiko for negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø. I medlemsrapporter fra 2023 er ‘diskriminering’ prioritert 177 ganger som en risiko, ‘brutal behandling’ er prioritert 138 ganger. Aktsomhetsvurderinger er den systematiske metoden virksomhetene bruker for å identifisere og håndtere mulige og faktiske brudd på prinsippene.

Hva kan din virksomhet gjøre?
Som eksempel etter aktsomhetsvurderingsmetodikken, kan virksomheter starte med følgende for å påvirke i egen virksomhet, hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden:

Forankre ansvarlighet: Bedrifter bør etablere klare retningslinjer for egen virksomhet og leverandører som inkluderer nulltoleranse for diskriminering og brutal behandling. Disse retningslinjene og andre tiltak bør kommuniseres tydelig til alle interessenter. Gi opplæring til ansatte i virksomheten og gjerne i leverandørkjeden om likestilling, mangfold og respekt for menneskerettigheter

Kartlegg og vurder negativ påvirkning:: Kartlegg risikoen for brudd på prinsippene om ‘diskriminering’ og ‘brutal behandling’ i egen virksomhet, sine forretningsforbindelser og leverandørkjeder, særlig hvis de handler fra land som gjennom lovverk diskriminerer på grunnlag av legning, kjønnsuttrykk eller -identitet.

Stans, forebygg eller reduser: Oppmuntre leverandører til å rapportere eventuelle tilfeller av diskriminering og brutal behandling. Åpenhet bidrar til å skape ansvarlighet. Bedrifter kan gjennomføre regelmessige kontroller for å sikre at ansatte og leverandører følger retningslinjene og evaluere at egne tiltak fungere. Samarbeide med bransjeorganisasjoner, NGOer og andre aktører for å dele god praksis og løsninger.

Overvåk, gjennomføring og resultater: Ha metoder for å måle og følge opp alle tiltak slik at dere kan overvåke og evaluere resultatene underveis. Vurder om det som gjøres faktisk fungerer. Fungerer det som gjøres for å identifisere utfordringer og risiko? Hvilke tiltak for å redusere og forebygge negativ påvirkning er iverksatt, og fungerer tiltakene etter hensikten?

Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert:: Bedrifter bør som minimum ha synlig på nettsiden hvordan de håndterer påvirkning og en kanal hvor interessenter kan varsle dersom de har opplevd diskriminering, brutal behandling eller andre brudd på menneskerettighetene. Tips: Åpenhetsloven krever at redegjørelsen etter § 5 er lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. Her bør også tidligere års redegjørelser være tilgjengelige.

Sørg for, eller samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd: Finn ut hvilket ansvar din virksomhet har for gjenoppretting om det har skjedd en hendelse, har virksomheten direkte forårsaket hendelsen, har dere medvirket til den eller er dere knyttet til den?


Hvorfor feirer vi pride?
Den historiske bakgrunnen for Gay Pride-dagene fant sted i New York 28. juni 1969. Etter en politirazzia mot Stonewall Inn, en bar hovedsakelig besøkt av homofile, startet en gruppe lesbiske, homofile, bifile og transpersoner opprør. Det ble arrangert markeringer en måned og året etter, og i 1970 ble det holdt parader i Fransisco og Los Angeles. I dag feires og markeres Pride-dagene over hele verden, og er svært viktige når ytring- og forsamlingsfriheten til LHBTI-personer (lesbiske, homofile, transpersoner, bifile og intersex-personer), er presset fra alle kanter.

Amnesty trekker frem 5 grunner til å fortsatt feire Pride

  1. Mennesker blir fortsatt angrepet på grunn av reell eller antatt seksuell orientering og kjønnsidentitet
  2. Arrangementene gir mulighet til å utfordre homofob og transfobisk lovgivning
  3. Vi kan aldri ta rettigheter for gitt
  4. Priden er holdningsskapende
  5. Priden skaper synlighet


La oss alltid feire og jobbe for menneskers rett til å elske!


Les vår artikkel om at alle mennesker er født frie og like
Her kan du lese hvordan vårt medlem Backe arbeider for å forebygge diskriminering
Les medlemsrapporter her eller vår god praksis rapport fra 2022 for inspirasjon til risiko- og tiltaksarbeid rundt disse temaene.
Vi kan hjelpe deg i arbeidet