Åpent for alle

En praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger, digitalt kurs

På dette kurset vil deltakerne få en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger som systematisk tilnærming til å håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn,  miljø og dyrevelferd.

Åpent for alle

Om 3 måneder
11. april
09:00
- 11:30

Hvor

webinar

Språk

Norsk

Pris

500 kr for medlemmer
1500 for ikke-medlemmer

Bidragsytere

Cathrine Berg-Nielsen 8811
Cathrine Berg-Nielsen
Seniorrådgiver

Vi vil se på pliktene i åpenhetsloven og vise eksempler på god praksis i etterlevelsen av disse. Vi vil bruke caser og diskusjonsoppgaver for å bli kjent med aktsomhetsvurderinger som arbeidsmetode, og se hvordan aktsomhetsvurderinger kan bidra til å skape positive endringer i globale leverandørkjeder.  

 

Kurset vil gå igjennom alle trinnene i aktsomhetsvurderinger: 

  1. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer 
  2. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere 
  3. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger  
  4. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak  
  5. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert  
  6. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

 Læringsmål 

  • Få en innføring i nåværende og kommende lovkrav om aktsomhetsvurderinger 
  • Forstå hva hvert av de seks trinnene i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger praktisk innebærer 
  • Bli kjent med eksempler på god praksis fra andre virksomheter 
  • Reflektere rundt risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og leverandørkjede samt vurdere relevante tiltak 

 

Forberedelse 

Hvor godt kjenner du din virksomhets leverandørkjede? Hvilke styrker og svakheter har din forretningsmodell og leverandørkjede når det kommer til å ivareta hensyn til mennesker, samfunn, miljø og dyrevelferd?  

 

Kursavgift og vilkår for påmelding 

Kursavgift: 500 kr for medlemmer/1500 kr for ikke-medlemmer Dette kurset gjennomføres kun fysisk. Digitalt kurs vil også tilbys på annen dato, se kurskalender. 

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 5 virkedager eller senere før kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.  

Merk: Dette kurset er ikke for konsulentselskaper og konkurrerende virksomheter til Etisk handel Norge e.l. 

Målgruppe

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for å utføre eller redegjøre for aktsomhetsvurderinger, og/eller har ansvar for å følge opp leverandører.