Nivåvurderinger

Nivåvurdering og medlemsforpliktelser

Etisk handel Norges medlemmer er innen to års medlemskap forpliktet til å oppfylle et objektivt definert kvalitetsnivå for aktsomhetsvurderinger, kalt Etisk handel Norges basisnivå for aktsomhetsvurderinger. For å oppnå Basisnivå må medlemmet fylle ut en egenvurdering som følger trinnene i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger, oppfylle gitte dokumentasjonskrav samt svare ut spørsmålene stilt i Etisk handel Norges rapporteringsløsning. Basisnivå for bedriftsmedlemmer og større sivilsamfunnsorganisasjoner ble lansert i 2019. Siden rapporteringsåret 2022 har vi vurdert
medlemmer fra offentlig sektor opp mot et basisnivå tilpasset offentlige anskaffelser. Fra rapporteringsåret 2023 blir mindre organisasjonsmedlemmer også vurdert opp mot et noe enklere basisnivå.

Dokumentasjonskravene gjør nivåvurderingen objektiv og etterprøvbar og Etisk handel Norge har interne rutiner for å kvalitetssikre vurderingen. Nivåvurdering foregår i forbindelse med årlig rapportering fra medlemmene. Utover Basisnivå, vurderer også Etisk handel Norge de bedriftsmedlemmene som ønsker det opp mot et mer avansert nivå, kalt Gjennomfører. Siden rapporteringsåret 2022 har vi markert medlemsrapportene som oppfyller Etisk handel Norges krav til Basisnivå, og fra 2023 vil vi også merke de som oppfyller Gjennomfører-nivået.

Hvorfor Basisnivå for aktsomhetsvurderinger?

  • Basisnivå består av egenrapportering og delmål som kan hjelpe medlemmer med å levere på
    nasjonale og internasjonale forventninger og lovkrav til bærekraftig forretningspraksis,
    inkludert åpenhetsloven.
  • Basisnivå kan brukes til å utarbeide handlingsplaner og som internt verktøy for forankring og handling.
  • Basisnivå operasjonaliserer aktsomhetsvurderingene og er basert på de viktigste rammeverkene som underbygger denne risikobaserte tilnærmingen til ansvarlig næringsliv.
  • Etisk handel Norges jobber for at våre medlemmer skal være ledende på aktsomhetsvurderinger. Basisnivå er også et verktøy for å kvalitetssikre dette.

Basisnivå og åpenhetsloven

Oppnådd Basisnivå for aktsomhetsvurderinger danner et godt grunnlag for etterlevelse av
åpenhetslovens krav, særlig åpenhetslovens § 4. Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger og § 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Åpenhetslovens § 4. viser eksplisitt til de seks trinnene i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger, de samme seks trinnene som er operasjonalisert gjennom rapportering, egenvurdering og dokumentasjonskrav i Basisnivå.

Flere medlemmer bruker etisk handelrapporten til å svare ut forpliktelsen til å redegjøre om
aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 5. Fra rapporteringsåret 2022 tilpasset vi
rapporteringsmalen noe for å speile formkravene i åpenhetsloven § 5., inkludert mulighet for å laste opp underskrevet erklæring fra styre.

Øvrige nivåer i nivåvurderingen

Basisnivå er det første av fire nivåer i Etisk handel Norges nivåvurdering. Medlemmene krysser selv av for egenvurdering knyttet til hvert av nivåene og får en tilbakemelding fra rådgiver i Etisk handel Norge basert på vurdering opp mot dokumentasjonskrav. For medlemmer i offentlig sektor som ikke er omfattet av Åpenhetsloven er kun basisnivå tilgjengelig.

1. Basisnivå

Medlemsfor-pliktelse innen to års medlemskap for medlemmer

Grunnleggende retningslinjer og rutiner for aktsomhets-vurderinger er etablert

Vurdert siden rapporteringsåret 2019

2. Gjennomfører

Frivillig nivåvurdering for medlemmer

Retningslinjer og rutiner
for aktsomhets-vurderinger er dokumentert og operasjonalisert

Vurdert siden rapporteringsåret 2022

3. Viderekommen

Frivillig – nivåvurdering
gjøres ikke

4. Leder

Frivillig – nivåvurdering
gjøres ikke

Dokumentasjonskrav

Oppsummering dokumentasjonskrav BasisnivåBesvares i rapporteringenLast opp egen dokumentasjon
1.1Link til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet i tråd med krav til basisnivå.Besvares under 1.A.1. 
1.2Organisasjonskart som viser hvem som har ansvar for aktsomhetsvurderinger. Last opp dokumentasjon.
1.3Beskrivelse av hvordan arbeidet med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er organisert, inkludert rapporteringslinjer.Besvares under 1.B.1. 
1.4Strategi, ambisjon eller overordnede mål for aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Last opp dokumentasjon.
1.5Handlingsplan for det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Handlingsplanen skal inkludere SMARTE-mål og aktiviteter, tydelig definere ansvar og inneholde planer relatert til tiltak for å håndtere de prioriterte risikoene identifisert i risikokartleggingen. Last opp dokumentasjon.
1.6Link til offentlig tilgjengelige Retningslinjer for leverandører i tråd med Basisnivå.Besvares under 1.D.1. 
1.7Minimumskriterier for samarbeid med leverandører. Last opp dokumentasjon.
1.8Beskrivelse av kommunikasjon med leverandører om aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.Besvares under 1.D.1. 
1.9Oversikt over prioriterte risikoområder, inkludert begrunnelse for prioriteringen og kildebruk.Besvares under 2.A.1; 2.A.2; 2.A.3 
1.10Dokumentasjon på risikokartleggingen som viser hvordan dere har utført risikokartleggingen og forklarer prioriteringene dere har gjort. Last opp dokumentasjon
1.11Status for gjennomførte tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning.Besvares under 3.B og 3.A.1-3.A.6. 
1.12Beskrivelse av ansvarsfordeling og organisering av arbeidet med overvåkning og evaluering av aktsomhetsvurderinger.Besvares under 4.A.1. 
1.13Lenke til offentlig tilgjengelig dokumentasjon på foreløpige klima-arbeid og/ eller klimaregnskap (basisnivåkrav f.o.m. rapportering for 2023).Besvares under 5.A.2. 

Oppsummering dokumentasjonskrav

Besvares i rapporteringen

Last opp egen dokumentasjon

2.1

Link til offentlig tilgjengelig policy på relevante språk, som et minimum på engelsk.

Besvares under 1.A.1.

 

2.2

Beskrivelse av hvordan policy er forankret.

Besvares under 1.A.3. 

 

2.3

Rutine for aktsomhetsvurderinger som inneholder beskrivelse av intern forankring og organisering.

 

Last opp dokumentasjon.

2.4

Strategi for aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis som reflekterer prioritert risiko. 

 

Last opp dokumentasjon.

2.5

Handlingsplan med SMARTE-mål og aktiviteter som reflekterer prioritert risiko internt i virksomheten og i leverandørkjeden. Handlingsplanen skal inneholde kortsiktige og langsiktige mål.

 

Last opp dokumentasjon.

2.6

Rutine for vurdering av nye leverandører.

 

Last opp dokumentasjon.

2.7

Minimumskriterier for leverandører som er tilpasset virksomheten og relevante innkjøp.

 

Last opp dokumentasjon.

2.8

Dokumentasjon for vurderinger som underbygger prioritert risiko.

Besvares under 2.A.2

Last opp dokumentasjon (valgfri)

2.9

Status for gjennomførte og planlagte tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning. Disse må reflektere prioritert risiko. 

Besvares under 3.B og 3.A.1-3.A.8.

 

2.10

Dokumentasjon som viser bruk av indikatorer for å følge opp risiko for negativ påvirkning

Besvares under 4.A.1.

Last opp dokumentasjon (valgfri)

2.11

Lenke til offentlig tilgjengelig klimaregnskap.

Besvares under 5.A.2.

 

2.12

Rutine for gjenoppretting. 

Besvares under 6.A.1

Last opp dokumentasjon (valgfri)

2.13

Beskrivelse av arbeid for å øke bevissthet rundt klagemekanismer i egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser. 

Besvares under 6.B.1

 

Oppsummering dokumentasjonskrav Basisnivå

Besvares i rapporteringen

Last opp egen dokumentasjon

1

Link til offentlig tilgjengelig anskaffelsesstrategi/policy for egen virksomhet i tråd med krav til basisnivå under 1A.

Besvares under 1.A.1.

 

2

Organisasjonskart som viser hvilke funksjoner som har ansvar for aktsomhetsvurderinger i anskaffelser. Last opp dokumentasjon.

 

Last opp dokumentasjon.

3

Beskrivelse av hvordan arbeidet med aktsomhetsvurderinger i anskaffelser er organisert, inkludert rapporteringslinjer. 

Besvares under 1.B.1.

 

4

Anskaffelsesstrategi, vedtatt av politisk ledelse. 

 

Last opp dokumentasjon eller legg ved lenke.

5

Handlingsplan for det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Handlingsplanen skal inkludere SMARTE-mål* og aktiviteter, tydelig definere ansvar, og inneholde planer relatert til tiltak for å håndtere de prioriterte risikoene identifisert i risikokartleggingen. 

 

Last opp dokumentasjon.

6

Beskrivelse av kommunikasjon med leverandører om bærekraftig forretningspraksis i anskaffelser.

Besvares under 1.D.1.

 

7

Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. 

 

Last opp dokumentasjon.

8

Oversikt over prioriterte risikoområder/kontrakter/anskaffelser, inkludert begrunnelse for prioriteringen og kildebruk. Inkluderer også årsaksanalyse.

Besvares under 2.A.1; 2.A.2; 2.A.3; 2.A.4

 

9

Iverksatte tiltak for å stanse, forebygge og redusere.

Besvares under 3.A.1, 3.B.1; 3.B.2; 3.B.3; 3.B.4; 3.B.5;3.B.6; 3.B.7

 

10

Beskrivelse av ansvarsfordeling og organisering av arbeidet med overvåkning og evaluering av aktsomhetsvurderinger. 

Besvares under 4.A.1 

 

11

Lenke til offentlig tilgjengelig dokumentasjon på foreløpig klimaarbeid og/eller klimaregnskap

 

Last opp dokumentasjon.

1. Policy for egen virksomhet som reflekterer Etisk handel Norges prinsipperklæring.

Minimumskrav er en lenke til prinsipperklæringen på egne nettsider.


2. Rutiner for leverandører og samarbeidspartnere som viser hvordan inngåelse av

nye partnerskap utføres.


3. Handlingsplan. Utfylling av punktene i rapporteringsformat under Trinn 4, inkludert

status.