Basisnivå for aktsomhetsvurderinger som medlemsforpliktelse

Etisk handel Norges medlemmer er innen to års medlemskap forpliktet til å oppfylle et objektivt definert kvalitetsnivå for aktsomhetsvurderinger, kalt Etisk handel Norges basisnivå for aktsomhetsvurderinger. Basisnivå ble lansert i 2019 for bedrifter og i 2022 for offentlig sektor. For å oppnå Basisnivå må medlemmet fylle ut en egenvurdering som følger trinnene i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger, oppfylle gitte dokumentasjonskrav samt svare ut spørsmålene stilt i Etisk handel Norges rapporteringsløsning.

Dokumentasjonskravene gjør nivåvurderingen objektiv og etterprøvbar og Etisk handel Norge har interne rutiner for å kvalitetssikre denne vurderingen. Vurdering opp mot Basisnivå foregår i forbindelse med årlig rapportering fra medlemmene. Fra rapporteringsåret 2022 markerer vi for første gang de medlemsrapportene som oppfyller Etisk handel Norges krav til basisnivå.

Hvorfor basisnivå for aktsomhetsvurderinger?

  • Basisnivå består av egenrapportering og delmål som kan hjelpe medlemsbedrifter med å levere på nasjonale og internasjonale forventninger og lovkrav til bærekraftig forretningspraksis, inkludert åpenhetsloven
  • Basisnivå kan brukes til å utarbeide handlingsplaner og som internt verktøy for forankring og handling
  • Basisnivå operasjonaliserer aktsomhetsvurderingene og er basert på de viktigste rammeverkene som underbygger denne risikobaserte tilnærmingen til ansvarlig næringsliv
  • Etisk handel Norges medlemmer skal ifølge organisasjonens strategi være «ledende på aktsomhetsvurderinger» og dermed er Basisnivå også et verktøy til å kvalitetssikre dette.

Dokumentasjonskrav for basisnivå for bedriftsmedlemmer rapporteringsår 2022

Oppsummering dokumentasjonskrav Basisnivå

 

Besvares i rapporteringen

Last opp egen dokumentasjon

1.1

Link til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet i tråd med krav til basisnivå.

Besvares under 1.A.1.

 

1.2

Organisasjonskart som viser hvem som har ansvar for aktsomhetsvurderinger.

 

Last opp dokumentasjon.

1.3

Beskrivelse av hvordan arbeidet med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er organisert, inkludert rapporteringslinjer.

Besvares under 1.B.1.

 

1.4

Strategi, ambisjon eller overordnede mål for aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

 

Last opp dokumentasjon.

1.5

Handlingsplan for det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Handlingsplanen skal inkludere SMARTE-mål og aktiviteter, tydelig definere ansvar og inneholde planer relatert til tiltak for å håndtere de prioriterte risikoene identifisert i risikokartleggingen.

 

Last opp dokumentasjon.

1.6

Link til offentlig tilgjengelige Retningslinjer for leverandører i tråd med Basisnivå.

Besvares under 1.D.1.

 

1.7

Minimumskriterier for samarbeid med leverandører.

 

Last opp dokumentasjon.

1.8

Beskrivelse av kommunikasjon med leverandører om aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

Besvares under 1.D.1.

 

1.9

Oversikt over prioriterte risikoområder, inkludert begrunnelse for prioriteringen og kildebruk.

Besvares under 2.A.1; 2.A.2; 2.A.3

 

1.10

Dokumentasjon på risikokartleggingen som viser hvordan dere har utført risikokartleggingen og forklarer prioriteringene dere har gjort.

 

Last opp dokumentasjon

1.11

Status for gjennomførte tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning.

Besvares under 3.B og 3.A.1-3.A.6.

 

1.12

Beskrivelse av ansvarsfordeling og organisering av arbeidet med overvåkning og evaluering av aktsomhetsvurderinger.

Besvares under 4.A.1.

 

1.13

Lenke til offentlig tilgjengelig dokumentasjon på foreløpige klima-arbeid og/ eller klimaregnskap (basisnivåkrav f.o.m. rapportering for 2023).

Besvares under 5.A.2.

 

Basisnivå og åpenhetsloven

Oppnådd Basisnivå for aktsomhetsvurderinger danner et godt grunnlag for etterlevelse av åpenhetslovens krav, særlig åpenhetslovens § 4. Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger. Åpenhetslovens § 4. viser eksplisitt til de seks trinnene i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger, de samme seks trinnene som er operasjonalisert gjennom rapportering, egenvurdering og dokumentasjonskrav i Basisnivå. Oppnådd Basisnivå hos Etisk handel Norge sannsynliggjør derfor at grunnleggende rutiner og forankring for de seks trinnene i aktsomhetsvurderingen er etablert hos virksomheten, samtidig som Basisnivå ikke er en garanti for at åpenhetslovens plikter etterleves.

Øvrige nivåer i nivåvurderingen

Basisnivå er det første av fire nivåer i Etisk handel Norges nivåvurdering. Medlemmene krysser selv av for egenvurdering knyttet til hvert av nivåene og får en tilbakemelding fra rådgiver i Etisk handel Norge basert på vurdering opp mot dokumentasjonskrav.

1.        Basisnivå

Medlemsforpliktelse innen to års medlemskap

Grunnleggende retningslinjer og rutiner for aktsomhetsvurderinger er etablert

Vurdert siden rapporteringsåret 2019

2.        Gjennomfører
Frivillig nivåvurdering
Retningslinjer og rutiner for aktsomhetsvurderinger er dokumentert og operasjonalisert
Vurderes første gang for rapporteringsåret 2022

 

3. Videre-kommen

Frivillig – nivåvurdering gjøres ikke per 2023

 

4.        Leder

Frivillig – nivåvurdering gjøres ikke per 2023

Eksempel egenvurdering Basisnivå: Trinn 1.A