Kom i gang: organisasjoner - Etisk Handel Norge
< Kom i gang

Organisasjon

Kom i gang

Denne veiledningen er laget for virksomheter som ønsker å drive bærekraftig, med spesielt fokus på leverandørkjeden. Den er basert på internasjonale rammeverk og viser til helt konkrete skritt som er relevante for store så vel som små virksomheter. Veiledningen er bygget opp etter fem trinn, med konkrete tiltak. Den viser også hvilke konkrete tiltak for minimumsnivået Etisk handel Norge forventer av bedriftsmedlemmer etter to års medlemskap. Gjennomgående vises det til maler og verktøy som er sentrale for hvert trinn, og som hjelper virksomheter med å oppnå minimumsnivået.

Modell: OECD

Bærekraftig forretningspraksis

Bærekraftig forretningspraksis(1), også kalt etisk handel, er forretningspraksis som bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø, og en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet for å få dekket sine.
Selv om mange bedrifter ønsker å opptre bærekraftig, kan det være en stor utfordring å gjennomføre det i praksis. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations’ Protect, Respect and Remedy’ Framework” (UNGP), og påfølgende «OECD Due Diligence Guidance For Responsible Business Conduct», har vært banebrytende for å få en internasjonal enighet om tilnærming og metode for en bærekraftig forretningspraksis gjennom aktsomhetsvurderinger.
Aktsomhetsvurderinger er metoden for bærekraftig forretningspraksis. Det er en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden. Å stanse, redusere eller forbygge negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø, er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med etisk handel.
Aktsomhetsvurderinger[2]:
–          er forebyggende
–          er risikobaserte og innebærer prioritering av alvorlig og sannsynlig negativ påvirkning på                        mennesker, samfunn og miljø
–         er dynamiske
–         blir styrket gjennom involvering av interessenter
–         flytter ikke ansvar
–         samsvarer med internasjonale standarder for bærekraftig forretningspraksis
–         avhenger av omstendighetene for eksempel forretningsmodell, produktvalg, størrelse,                                 posisjon i leverandørkjeden etc.
–         inkluderer kontinuerlig kommunikasjon
[1] Bærekraftig forretningspraksis viser til begrepet Responsible Business Conduct (RBC) i veilederen “OECD Due Diligence Guidance For Responsible Business Conduct”. Bærekraftig forretningspraksis, eller RBC gjelder / eller angår alle virksomheter som kjøper varer og tjenester, inklusive offentlig sektor.
[2] OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for bærekraftig næringsliv – En innføring (2019)