Høringsuttalelse om forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger

Vi ønsker kun å gi noen overordnede kommentarer til lovforslaget basert på diskusjon i sekretariatet og styret. Medlemmene i Etisk handel Norge har ulike syn på deler av lovforslaget, blant annet paragraf 6 om åpenhet om produksjonssteder, og vi har oppfordret medlemmene til å ta opp sine synspunkter på spesifikke deler av lovforslaget i egne uttalelser. 

 

Tilslutning til lovutkastet Manglende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i de globale leverandørkjedene er en betydelig og kompleks utfordring i mange land. 

 

Våre medlemmer jobber systematisk, forpliktende og i samarbeid, for at global handel skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeid og miljø/klima. 

 

Etisk handel Norge gir derfor sin tilslutning til hovedlinjene i lovutkastet. Vi vil understreke at åpenhet er viktig, og vi har tro på at mer åpenhet om leverandørkjedene vil føre til et mer ansvarlig næringsliv.

 

 

Last ned rapporten ↓