Login

Det store bildet

Det store bildet

Global handel har løftet millioner av arbeidere ut av ekstrem fattigdom gjennom arbeid. I dag anslås det at over 450 millioner mennesker arbeider i globale leverandørkjeder.

Samtidig som internasjonal handel har gitt muligheter til mange, har økt produksjon og forbruk ført med seg store utfordringer. Verden står ovenfor en klimakrise, og ulikheten både i og mellom land øker.

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine[1]. Bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel, er forretningspraksis som bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn, dyr og miljø, og en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål.

 

Gjennom bærekraftig forretningspraksis bidrar virksomheter til at global handel lønner seg for mennesker, samfunn og miljø. I praksis handler det for eksempel om å skape gode jobber i globale leverandørkjeder; jobber som betaler en rettferdig lønn, som er trygge og som gir like muligheter, uavhengig av kjønn eller bakgrunn. Det handler også om å sikre en produksjon som er innenfor planetens tålegrenser, som ivaretar dyrevelferd og tar hensyn til lokalbefolkningens rett til rent vann og frisk luft.

 

[1] Brundtland-kommisjonen, «Vår felles framtid», 1987