Tracking shot. Drone point of view of a Tractor spraying on a cultivated field. Small Business.

Vil pålegge næringslivet informasjonsplikt

Utvalgets vurdering er at gjennomslagskraften vil kunne være betydelig med en lovregulering og bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder. På sikt kan dette bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjedene. 

Informasjonsplikten, skriver utvalget, må ikke begrenses til kun å opplyse om virksomhetens arbeid med samfunnsansvar, men baseres på norsk rett og internasjonalt rammeverk. For Etisk handel Norge er det viktig at en lovregulering baserer seg nettopp på internasjonalt rammeverk og de ledende internasjonale standardene, slik som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Dette vil gi en risikobasert tilnærming som vil «få frem informasjon om ulike forhold i leverandørkjeden, herunder risikofaktorer og hvordan disse håndteres».

For Etisk handel Norges medlemmer, som inkluderer mange små og mellomstore bedrifter, er det også viktig at informasjonsplikten ikke blir en uforholdsmessig byrde. Vi støtter utvalget i at «Lovkravet må […]være praktisk og håndterbart for næringslivet». Det er også verdt å merke seg at det å samle ulike forventninger og krav fra myndigheter i en lov, kan  bidra til forenkling for næringslivet.

Etikkinformasjonsutvalget leverer sin endelige rapport 1. desember 2019

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel