Back view of a business woman talking with her colleagues about an outline in a video conference. Multiethnic business team using laptop for online meeting in video call. A group of smart people working from home.

Velkommen til årsmøte 29.4.

 Saksdokumenter Etisk handel Norges årsmøte 2021 

Det vises til tidligere utsendt innkalling til Etisk handel Norges årsmøte 2021. Årsmøte avholdes digital torsdag 29. april. Kl 13.00-15.00. Påmelding gjøres innen 27. april på våre nettsider her.

Link til møte vil bli sendt på e-post dagen før årsmøtet. Saksdokumenter til årsmøtet er vedlagt denne e-posten og ligger også på medlems-login-sidene. 

Formelt om årsmøtet: Det er styreleder som innkaller til og leder årsmøtet jf. vedtektene. Forslag må være mottatt av styret fire uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet treffer beslutninger med alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer. Endringer i vedtekter og prinsipperklæring krever 2/3 flertall. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. 

 Program 29. april kl 13.00-15.00 

Kl 13.00-13.05 Velkommen ved styreleder Ingvill Størksen 

Kl 13.10-13.50. Hvordan oppfylle etisk handel krav fra marked og myndigheter? Ved fagdirektør Kristel Tonstad 

Rettsutviklingen knyttet til ansvarlig næringsliv skyter fart. I Norge arbeides det med Etikkinformasjonsutvalgets forslag til en Åpenhetslov som regjeringen nå har oversendt til Stortinget. Stortinget har akkurat vedtatt endringer i rapporteringskravene om samfunnsansvar i regnskapsloven. Det kommer nye opplysningskrav som følge av EUs taksonomi for bærekraftig finans. EU arbeider også med nye krav til aktsomhetsvurderinger og rapportering om menneskerettigheter og miljø. Hva er kjernen i rettsutviklingen i Norge og i EU, hvordan henger det hele sammen, og hvordan kan virksomheter være godt rustet for å møte nye krav? Kristel Tonstad fagdirektør i Norges OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv vil innlede om rettsutviklingen knyttet til ansvarlig næringsliv i Norge og EU, og medlemmer oppfordres til å stille spørsmål og kommentere. 

Kl 14.00-15.00 Årsmøtesaker (saksdokumenter vedlagt epost til påmeldte, sakene leser du under) 

Velkommen til årsmøte 2021! 

Med vennlig hilsen 

Styreleder Ingvill Størksen Daglig leder Heidi Furustøl 

 

Etisk handel Norges årsmøte 2021 

Dagsorden 

Tid: torsdag 29.april 2021 kl. 13.00‐15.00 

Sted: digitalt 

Dagsorden med styrets innstillinger: 

SAK 1 Registrering av deltakere 

SAK 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

SAK 3 Valg av to personer til å undertegne protokoll 

SAK 4 Godkjenning av styrets årsberetning og revidert regnskap for 2020

SAK 5 Andre innkomne forslag 

SAK 6 Valgkomiteens innstillinger til valg av styrets leder, styre- og varamedlemmer (vedlagt) 

SAK 7 Valg av valgkomité

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel