"Freight containers are a reusable transport and storage unit for moving products and raw materials between locations or countries. There are approximately seventeen million intermodal containers in the world and a large proportion of the world's long distance freight generated by international trade is transported inside shipping containers.A shipping container is a container with strength suitable to withstand shipment, storage, and handling. Shipping containers range from large reusable steel boxes used for intermodal shipments to the ubiquitous corrugated boxes."

Undersøker om oppdragsgiverne stiller og følger opp etiske krav

Leverandørene blir spurt om oppdragsgivere stiller etiske krav, og om de følger opp kravene hos leverandørene. Det er nettstedet Anbud365 som skriver om oppfølgingen av fjorårets undersøkelse.

Initiativ for etisk handel (IEH) og Anbud365 gjorde en tilsvarende undersøkelse i november 2016. Spørsmålet var om offentlige oppdragsgivere stilte etiske krav i tråd med grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i anbudskonkurranser og om de samme oppdragsgiverne fulgte opp kravene hos leverandørene. Kontraktsoppfølging er generelt et svakt punkt hos mange offentlige oppdragsgivere. Med i undersøkelsen er IEH-medlemmer (leverandører), i det vi antar at de er spesielt opptatt av å skaffe seg kompetanse når det gjelder etisk handel siden de er medlemmer i IEH.

Hva gjør oppdragsgiverne?

1.januar 2017 trådte ny lov om offentlige anskaffelser i kraft. §5 sier at offentlige oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Undersøkelsen vil dermed avdekke hvorledes leverandører opplever sine oppdragsgiveres etterlevelse av den nye paragrafen.

– Vi er spent på om undersøkelsen viser noen utvikling, sier Magne Paulsrud, seniorrådgiver i IEH, og fortsetter: – Jeg håper det, men må innrømme at jeg ikke er sikker. Etter å ha jobbet 10 år med tematikken har jeg erfart at det går sent i offentlig sektor. Samtidig er jeg nysgjerrig på effekten av §5.

Konklusjonen etter vår november-undersøkelse var at det sto dårlig til med oppfølging av etiske krav. Rett nok viste resultatene at et økende antall oppdragsgivere stiller gode krav. I november i fjor var den nye §5 ennå ikke trådt i kraft, men vår undersøkelse viste at IEH-medlemmene ønsket paragrafen velkommen. Sammen med IEH hadde flere av medlemmene lobbet for et strengere regelverk av økonomiske, juridiske og moralske grunner. IEH og enkelte av deres medlemmer har vært banebrytende på dette området gjennom bl.a. utvikling og testing av krav.

Høyrisikoanskaffelser

Mellom våre to undersøkelser er rapporten «Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlig innkjøp – En undersøkelse om bruken av etiske krav i høyrisikoanskaffelser 2009–2016» lansert. Det er IEH, sammen med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), som står bak undersøkelsen og rapporten.

Status for anskaffelser i 2016 er særlig interessant, heter det i rapporten, fordi dette danner et «nullpunkt» for å vurdere effekten av lovens § 5 på oppdragsgiveres anskaffelsespraksis for å fremme respekt for menneskerettigheter i offentlige kontrakter. For å kunne si noe om utviklingen videre må det gjennomføres nye undersøkelser på et senere tidspunkt.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel