Det store bildet

Ledere kan ikke lenger stikke hodet i sanden

Vi står overfor et paradigmeskifte. FNs agenda 2030, internasjonale standarder og nasjonale lover, har satt en høyere standard for verdenshandelen. Klimaendringer og ressursmangel tvinger frem nye produksjonsmetoder og forbrukervaner i en mer sirkulær økonomi, og digitaliseringen sørger for at det som skjer i en del av verden er spredt til andre kontinent på tiendelssekunder.

-Ledere kan ikke lenger stikke hodet i sanden og tenke at dette går over, for det gjør det ikke. En slik holdning medfører samtidig en stor risiko for bedriften. Styre og ledelse som viser vei og faktisk integrerer bærekraftarbeidet i kjerneoppgavene, blir vinnerne på sikt, ifølge Furustøl.

Torsdag arrangeres årets etisk handel konferanse Lead or let die: sustainability transformed, der nettopp bærekraftig lederskap er hovedtema. Det er ikke lenger mulig å melde seg på, men vi kommer til å legge ut film og tekst i etterkant fra noen av konferansens mange innlegg og workshops.

Omfattende studier og erfaring viser det samme, et tydelig fokus på bærekraft har en positiv innvirkning på innovasjon, effektivitet og langvarig konkurransedyktighet. Og det er nå det skjer: Ifølge en rapport fra konsulentselskapet McKinsey, «Profit with purpose», er så mye som 70 prosent av bedrifters inntjening i spill på grunn av bærekraftutfordringene

Medlemmenes etiske årsregnskap

Etisk eller bærekraftig handel betyr at virksomheten ikke skader folk og planeten vår. I praksis innebærer det å forhindre at negativ påvirkning skjer, og sørge for å rette opp skade, spesielt i leverandørkjeden med vekt på arbeidere, miljø og korrupsjon.

I årets statusrapport for etisk handel, som slippes denne uken, ser vi nærmere på hvordan IEHs medlemmer forholder seg til bærekraft i leverandørkjeden, egen innkjøpspraksis, og internasjonale trender. Å være medlem i IEH innebærer nettopp å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i bærekraftarbeidet.

Tema for styrerommet

Gjennom den årlige medlemsrapporteringen kommer det frem at bærekraft er tema i mange norske styrerom. Det er bra. Samtidig viser rapportene at bare halvparten av virksomhetene har en toppleder som er engasjert i dette arbeidet. Enda færre – rundt 30 prosent – svarer at styret har en god oversikt over virksomhetens innsats på bærekraft.

En kartlegging IEH har gjort blant norske bedriftsledere viser samme trend: Så mange som 9 av 10 ledere mener det er «avgjørende» eller «viktig» at bedriftens produkter blir produsert under anstendige arbeids- og miljøforhold. Samtidig svarer bare halvparten at de har etablert en innkjøpsstrategi som ivaretar bærekraftig innkjøp, og bare 15 prosent måler effekten av egne aktiviteter.

Du kan lese mer fra begge undersøkelsene i statusrapporten for etisk handel som blir tilgjengelig via IEHs nettsider.

-Handler om bunnlinja

Dagens ledere forholder seg til en kompleks miks av sosiale, markedsmessige og digitale utfordringer, men noen ser fortsatt på bærekraft som «gaver til gode formål» – noe som ligger utenfor bedriftens kjernevirksomhet. Det er en feilslått og risikabel strategi, mener IEH-lederen.

-Norske virksomheter er aktive spillere i de komplekse, globale leverandørkjedene der risikoen for slavearbeid og barnearbeid i leverandørkjedene er høy. Klimakrisen har satt bedriftenes råvaretilgang og vanntilgang under sterkt press, og den som ikke følger med i timen kan bli stående uten leveranser eller må kjøpe varer til mangedoblet pris på grunn av økt etterspørsel. Like viktig er respekten for arbeids- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Det er selvfølgelig hyggelig å vite at en gjør noe godt her i verden, men dette handler i like stor grad om bunnlinja. Hva skjer med bedriften din når kundene – eller dine ansatte velger konkurrenten med et tydelig bærekraftpreg? spør Furustøl.

-Tap av inntjening kan bli stort hvis en ikke tar innover seg at dagens interessenter ikke er begrenset til aksjonærene men også inkluderer kundene, ansatte, arbeidere i leverandørkjeden og lokalbefolkningen i produksjonsområdet, sier Furustøl.

I løpet av de siste årene er det blitt et større fokus på mulighetene – også økonomisk – som ligger i bærekraftige, innovative og sirkulære løsninger, men det krever ledere som ser fremover. Dette er tema for årets etisk handel-konferanse, og det er ikke tilfeldig. Arbeiderne trenger det. Forbrukerne vil ha det. Og investorene søker det.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel