Bjørvika Barcode, Modern Buildings in Oslo, Norwey

IEH-prosjekt er svar på næringsministerens utfordring

Nærings- og fiskeridepartementet fikk nylig utredningen Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser, levert av Oslo Economics med blant annet bidrag fra Initiativ for etisk handel (IEH). Rapporten viser at det er utfordringer knyttet til de nye samfunnsmålene for offentlige anskaffelser, men at det åpenbart er gevinster å hente ved å stille etiske krav til leverandørene.

Riktig pris og etiske hensyn

Årlig brukes rundt 500 milliarder kroner til offentlige anskaffelser, og den som kjøper varer og tjenester på vegne av offentlig sektor har et stort ansvar. Hun eller han skal både sørge for god kvalitet til riktig pris, og bidra til å bekjempe alvorlige samfunnsutfordringer som klimagassutslipp, miljøbelastninger, brudd på menneskerettighetene og arbeidslivskriminalitet, slik det står i loven om offentlige anskaffelser. Dette krever høy kompetanse hos innkjøper, noe næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har påpekt.

– Det er bra at rapporten viser at krav til samfunnshensyn har positive virkninger. Det er imidlertid nødvendig å vurdere nærmere hvordan slike krav kan ivaretas på en mest mulig effektiv måte, sa Røe Isaksen under fremleggelsen av utredningen.

På høring i høst

Forprosjektet «Samarbeid og koordinering – etiske krav i offentlige anskaffelser» under ledelse av seniorrådgiver Magne Paulsrud i IEH, ble nylig omtalt i nettavisen Anbud365 som et svar på noen av de utfordringene anskaffelsesloven stiller. Paulsrud har satt ned en ekspertgruppe som nå jobber med et konkret forslag til en samarbeidsmodell for å heve kompetansen på området. Forslaget vil bli sendt på høring til medlemmene i løpet av høsten.

Daglig leder i IEH, Heidi Furustøl, sier til Anbud365 at håndtering av etiske krav i anskaffelser krever mer og mer kompetanse.

– Vi må finne og utvikle muligheter for å effektivisere og forbedre arbeidet med etiske krav. Behovet for samarbeid i offentlige sektor er allerede stort på mange områder, og spørsmålet er hvor hensiktsmessig det er at hver og en av oss skal sitte på hver vår tue og finne måter å stille krav på. Vi bør heller organisere oss slik at vi får utnyttet de mulighetene som finnes i samarbeid til å samle og øke kompetanse, sier hun til Anbud365.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel