OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Å inkludere dyrevelferd styrker bærekraften

Har bedriften din integrert dyrevelferdshensyn i sitt arbeid for økt bærekraft? Sikring av dyrs velferd øker mulighetene for å nå bærekraftsmål. Det er i tråd med FNs råd, og vil også imøtekomme folks forventninger til bærekraftsstrategier.

Tekst: Marianne Kulø, Dyrevernalliansen

Korona-pandemien har bevisstgjort oss på hvordan vår håndtering av dyr kan påvirke menneskehelsen globalt. Vår forvaltning av dyreriket – både dyr i fangenskap og i naturen, til lands og til vanns – kan ha fatale konsekvenser for menneskers velferd og bærekraften til planeten. Begrepene «én helse» og «én velferd» erkjenner en gjensidig avhengighet mellom mennesker, dyr og miljøet.

Likevel inkluderes dyrevelferd lite i den tradisjonelle tilnærmingen til FNs bærekraftsmål. I 2019 påpekte FN imidlertid i sin Global Sustainable Development Report at dyrevelferd er en oversett nøkkelfaktor i formuleringen av bærekraftsmålene, og bør opp på dagsorden:

«The clear links between human health and well-being and animal welfare is increasingly being recognized in ethics- and rights-based frameworks. Strong governance should safeguard the well-being of both wildlife and domesticated animals with rules on animal welfare embedded in transnational trade.»

God dyrevelferd påvirker alle bærekraftsmålene. Foto: Jo-Ann McArthur (We Animals)
Dyrevelferd påvirker alle bærekraftsmålene

I bedrifters bærekraftsarbeid er det dermed nyttig og på sin plass å inkludere dyrevelferd i tilnærmingen. Dyrevelferd er faktisk mer eller mindre relevant for alle 17 målene, viser en større kartlegging publisert i Frontiers in Veterinary Science.

Her er noen eksempler:

  • God helse (mål 3) påvirkes, som vist i i eksempelet med Covid-19, av dyrehelse. Ved å bedre dyrevelferd øker dyrs motstand mot sykdom og zoonoser. God dyrevelferd minsker risikoen for antibiotikaresistens.
  • Livet under vann (mål 14), Livet på land (mål 15) og å utrydde sult (mål 2) omhandler alle hvordan dyrs velferd og helse er en forutsetning for sunne økosystemer og produksjon av trygg mat av høy kvalitet.
  • For å stoppe klimaendringene (mål 13) er redusert kjøttkonsum – som i seg selv innebærer mindre dyrelidelser – anerkjent som et svært effektivt tiltak. Det er også anerkjent at bedre dyrevelferd kan bidra til mer ressurseffektiv matproduksjon.

Stadig flere engasjerer seg i dyrevelferd, viser tall for Norge og EU. Det er økende forventninger om at bedrifter inkluderer dyrevelferd i sitt samfunnsansvar. I tillegg til dyrene bedriftene har ansvar for i produksjonen, kan bedriftens aktivitet også påvirke ville dyr i omgivelsene.

To rapporter med flere eksempler og utdypende informasjon er «Animal Protection and Sustainable Development: An indivisible relationship» av AITC og Animal People og “Animal Welfare, Trade and Sustainable Development Goals” av  Eurogroup for Animals .


Ivaretakelse av dyreetikk styrker strategiene

Holdbare strategier for økt bærekraft kan ikke være på akkord med samfunnets moral og verdier. Det hjelper ikke å vedta en økonomisk effektiv bærekraftsstrategi hvis strategiens tiltak oppleves umoralsk av folk flest. Det vil da være høyere risiko for at implementeringen mislykkes og at strategien møter motstand.

Dermed er det essensielt å ha en holistisk tilnærming i strategiene, der det tas hensyn til både miljø, sosiale forhold og økonomi. En slik tilnærming har sine røtter tilbake til Brundtlandkommisjonen. Det innebærer blant annet at befolkningens dyreetiske verdier tas hensyn til.

Offentlige instanser inkluderer dyrevelferd

I offentlige føringer for bærekraft har dyrevelferd nå i større grad begynt å bli inkludert. Et eksempel er St. meld. nr. 16 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, der fiskevelferd nevnes som et «mål for etisk forsvarlig produksjon».

Et annet eksempel er næringskomiteens innstilling til jordbruksmeldingen 2016-2017, der Stortinget bestemte at dyrevelferd skulle tas inn som et undermål for «Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser».

Fiskevelferd har blitt et mål for etisk forsvarlig produksjon i Stortingsmelding 16 som handler om bærekraftig vekst i lakse- og ørret-opdrett. Foto: Getty Images.

Næringslivet viser vei

Etter hvert er det mange tilfeller der også næringslivet har begynt å inkludere dyrevelferd i bærekraftsstrategier.

Orkla er blant de mer progressive. I Orklas policy for dyrevelferd fremheves dyrevelferd som en viktig faktor: «Orkla aims to purchase all important animal-derived raw materials and products from sustainable sources by 2020. Animal welfare is an important component of our responsible sourcing strategy, and Orkla is committed to improving animal welfare across our global value chains».

IKEA er et annet godt eksempel. Om IKEAS bærekraftsstrategi påpekes følgende: “At IKEA, we want our business to have a positive impact on people and the planet. Guided by the IKEA values, sustainability is an integrated part of everything we do – for us, improving animal welfare and enabling a shift towards more sustainable animal agriculture is a part of our sustainability ambitions and central to the IKEA Food business direction.”

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel