Aktsomhetsvurderinger i offentlig anskaffelser

På dette kurset vil deltakerne få innføring i aktsomhetsvurderinger som metodikk og hvordan dette arbeidet er knyttet opp mot fasene i anskaffelsesprosessen.