Hva er en god redegjørelse for aktsomhetsvurderinger?

30. juni.2023 redegjorde rundt 9000 virksomheter  for sine aktsomhetsvurderinger for å oppfylle åpenhetslovens krav. Men hva er egentlig en god redegjørelse? Og hvordan skal aktsomhetsvurderinger utføres? Svaret får du i Etisk handel Norges nye publikasjon som inneholder god praksis fra våre medlemmer samt veiledning og tips til arbeidet med aktsomhetsvurderinger.  

Publikasjonen Åpenhet om ansvar, viser utdrag fra medlemmers redegjørelser.

Åpenhet om ansvar

Vi får mange spørsmål fra virksomheter om hvordan de skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Som ledende fagmiljø har vi lang erfaring med både store og små virksomheter, og en rekke bransjer. I denne publikasjonen løfter vi frem eksempler på medlemmenes gode praksis på å redegjøre for, eller vise åpenhet om, ansvaret de tar gjennom sine aktsomhetsvurderinger. Vi håper publikasjonen kan være til inspirasjon for andre virksomheter som står på startstreken og skal i gang med å håndtere sin faktiske eller potensielle negative påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø.

Etisk handel Norges medlemmer har jobbet med aktsomhetsvurderinger
for bærekraftig forretningspraksis i over 20 år. Som en del av medlems-forpliktelsene rapporterer virksomhetene årlig på dette arbeidet. Eksemplene fra medlemmenes rapporter er valgt ut av Etisk handel Norges rådgivere. De er utdrag fra lengre redegjørelser og viser kun en del av teksten. Det kan derfor være forskjell på det rapportskriver har ønsket å fremheve i virksomhetens redegjørelse og det vi har plukket ut og vist i denne publikasjonen. Selv om de
utvalgte eksemplene viser god praksis, betyr ikke det nødvendigvis at virksomhetens redegjørelse i sin helhet holder samme høye nivå. 

Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning, men at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og jobber for å håndtere dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter.

Vit og vis!

Å redegjøre for aktsomhetsvurderinger er en ny måte å kommunisere om utfordringer og resultater på. Det handler om å kjenne til risiko for og faktisk negativ påvirkning i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningsforbindelser og å dele denne informasjonen, kort oppsummert må virksomheter vite og vise.  Denne åpenheten kan bidra til å øke fokus og dele løsninger på de store utfordringene i globale leverandørkjeder som ikke er løst. Gode aktsomhetsvurderinger bygger derfor på samarbeid, åpenhet og villighet til å endre «business as usual». I Etisk handel Norge ønsker vi at flest mulig virksomheter skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger på best mulig måte. Derfor har vi samlet god praksis i denne publikasjonen som vi håper kan inspirere norske virksomheter i dette arbeidet.

Publikasjonen er delt opp i to deler. Først en innledning med veiledning om sentrale begreper som bærekraftig forretningspraksis, aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven. Deretter følger rapportens hoveddel: God praksis fra medlemmenes redegjørelser. Denne delen følger OECDs modell for aktsomhetsvurderinger trinn for trinn, med veiledning og eksempler på god praksis fra medlemmene.


I tillegg har vi inkludert en forklaring på hvorfor vi mener det aktuelle eksemplet er god praksis, samt gode tips som en virksomhet bør huske på i arbeidet. Vi refererer også til våre egne ressurser, både åpne og for medlemmer, som kan knyttes til hvert trinn.