Bærekraft 17 – samarbeid om bærekraftige anskaffelser

Samarbeid om bærekraftige anskaffelser

Bærekraft 17 er et nytt og spennende pilotprosjekt i regi av Etisk handel Norge og medlemmer i offentlig sektor. Ikke-medlemmer kan delta. Bærekraft 17 skal gi harmoniserte og effektive anskaffelsespraksiser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser.

Potensialet i SoK er stort. Trolig enormt. Smart organisering, høy faglig kvalitet og deling av informasjon vil gi en langt bedre utnyttelse av ressurser. SoK skal bidra vesentlig til harmonisering av krav, verktøy og prosesser. Det betyr ikke bare forenkling, det vil også gi forutsigbarhet for leverandører – og likebehandling. Kategoriteamene vil bli «eksperter» innen sine kategorier. Det vil gi høyere kvalitet i kontraktsoppfølgingen, som igjen øker sannsynligheten for reell effekt på sårbare arbeidere i leverandørkjeden.

SoK er organisert i kategoriteam, som har ansvar for hvert sin kategori. Per i dag (oktober 2019) er det etablert team for «mat og drikke», «bygg», «medisinsk utstyr og forbruksmateriell» og «tekstil». En femte kategori er under etablering. Et team består av tre – fem oppdragsgivere, hvorav en er leder. Oversikt over kategoriteamene finner du her:

SoK har en styringsgruppe, som treffer overordne de beslutninger. Deltakerne i styringsgruppen ser du under. Etisk handel Norge er prosjektleder.

I en tidlig fase er SoK (foreløpig) avgrenset til å omhandle arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Når andre tema som sosial dumping, anti-korrupsjon, miljø, osv. skal inntas, vil være en forløpende diskusjon i styringsgruppen og kategoriteamene.

Æres den som æres bør – SoK hadde ikke vært mulig uten våre fremragende medlemmer.