Dette er Etisk handel Norge - medlemsorganisasjon og ressurssenter

Dette er Etisk handel Norge

Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Vårt formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Alle våre medlemmer rapporterer årlig til oss om fremdrift på etisk handel - rapportene kan bestilles på info@etiskhandel.no

Vi tilbyr

Vi tilbyr medlemmene individuell rådgivning, kompetanseutvikling gjennom ulike kurs og workshop, og tilgang til ressurser og verktøy for bærekraftarbeidet.

Våre medlemsrådgivere har spisskompetanse på leverandørkjedeoppfølging. Vi bistår våre medlemmer fra næringsliv og offentlig sektor med å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser av innkjøpspraksis og produksjon av varer gjennom aktsomhetsvurderinger – en internasjonalt anerkjent metode som avdekker hvilken effekt virksomheten har på mennesker, samfunn og miljø.

Medlemskapet gir tilgang til Nordens største nettverk av virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Og medlemmene inkluderer noen av Norges største bedrifter, små og mellomstore bedrifter (SMB), offentlige virksomheter og organisasjoner.

Vi jobber med 170 medlemmer, som til sammen har 100.000 leverandører og som sysselsetter 8 millioner arbeidere.

Se listen over medlemmer

Samarbeid er nøkkelen for å få til forbedringer, både i produsentland og her hjemme. Etisk handel Norge inngår i The Joint Ethical Trading Initiatives (JETI), sammen med vår britiske og vår danske søsterorganisasjon, i tillegg samarbeider vi tett med ulike internasjonale nettverk og organisasjoner.

Sammen med medlemmene gjennomfører vi jevnlig prosjekter i produksjonsland der vi kartlegger arbeids- og miljøforhold gjennom lokalt samarbeid, for å kunne ta de forretningsvalgene som resulterer i gode arbeidsvilkår for arbeidere og god utvikling i lokalsamfunnet.

Vårt grunnlag

Etisk handel Norge ble stiftet i år 2000 av Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (i dag Virke), Kirkens Nødhjelp, LO og Coop Norge. Bakgrunnen for initiativet var erkjennelsen om at handel er en viktig forutsetning for utvikling. Men da må handel skje på en måte som sikrer anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden.

I dag er Etisk handel Norge Nordens største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Vi tilbyr medlemmene individuell rådgivning og oppfølging, tilgang til kurs, ressurser og verktøy, og vårt nasjonale og internasjonale fagmiljø med god muligheten for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

Etisk handel Norge er et flerpartsinitiativ som gjør det mulig å møte komplekse og utfordrende problemstillinger virksomheter ikke kan takle alene.

Prinsipperklæring Oppdatert 30.3.20

IEHs vedtekter 2019 mnylogo

Retningslinjer for konkurransesensitiv informasjon 07.09.18

Etisk handel Norge er medlem av Global Compact:

Communication on engagement 2020 Ethical Trade Norway

 

Ofte stilte spørsmål

Hva er etisk handel?

plus icon

Etisk handel er å fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder. Etisk handel er også virksomheters arbeid for å fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn i sin egen leverandørkjede. Samfunnsansvar i leverandørkjeden og ansvarlig handel er andre begreper som brukes for å beskrive slike forbedringsprosesser.

Hva er CSR/CR?

plus icon

 

Corporate Social Responsibility” (CSR), eller ”bedriftens samfunnsansvar” som det gjerne kalles på norsk, betyr at bedriften på frivillig basis integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sine forretningsaktiviteter og i samhandlingen med andre som er relevante for virksomheten.

Ofte benyttes flere andre begreper, som ”Corporate Responsibility”, ”Corporate Sustainability, “Corporate Governance” og “Corporate Citizenship”, ofte nærmest synonymt med CSR.

CSR har følgende hovedkjennetegn

 • Ansvarlig entreprenørskap.
 • Frivillige initiativer som går videre enn lovpålagte krav og kontraktsmessige forpliktelser.
 • Aktiviteter som kommer ansatte, virksomhetsrelevante grupper (inkludert samfunnet som sådan) eller miljøet til gode.
 • Bidrar positivt til de aktuelle målgruppene, samtidig som man unngår negative effekter for andre (for eksempel miljøet).
 • Regelmessig aktivitet knyttet til bedriftsstrategi framfor enkeltstående hendelser.

Hvorfor etisk handel?

plus icon

Etisk handel Norges arbeid hviler på forutsetningen om at handel fremmer utvikling, hvis arbeiderne har anstendige arbeidsvilkår og miljøskader blir minimert i hele produksjonsprosessen.

I dag er ekstrem overtid, helsefarlige omgivelser på arbeidsplassen og lønninger som knapt dekker bo- og matutgifter hverdagen for millioner av arbeidere i global handel og produksjon. Grove former for barnearbeid, tvangsarbeid og grovt miljøskadelig virksomhet forekommer også.

Årsaker til dårlige arbeids- og miljøforhold henger sammen med fattigdomsproblematikk og svak nasjonal lovgivning.

Nasjonale myndigheter har hovedansvaret for å sikre at menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn blir ivaretatt. Dersom stater mangler evne eller vilje til å gjøre dette, blir det galt om næringslivsaktører utnytter situasjonen på bekostning av arbeidere og miljø der produksjonen skjer. Ifølge FNs spesialrådgiver John Ruggie, har virksomheter et ansvar for å unngå medvirkning til brudd på menneskerettigheter og for å bidra til å rette opp slike brudd, også i leverandørkjeden.

Etisk handel er i hovedsak det arbeidet virksomheter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. I praksis dreier arbeidet seg ofte om å fremme etterlevelse av lokal lovgivning i produsentland

Hva og hvem er Etisk handel Norge

plus icon

Etisk handel Norges mål er å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder, og å styrke oppslutningen om etisk handel.

Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte Etisk handel Norge i 2000, sammen med Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) – i dag Virke, LO og Coop Norge.

Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.

Å være medlem av Etisk handel Norge innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning.

Etisk handel Norge er:

 • En medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter
 • En pådriver for medlemmene og en pådriver for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel i privat og offentlig sektor
 • Med i KOMpakt, Regjeringens forum for å fremme næringslivets samfunnsansvar
 • Medlem i FNs Global Compact
 • Formelt uavhengige av, men samarbeider tett med likesinnede organisasjoner, og med lokal ekspertise i mange produsentland.

Organisasjonens verdigrunnlag bygger på sentrale FN- og ILO-konvensjoner.

Hva koster det å være medlem i Etisk handel Norge?

plus icon

Kontingent for Etisk handel Norge medlemmer bestemmes ut fra type virksomhet, der hver ulik type virksomhet (bedrift, organisasjon, offentlig virksomhet) har en egen kontingentstruktur.

For bedrifter er kontingenten en promillesats av bedriftens omsetning med en minimum contingent på 6500 NOK og en maksimumskontingent på 118.500

Les mer under «bli medlem«

Hvilke fordeler får jeg som medlem i Etisk handel Norge?

plus icon

Etisk handel Norges mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede.

Medlemsfordeler inkluderer:

 • Inviduell rådgivning. Dette inkluderer skriftelig oppfølging og tips i forhold til medlemmets årsrapport til Etisk handel Norge, råd og tips om kilder for risikokartlegging i produsentland, tips om lokale samarbeidspartnere og råd for hvordan håndtere brudd på anstendige arbeidsforhold.
 • Kurs og opplæring. Etisk handel Norge tilbyr en portfolio av kurs tilpasset ansatte med ulike roller i en bedrift. Kursene er ekslusivt for medlemmer og tilbys til kostpris. Etisk handel Norge tilbyr egne kurs for våre medlemmers leverandører i en rekke produsentland. Leverandørkursene er et gratis tilbud for våre medlemmer.
 • Ressurser og verktøy. Etisk handel Norge har egne medlemssider der medlemmene har tilgang til verktøy, maler og eksempler på risikokartleggingsverktøy, sjekklister, god prakis eksempler m.m.
 • Tilgang til et nasjonalt og internasjonalt nettverk av bedrifter og eksperter. Etisk handel Norges medlemmer har også tilgang til Etisk handel Norges medlemsforum der medlemmene møtes for å dele erfaringer, få innspill om aktuelle nyheter innen en region eller bransje.

Hva forplikter medlemmer av Etisk handel Norge seg til?

plus icon

Etisk handel Norges medlemmer forplikter seg til  å slutte seg til Etisk handel Norges prinsipperklæring som innebærer å arbeide aktivt for bedre arbeids og miljøforhold I leverandørkjeden. Medlemmene forplikter seg til å vedta egne retningslinjer for etisk handel some er minst like omfattende som Etisk handel Norges retningslinjer. En sentral medlemsforpliktelse er å rapportere årlig til Etisk handel Norge om status og fremdrift I arbeidet. Rapporten er offentlig tilgjengelig. I tilegg må Etisk handel Norges medlemmer betale årskontingent til Etisk handel Norge.

Etisk handel Norges medlemmer forplikter seg også til å betale medlemskontingent

arrow Prinsipperklæring

"Alle" snakker om samfunnsansvar - hva er spesielt med Etisk handel Norge?

plus icon

Samfunnsansvar i næringslivet inkluderer en rekke områder, som for eksempel etiske eller samfunnsansvarlige investeringer og produksjon av varer og tjenester.

Etisk handel Norges kjernevirksomhet er etisk handel. Etisk handel er et frivillig arbeid for å forbedre arbeidsforhold og miljø i egen leverandørkjede.

Slik Etisk handel Norge ser det har nasjonale myndigheter hovedansvaret for å sikre menneskerettigheter og miljø. Dersom stater har mangelfull eller dårlig fungerende lovgivning på disse områdene, skal ikke næringslivsaktører profitere på dette. Det vil si at alle som importerer eller produserer varer i utlandet bør ha etiske retningslinjer, og bruke slike retningslinjer til å stille krav til sine produsenter og leverandører.

Etisk handel Norge representerer også et unikt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, fagforeninger, bedrifter og offentlige instanser. Dette er parter som kan ha motstridende interesser og være i konflikt om etiske spørsmål. Gjennom Etisk handel Norge forplikter medlemmene seg til konstruktivt, målrettet samarbeid for forbedrede produksjonsforhold i sine verdikjeder, og de får tilgang til kunnskaps- og erfaringsutveksling med andre bedrifter, organisasjoner og lokalmyndigheter.

Har Etisk handel Norge opptakskrav til medlemmer?

plus icon

Etisk handel Norge har ikke opptakskrav i den forstand at bedrifter, offentlige instanser eller organisasjoner må innfri etiske eller samfunnsansvarlige minimumskrav for å bli medlem. Det er helt bevisst. Etisk handel Norges formål er å forbedre forhold i leverandørkjeder, ikke å sette et godkjenningsstempel på importører og produsenter som tilsynelatende gjør mye ”riktig” allerede. Fravær av opptakskrav, betyr imidlertid ikke fravær av krav til Etisk handel Norges medlemmer. Medlemmene må utvise vilje til endring og forplikte seg til å arbeide aktivt for slike forbedringer i egne leverandørkjeder og rapportere åpent om dette arbeidet.

Gir medlemskap i Etisk handel Norge garanti for at alt er i orden i leverandørkjeden?

plus icon

Nei. Etisk handel Norge er ingen garantiordning. Derfor er ikke nødvendigvis alt i skjønneste orden i leverandørkjeden til en medlemsbedrift. Medlemskapet betyr snarere at medlemmet søker kompetansen i Etisk handel Norge-fellesskapet, forplikter seg til å ta tak i problemene og rapporterer åpent om hva det gjør.

Medlemmer som unnlater å rapportere, betale årlig kontingent eller på annen måte grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine øvrige forpliktelser som følger av prinsipperklæringen kan bli ekskludert fra Etisk handel Norge.

arrow Prinsipperklæring

Kan medlemmer i Etisk handel Norge bli ekskludert?

plus icon

Ja, medlemmer kan bli kastet ut av Etisk handel Norge. Det henger sammen med forpliktelser medlemmer påtar seg ved innmelding (se spørsmål tre og fire).

Medlemskapet innebærer ingen juridiske forpliktelser utover innbetaling av medlemskontingent. Intensjonserklæringen medlemmer undertegner ved innmelding er således ikke rettslig bindende. Den er imidlertid en offentlig policyerklæring, som medlemmet må stå til ansvar overfor via styret og offentligheten for øvrig.

Medlemmer som unnlater å rapportere,  ikke viser noen fremdrift i arbeidet med etisk handel, ikke betaler årlig kontingent eller på annen måte grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine øvrige forpliktelser som følger av prinsipperklæringen kan derved bli ekskludert fra Etisk handel Norge.

arrow Prinsipperklæring

Hvor lang tid har medlemmer i Etisk handel Norge på seg til å forbedre forhold i sine leverandørkjeder?

plus icon

Målsettingene til Etisk handel Norge blir strengt tatt aldri nådd. Målet er kontinuerlig forbedring. Derfor er det heller ikke satt tidsfrister i intensjonserklæringen medlemmene undertegner. Slike tidsfrister blir imidlertid satt i konkrete avtaler mellom Etisk handel Norge og hvert enkelt medlem. Når målsettinger i de første delmålene er innfridd, blir nye mål formulert.

Hva er SA8000?

plus icon

SA8000 er den mest anerkjente sertifiserbare standarden for forhold på arbeidsplassen. Hvis produsenten din har et SA8000-sertifikat, betyr det at eksterne eksperter har godkjent arbeidsforholdene hos produsenten i forhold til SA8000. SA8000 – standarden dekker alle sentrale krav i FNs og ILOs konvensjoner knyttet til arbeidsforhold

Hva er ISO 26000?

plus icon

ISO 26000 er en veiledende standard for bedrifters arbeid med samfunnsansvar.
ISO26000 omhandler 7 kjerneprinsipper

1. Organisasjonsstyring
2. Menneskerettigheter
3. Arbeidsforhold
4. Miljøet
5. Hederlig virksomhet
6. Forbrukerspørsmål
7. Lokalsamfunnsengasjement og – utvikling

Medlemmer i Etisk handel Norge jobber allerede etter samme prinsipper som veiledningsstandarden ISO26000

ISO26000 kjerneprinsipp 2),  3), 4) og 7) omhandler de samme elementene som Etisk handel Norges etiske retningslinjer for innkjøp, men er mer overordnet formulert.

ISO26000 kjerneprinsipp 1), 5) og 6) omhandler hvordan virksomheten skal forankre arbeidet, hvordan de kan tilpasse egen forretningspraksis til samfunnsansvarlige målsettinger og hvordan virksomheten skal forholde seg til interessentgruppen forbrukere. Disse punktene samsvarer med Etisk handel Norges implementeringsmodell som Etisk handel Norges medlemmer får en grundig gjennomgang av gjennom kurs, verktøy, ressurser og rådgivning.

Hvordan kan vi ha kontroll over hele leverandørkjeden vår?

plus icon

Global produksjon skjer på kryss og tvers av landegrenser og i selvstendige produksjonsenheter hvor en norsk virksomhet ikke har formell innflytelse. Det er derfor ikke forventet at virksomheten har full kontroll over hele leverandørkjeden med det samme. Det er vanlig å gjøre en prioritering av hvilke leverandører en begynner å jobbe tettere med. Etisk handel Norge yter rådgivning og har verktøy for risiko- og mulighetsvurdering.

Hvordan kan vi sikre oss mot barnearbeid?

plus icon

Med 152 millioner barnearbeidere i verden, hvorav omlag 73 millioner er utsatt for de verste former for barnearbeid, dreier næringslivets samfunnsansvar seg om hvordan norske og internasjonale virksomheter kan bidra til å redusere disse tallene. Men en norsk virksomhetsrepresentant vil sjelden møte barnearbeidere i produksjonen, da disse ofte skjules for vestlige innkjøpere og/eller jobber lenger ut i verdikjeden hvor virksomheten ikke har en direkte handelsrelasjon. Norske virksomheter kan gjøre en innsats for å redusere antall barn som jobber i verden ved å:

1. Velge leverandører med policy mot barnearbeid,
2. Samarbeide med leverandør og/eller lokale organisasjoner om å kartlegge risiko i verdikjeden
3. Yte finansiell støtte til organisasjoner som jobber aktivt mot barnearbeid
4. Betale en pris for varene som gjør produsenten i stand til å betale anstendig lønn til voksne

Etisk handel Norge yter råd og veiledning på preventive tiltak, samt hvordan og hvem virksomheten kan samarbeide med lokalt for å bidra konstruktivt i kampen mot barnearbeid.

Hvorfor må medlemmer vedta Etisk handel Norges etiske retningslinjer (Code of Conduct)?

plus icon

Etisk handel Norges retningslinjer for innkjøp bygger på internasjonalt aksepterte ILO- og FN konvensjoner og omhandler forhold hvor det er stor risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljøskadelig produksjon. Ved å vedta likelydende etiske retningslinjer for innkjøp, er bedriften sikret at dens egne etiske retningslinjer omhandler relevante risikoområder. Likelydende etiske retningslinjer sikrer også økt harmonisering, noe som særlig etterspørres av produsenter.  Virksomheter som er medlemmer i Etisk handel Norge er vel kjent med at etiske retningslinjer for innkjøp er målsettinger, ikke krav de forventer skal oppfylles over natten.

medlemmer jobber aktivt med å fremme etisk handel.

Medlemmenes årsrapporter

Medlemmer i Etisk handel Norge er forpliktet til å levere en årsrapport på arbeidet med etisk handel. Rapportene er offentlig tilgjengelig. Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper som dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Medlemmene er forpliktet til å rapportere om hvilke utfordringer de står overfor og hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene, med spesielt fokus på leverandørkjeden.

Ettersom vi har nye nettside og ny rapporteringsløsning for bedrifter, ligger kun årets rapporter ute. Rapportene som er tilgjengelig finner du under hvert enkelt medlem i medlemslisten under. Er du interessert i rapporter fra tidligere år, send en epost til info@etiskhandel.no.

På grunn av Covid-19 vil noen medlemmers rapporter publiseres ved et senere tidspunkt. Noen medlemmer velger å levere GRI-rapport. Disse rapportene publiseres når de er tilgjengelig.

Ny mal for bedrifter

Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål. Et velfungerende og ansvarlig næringsliv bidrar til bærekraftig utvikling gjennom verdi- og jobbskaping, og med nye løsninger på globale utfordringer. Likevel kan virksomheter også medvirke til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Medlemmer i Etisk handel Norge har derfor forpliktet seg til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for å jobbe for mer bærekraftig forretningspraksis.

Nå i 2020, er rapporteringsmalen for bedrifter ny og er bygget rundt OECDs modell for aktsomhetsvurderinger (2018). Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke kan ha negativt fotavtrykk , men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Rapporten er delt inn i kapitler basert på denne modellen.

Malen for medlemsrapporteringen søker å svare på forventningene til arbeid med ansvarlig næringsliv og bærekraftig forretningspraksis som beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (2011) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Selv om medlemmer i flere år har jobbet godt med oppfølging av egne leverandørkjeder, er rapportering på aktsomhetsvurderinger i dette formatet nytt for oss, og det er nytt for våre medlemmer.  Dette kan gi utslag på innsamling av data og annet innhold. Vi er stolte av at medlemmer går foran og viser vei.

Offentlig sektor

Offentlig sektor er landets største kunde og forbruker. Med dette følger stor innkjøpsmakt og et stort ansvar. Rapporteringsmalen for medlemmer i offentlig sektor ble revidert 2013, blant annet for å gi et bedre og klarere bilde av medlemmenes arbeid med etisk handel i leverandørkjeden. Andre forhold som miljøvennlige innkjøp, sosial dumping og anskaffelse av rettferdig handel-merkede varer er også viktige, men er ikke en del av denne rapporten.

Organisasjoner

Medlemsorganisasjonene har en viktig rolle ved å bidra med spisskompetanse og ressurser, ved å være pådrivere i rettighetsarbeid og politisk påvirkning, og ved å bidra til å styrke oppslutningen om etisk handel. Organisasjonene i Etisk handel Norge er ulike og har dermed også svært ulikt fokus. Rapporteringsmalen er laget slik at den skal kunne brukes av alle organisasjoner som er medlemmer i Etisk handel Norge. Den enkelte organisasjons rolle og fokus vil bestemme hvor detaljert de enkelte spørsmål kan besvares.

Våre medlemmer

Sorter etter

Abena Norge AS

plus icon
Abena Norge AS er et datterselskap i Abena Gruppen. Deres produktområder omfatter bl.a. inkontinens og sykepleie, engangsartikler, personlige vernemidler, rengjøring, avfallssystemer og forbruksprodukter med mer, mens kundene hovedsaklig består av sykehus, pleiehjem, hjemmesykepleie, skoler, daginstitusjoner og private grossistvirksomheter, samt hotell-, restaurant- og cateringbransjen med mer.

Rune Bjerkestrand
E-post: rubj@abena.no
Nettsted: abena.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Active Brands AS

plus icon
Active Brands konsernet er en ledende leverandør til sports- og friluftsmarkedet. Merkevareporteføljen består i dag av Kari Traa, Bula, Vossatassar, Åsnes, Nanok, Bjørn Dæhlie og Rode. Konsernet omsetter for i underkant av NOK 400 millioner og har ca. 120 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Voss, Åre, Göteborg og Shanghai.

Allen Farrokhi
E-post: allen@activebrands.com
Nettsted: www.activebrands.com

Last nedLast ned medlemsrapport

Allsidige Nord AS

plus icon
Allsidige Nord tilbyr en rekke muligheter innen ulike typer av papirposer, gjenbruksnett og spesial emballasje.

Anders Bredesen
E-post: anders@allsidigenord.no
Nettsted: www.allsidigenord.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Amnesty International Norge

plus icon
Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, økonomisk aktør, politisk overbevisning og religiøs tro.

Beate Ekeløv-Slydal
E-post: bslydal@amnesty.no
Nettsted: www.amnesty.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Artisti AS

plus icon
Artisti er blant landets ledende leverandør ­innen profilfremmende produkter og kan bistå med alt fra fra idé og design til produksjon, lagerhold og distribusjon.

Meigen Li Hetland
E-post: mlh@artisti.no
Nettsted: www.artisti.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Automatpack AS

plus icon
Automatpack AS tilbyr pakking, lager, rådgivning og produktutvikling. Vi har per i dag 12 produksjonslinjer og et helautomatisert lager med 6000 palleplasser

Beate Skånseng
E-post: b.skanseng@automatpack.no
Nettsted: http://www.automatpack.no/

Bama Gruppen

plus icon
BAMA er en av landets eldste privateide handelsbedrifter. De omsetter og produserer frukt, grønnsaker samt andre produkter med begrenset holdbarhet.

Alvhild Hedstein
E-post: Alvhild.Hedstein@bama.no
Nettsted: www.bama.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Bane NOR SF

plus icon
Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Vibeke Tegneby
E-post: vibeke.tegneby@banenor.no
Nettsted: www.banenor.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Beer Sten

plus icon
Beer Sten AS er importør granitt og en av svært få spesialister innen levering av granittprodukter til uteanlegg i Norge. De er den eneste av steinimportørene i Norge som er medlem av Initiativ for etisk handel.

Monica M. Sander
E-post: monica@beersten.no
Nettsted: www.beersten.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Bekken og Strøm AS

plus icon
Bekken & Strøm AS er en ledende leverandør av arbeidstøy, verneutstyr, skotøy, profil- og fritidsklær. Selskapet har egen produksjon av arbeidsklær og lang erfaring fra bransjen.

Sturla Berntsen
E-post: sturla@bekkenstrom.no
Nettsted: www.bekkenstrom.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Bergans of Norway

plus icon
Bergans er norsk produsent av fritidsklær, ryggsekker, telt, soveposer og turutstyr generelt. De har 100 års erfaring med turer og ekspedisjoner.

Yngvill Ofstad
E-post: yngvill.ofstad@bergans.no
Nettsted: www.bergans.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Bergen kommune

plus icon
Bergen er en by og kommune i Hordaland på Norges vestkyst med ca 280 000 innbyggere.

Juni Skjold Lexau
E-post: Juni.Lexau@bergen.kommune.no
Nettsted: www.bergen.kommune.no

Last nedLast ned medlemsrapport

BH Nordic AS

plus icon
Barnas Hus er en butikkjede spesialisert på utstyr og klær til alle barn i alderen fra 0 og helt opp til 8 år. Barnas Hus ble etablert i 2004 og er i dag landsdekkende med 18 butikker fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Lasse Erik Moen
E-post: lasse.erik.moen@bhnordic.com
Nettsted: www.barnashus.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Blåbær Production AS

plus icon
Blåbær Production AS er en utvikler og leverandør av barneklær, blant annet merkevaren Reflex.

Rolf-Erik Lund
E-post: rolf-erik@blaber.no
Nettsted: blaber.no

Brand Assist AS

plus icon
Brand Assist driver med produktutvikling, produksjon og salg av merker innen sportsbransjen, blant annet merkevaren Northug. Northug er etablert i samarbeid med den verdenskjente skiløperen Petter Northug.

Frank Solli
E-post: frank@brandassist.no
Nettsted:

Last nedLast ned medlemsrapport

Brav

plus icon
BRAV er en aktør innen sport- og fritidsmarkedet, og forvalter merkevarene Swix, Toko, Lundhags, Ulvang, Helsport og Hard Rocx. De tilbyr også teambekledning gjennom Original Teamwear, samt at de eier og drifter den digitale plattformen Skisporet.no.

Hanne Haslum
E-post: hanne.haslum@brav.com
Nettsted: https://www.brav.com/no/

Last nedLast ned medlemsrapport

CARE

plus icon
I samfunn der halvparten av menneskene hindres i å delta, mister man halvparten av mulighetene. Å løfte kvinnene har vist seg å være den mest effektive måten å redusere fattigdom på


E-post: care@care.no
Nettsted: www.care.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Caritas Norge

plus icon
Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon med utspring fra den katolske kirken i Norge. Caritas Norges visjon er en verden hvor alle mennesker lever i trygge samfunn hvor deres helhetlige menneskelige utvikling og menneskeverd blir ivaretatt.

Aron Halfen
E-post: aron.halfen@caritas.no
Nettsted: www.caritas.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Cathrine Hammel

plus icon
Cathrine Hammel er en norsk motedesigner som har hatt base i Oslo siden 1997. Designeren produserer nye kolleksjoner basert på forskjellige temaer hver sesong. Estetikken er elegant, med et fokus på klær som skal fungere i hverdagen.

Karoline Solberg Larsen
E-post: karoline@cathrinehammel.no
Nettsted: www.cathrinehammel.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Cernova AS

plus icon
Cernovakonsernet omfatter i dag fire virksomheter: Norgesbakeriene Holding, Norgesmøllene AS, Cernova Industri AS og Mesterbakeren AS.

Sofie Østergaard
E-post: sofie.ostergaard@norgesmollene.no
Nettsted: cernova.no

Christiania Sport AS

plus icon
Christiania Sport AS leverer sportsutstyr og klær til både bedriftsidrett og ekspedisjoner. I tillegg tilbys det arrangementprofilering, firmagaver og personalantrekk.

Siri Gallefoss
E-post: siri@christianiasport.no
Nettsted: www.christianiasport.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Coop Norge Handel AS

plus icon
Coop Norge er ansvarlig for kjedekonsepter, distribusjons- og logistikkvirksomhet, innkjøp og markedsføring for Coops butikker i Norge. Coop Norge er en av stifterne av Etisk handel Norge.

Per Løberg Eriksen
E-post: per.loberg.eriksen@coop.no
Nettsted: www.coop.no

Dalit Solidarity Network Norway

plus icon
DSN består av organisasjoner som er opptatt av å fjerne diskriminering basert på kaste eller opphav, og har som mål å koble grasrotbevegelser med internasjonale apparater for å synliggjøre og løse problemet med diskrimininering.

Guro Almås
E-post: ga225@kirken.no
Nettsted: www.dalit.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Delta

plus icon
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. De har om lag 61 000 medlemmer som arbeider innenfor offentlig tjenesteyting.

Else Marie Brodshaug
E-post: else.marie.brodshaug@delta.no
Nettsted: www.delta.no

Last nedLast ned medlemsrapport

DLF

plus icon
Dagligvareleverandørenes forening (DLF) er et felles forum for leverandører av forbruksvarer, med fokus på merkevarer. Oppgaven deres er å bidra til effektive rammebetingelser for medlemsbedriftene i sunt samarbeid med handelsledd og myndigheter.

Mette Hanekamhaug
E-post: firmapost@dlf.no
Nettsted: www.dlf.no

Last nedLast ned medlemsrapport

DMedical AS

plus icon
DMedical er en del av L&B Medical konsern som består av flere selskaper innenfor helsemarkedet i Norge og Sverige. L&B Medical har et omfattende produktsortiment og er en betydelig leverandør innenfor flere områder i helsemarkedet.

Mats Christiansen
E-post: mats.christiansen@dmedical.no
Nettsted: www.dmedical.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Dyrevernalliansen

plus icon
Dyrevernalliansen er en nasjonal organisasjon for dyrevelferd i Norge. Intensivt landbruk, dyreforsøk og pelsdyrindustrien er prioriterte arbeidsfelt. Dyrevernalliansen ble stiftet i 2001.

Marianne Kulø
E-post: marianne@dyrevern.no
Nettsted: www.dyrevern.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Elopak AS

plus icon
Elopak er et norsk firma som produserer kartongemballasje for distribusjon av væsker, slik som melk, saft og juice.

Sandra Färdig
E-post: sandra.faerdigh@elopak.no
Nettsted: www.elopak.com

Last nedLast ned medlemsrapport

EMCOM AS

plus icon
Emcom AS er en erfaren leverandør av antenner, rutere, sensorer, industrielle nettverksprodukter og andre løsninger innen mobilt bredbånd/4G/5G/NB-IoT.

Håvard Vinsrygg
E-post: haavard@emcom.no
Nettsted: www.emcom.no

Engelsrud NFI Fyrverkeri AS

plus icon
Engelsrud er en ledende leverandør av forbrukerfyrverkeri, profesjonelt fyrverkeri og øvelsesmateriell til Forsvaret. Selskapet, Engelsrud Fyrverkerifabrikk, ble etablert på Engelsrud Gård i Asker og har historie helt tilbake til 1948.

Gudmund Norsveen
E-post: gudmund@fyrverkeri.no
Nettsted: www.fyrverkeri.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Euro Sko Norge AS

plus icon
Euro Sko Norge AS ble etablert i 1982 og har siden vokst til å bli Nordens største skoforhandler med fire konsepter.

Nina Ekstrøm
E-post: nina.ekstrom@dna-shoes.com
Nettsted: www.eurosko.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Europris AS

plus icon
Europris driver et lavpriskonsept innen bransjedefinisjonen bredt vareutvalg. Europris har butikker over hele Norges land, fra Hammerfest i nord til Mandal i sør.

Tatiana Eide
E-post: tatiana.eide@europris.no
Nettsted: www.europris.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Fairtrade Norge

plus icon
Fairtrade er en internasjonal, ideell organisasjon som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land.

Line Weslay-Holand
E-post: Line.Wesley-Holand@fairtrade.no
Nettsted: www.fairtrade.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Fellesforbundet

plus icon
Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Forbundet har ca.160 000 medlemmer og har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår.

Vegard Grøslie Wennesland
E-post: vegard.groslie.wennesland@fellesforbundet.no
Nettsted: www.fellesforbundet.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Felleskjøpet Agri SA

plus icon
FKA er en samvirkebedrift eid av 45.000 bønder. Hovedkontor: Lillestrøm. Selskapet er største og viktigste leverandør av driftsmidler og maskiner til norsk landbruk. Omsetning 2015: 12 milliarder. 2.500 ansatte. 110 butikker på landsbasis.

Eskild Mork Aamodt
E-post: Eskild.Mork.Aamodt@felleskjopet.no
Nettsted: www.felleskjopet.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Felleskjøpet Rogaland Agder

plus icon
Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Vi selger dessuten traktorer, maskinvarer og verkstedtjenester til både landbruk og andre kunder.

Sveinung Skretting
E-post: sveinung.skretting@fkra.no
Nettsted: www.fkra.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Fleischer Couture AS

plus icon
Fleischer Couture ble grunnlagt i Oslo i 2008. De designer unike klær for damer av høy kvalitet, med materialer som merinoull, silke, cashmere, alpaca og gåsedun.

Guro Johnsrud
E-post: guro@fleischercouture.no
Nettsted: www.fleischercouture.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Flokk AS

plus icon
Flokk is the leading manufacturer of high quality workplace furniture in Europe, developing a growing family of brands. We are the proud owner of product brands HÅG, RH, BMA, Offecct, Giroflex, Malmstolen and RBM.

Atle Thiis-Messel
E-post: Atle.Messel@flokk.com
Nettsted: www.flokk.com

Last nedLast ned medlemsrapport

FoodMan AS

plus icon
FoodMan AS ble etablert i 1992. De omsatte i 2019 for 268 millioner kroner, har 41 ansatte og holder til på Aurskog ca 4 mil utenfor Oslo. De produserer for en rekke dagligvarekjeder og industribedrifter.

Ingvild Wraalsen
E-post: iw@foodman.no
Nettsted: www.foodman.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

plus icon
FLO sikrer hele Forsvaret driftsmateriell gjennom å forestå innkjøp, forvalte kontrakter og rammeavtaler med norske og utenlandske leverandører.

Kristine Strat-Børmo
E-post: kstratbormo@mil.no
Nettsted: www.forsvaret.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Fretex-gruppen

plus icon
Fretex er Norges største attføringsbedrift og bruktkjede, og en viktig del av Frelsesarmeen i Norge.

Arnt Willy Hjelle
E-post: arnt-willy.hjelle@fretex.no
Nettsted: www.fretex.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Granit AB

plus icon
Hos Granit er det oppbevaring som ligger nærmest hjertet, med smarte løsninger i papir, plast eller flettet materiale. De har også en rekke andre funksjonelle varer for hjem og kontor.

Johan Palmqvist
E-post: johan.palmqvist@granit.com
Nettsted: www.granit.com

Last nedLast ned medlemsrapport

Granqvists Sportartiklar AB

plus icon
In the year of 2006 the new Granqvists® factory stood ready for production. With 220 permanent employees we are safe to say that we have the largest factory producing technical protective gloves in Europe.

Linnea Granqvist
E-post: linnea@granqvists.se
Nettsted: www.granqvists.se

Last nedLast ned medlemsrapport

Handel og Kontor i Norge

plus icon
Handel og Kontor i Norge (HK) er i dag LOs tredje største forbund med over 68.000 medlemmer. Medlemmene deres kommer fra handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Geir Tegler
E-post: geir.tegler@hkinorge.no
Nettsted: www.handelogkontor.no

Handicare AS

plus icon
Handicare AS er en av Norges største leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Handicare leverer løsninger for både barn, unge og voksne til bruk hjemme eller på institusjon.

Bogi Sigurdsson
E-post: bogi.sigurdsson@handicare.com
Nettsted: www.handicare.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Helly Hansen

plus icon
Helly Hansen ASA er et internasjonalt tekstilindustriselskap med hovedkontor i Oslo. Helly Hansen produserer tekstiler og spesialutstyr for sport, fritid og arbeid på havet og i fjellet.

Ellen Andersen
E-post: ellen.andersen@hellyhansen.no
Nettsted: www.hellyhansen.com

Last nedLast ned medlemsrapport

Helse Midt-Norge RHF

plus icon
Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Randi Østbø
E-post: Randi.Ostbo@helse-midt.no
Nettsted: www.helse-midt.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Helse Nord RHF

plus icon
Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard.

Rune Sætermo
E-post: rune.saetermo@helse-nord.no
Nettsted: www.helse-nord.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Helse Sør-Øst

plus icon
Helse Sør-Øst RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder

Mona Kulsveen Stainsby
E-post: mona.stainsby@helse-sorost.no
Nettsted: www.helse-sorost.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Helse Vest RHF

plus icon
Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Per Karlsen
E-post: per.karlsen@helse-vest.no
Nettsted: www.helse-vest.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Hennes & Mauritz

plus icon
H&M’s business concept is to offer fashion and quality at the best price. For us, this includes that we want to do business in a way that is economically, socially and environmentally sustainable.

Kristin Fjeld
E-post: Kristin.Fjeld@hm.com
Nettsted: www.hm.com

Last nedLast ned medlemsrapport

Hennig-Olsen Is AS

plus icon
Hennig-Olsen Is AS produserer og markedsfører iskremprodukter tilpasset dagligvare, kiosk og bensin og storhusholdning. De startet opp i 1924, og leder i dag en av Norges få gjenlevende privateide bedrifter innen næringmiddelindustrien.

Hanne Jørgensen
E-post: hanne@hennig-olsen.no
Nettsted: www.hennig-olsen.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Holzweiler Items AS

plus icon
Holzweiler lanserte sin første skjerfkolleksjon i 2012, og etter stor suksess på det norske markedet utvidet Holzweiler med sitt eget klesmerke i 2014.

Line Staxrud Eriksen
E-post: line@holzweiler.no
Nettsted: www.holzweiler.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Human-Etisk Forbund

plus icon
Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet.

Harald Masst
E-post: harald.masst@human.no
Nettsted: www.human.no

Last nedLast ned medlemsrapport

IDÉ House of Brands AS

plus icon
IDÉ House of Brands leverer profilprodukter, klær, gaver og kampanjeprodukter til bedriftsmarkedet.

Wenche Moseng
E-post: wenche.moseng@idegroup.no
Nettsted: www.idegroup.no

Last nedLast ned medlemsrapport

IKEA Norge AS

plus icon
IKEA tilbyr et stort utvalg form- og funksjonsriktige hjeminnredningsprodukter til så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem.

Kenneth Skauge
E-post: kenneth.skauge@ingka.com
Nettsted: www.ikea.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Inter-Sun AS

plus icon
Inter-Sun As ble etablert i 1976 og er et engros selskap som utvikler og selger egne kolleksjoner av dameklær i Norge.

Pernille Grønne
E-post: pernille@inter-sun.no
Nettsted: www.inter-sun.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Interflora Norge

plus icon
Interflora er verdens største og eldste blomsterorganisasjon, grunnlagt i 1908, og har over 55 000 blomsterbutikker i ca. 140 land. I Norge består Interflora av ca. 375 fagblomsterhandlere.

Sofie Hildebrandt Nilsen
E-post: shn@interflora.no
Nettsted: www.interflora.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Interim Norge AS

plus icon
Interim Norge leier ut midlertidige toppledere, mellomledere og prosjektledere med erfaring fra ulike bransjer, virksomheter og situasjoner.

Morten Nordli
E-post: morten@interimnorge.no
Nettsted: www.interimnorge.no

Last nedLast ned medlemsrapport

IntexSkandia AS

plus icon
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer Alt av tilbehør til han og henne - skjerf, smykker, slips, silkelommetørkle, silkeslips, poncho, sløyfe, små og store vesker, paraply, sjal, kimono, vanter, skinnhansker - dame og herre, hodeplagg, badetøy etc.

Erik Christoffersen
E-post: erik@intex.no
Nettsted: www.intexskandia.no

Last nedLast ned medlemsrapport

ITP Holding AS

plus icon
ITP er leverandør av produksjon, innkjøp- og montering tjenester fra Kina og Asia generelt. Deres strategiske kompetanse ligger innen metall, plastikk og tekniske tekstiler.

John Aamodt
E-post: john.aamodt@itpgroup.dk
Nettsted: www.itpgroup.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Jacobs Douwe Egberts Norge AS

plus icon
Jacobs Douwe Egberts Norge AS, tidligere Kaffehuset Friele, er Norges største kaffeprodusent med en markedsandel på ca. 35%. Det betyr at mer enn hver tredje kaffekopp som drikkes i Norge kommer fra Friele.

Eva Gullerud
E-post: Eva.Gullerud@JDEcoffee.com
Nettsted: www.friele.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Joh. Johannson Kaffe AS

plus icon
I dag er JOH. JOHANNSON KAFFE AS den ledende leverandør av kvalitetskaffe i Norge, og kjent i markedet gjennom merkevarene EVERGOOD og ALI.

Tina Johansen
E-post: Tina.Johansen@joh.no
Nettsted: www.joh-kaffe.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Kid ASA

plus icon
Kid har Norges største utvalg av gardiner og sengesett. De har også dyner, puter, pledd og håndklær. Og selvfølgelig gardintilbehør,accessories og nesten alt til barnerommet.

Stian Brandhagen
E-post: stian@kid.no
Nettsted: www.kid.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Kjeldsberg Kaffebrenneri

plus icon
Fra ca 1960 ble Kjeldsberg fast kunde hos Kaffebrenneriet Probat. Som en av de få gjenværende midtnorske bedriftene innen næringsmiddelindustri satser Kjeldsberg på å levere konkurransedyktige produkter av høy kvalitet.

Malin Wemundstad
E-post: malin.wemundstad@kjeldsberg.no
Nettsted: www.kjeldsberg.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Klubben AS

plus icon
Klubben AS er en stor leverandør av sport- og fritidsutstyr, barnehageutstyr, svømmmehallsutstyr, rekvisita og svømmeutstyr.

Birgit Judin
E-post: birgit@klubben.no
Nettsted: www.klubben.no

Last nedLast ned medlemsrapport

KNIF AS

plus icon
KNIF gjør hverdagen enklere for frivillige og ideelle organisasjoner. Vi tilbyr produkter og tjenester som bidrar til kundenes gode drift gjennom kostnadsbesparelser, økt kompetanseutvikling og fokus på bærekraft.

Kåre Rønningen
E-post: ronningen@knif.no
Nettsted: www.knif.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Kristiansand Dyrepark AS

plus icon
Kristiansand Dyrepark AS er Den Levende Parken som skal spre glede, opplevelser og kunnskap til alle som kommer på besøk. Parken er åpen hver dag hele året, men har sin hovedsesong på sommeren.

Tove Trydal
E-post: tove@dyreparken.no
Nettsted: www.dyreparken.no

Last nedLast ned medlemsrapport

KS – Kommunesektorens organisasjon

plus icon
KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle kommuner og fylkeskommuner. KS' visjon er selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn.

Lars Owe Kristiansen
E-post: Lars.Owe.Kristiansen@ks.no
Nettsted: www.ks.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Landsorganisasjonen i Norge

plus icon
Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 860 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.

Gunn Kristoffersen
E-post: gunn.kristoffersen@lo.no
Nettsted: http://www.lo.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Lekolar AB

plus icon
Lekolar tilbyr mer enn 5000 produkter. Lekolar leverer produkter til skoler og barnehager. Alle produktene er nøye utvalgt for å leve opp til pedagogiske og praktiske krav .

Pierre Lennartson
E-post: pierre.lennartsson@lekolar.com
Nettsted: www.lekolar.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Lerum AS

plus icon
I dag er Lerum en landsdekkende leverandør av saft, syltetøy og jus- både gjennom dagligvarebutikker og storhusholdning.

Sondre Kjærvik
E-post: sondre.kjervik@lerum.no
Nettsted: www.lerum.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Lilleborg AS (Orkla Home & Personal Care/Lilleborg)

plus icon
Lilleborg AS består av to enheter: Lilleborg og Orkla Home & Personal Care. Lilleborg er Norges ledende leverandør av hygiene- og rengjøringssystemer til det profesjonelle markedet. Orkla Home & Personal Care er Nordens ledende – og Norges største – leverandør av vaskemidler og produkter til personlig pleie for forbrukermarkedet. Lilleborg AS har lange tradisjoner og har gjennom generasjoner utviklet produkter til rengjøring og personlig hygiene. Røttene går tilbake til Lilleborgs fabrikk ved Akerselva i 1833.

Henning André Raab
E-post: henning.andre.raab@lilleborg.no
Nettsted: www.orkla.no/om-oss/orkla-care/orkla-home-personal-care/

Last nedLast ned medlemsrapport

Lillestrøm kommune

plus icon
Gamle Fet, Sørum og Skedsmo kommune ble 01.01.2020 slått sammen til Lillestrøm kommune.

Carl Henriksen
E-post: carl.henriksen@lillestrom.kommune.no
Nettsted: www.lillestrom.kommune.no

Lindbak AS

plus icon
Lindbak Gruppen AS er en stor norsk familieeid aktør innen kontormøbler, utskriftstjenester, lyd og bilde (AV-løsninger), IT-løsninger og kaffe og vann.

Simon Morseth
E-post: simon.morseth@lindbak.no
Nettsted: www.lindbak.no

Maske AS

plus icon
Maske Gruppen AS er en familiebedrift med trøndersk forankring. Etter etableringen i 1858 har selskapet utviklet seg fra produksjonsfokus til grossistfokus, og de siste 50 år har grossistvirksomheten vært dominerende.

Monica Dalberg
E-post: Monica.Dalberg@maske.no
Nettsted: www.maskegruppen.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Mediq Norge AS

plus icon
Mediq Norge er en av landets største leverandører til helsesektoren. De leverer medisinsk forbruksmateriell til sykehjem og hjemmesykepleie.

Hans Martin Matre-Nilsen
E-post: hans.martin.matre-nilsen@mediq.com
Nettsted: mediqnorge.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Melanor

plus icon
Melanor er bransjeorganisasjonen for virksomheter som leverer medisinske forbruksprodukter, medisinsk teknologi, laboratorieutstyr, velferdsteknologi og hjelpemidler.

Atle Hunstad
E-post: atle@medteknorge.no
Nettsted: www.medteknorge.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Mester Grønn AS

plus icon
Mester Grønn AS er Norges ledende blomsterkjede. De er en av Norges største importører fra Øst Afrika og har også en betydelig import fra Kina.

Rita Bondeson Børke
E-post: Rita@mestergronn.no
Nettsted: www.mestergronn.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Mills DA

plus icon
Mills DA er en ambisiøs og allsidig næringsmiddelbedrift som produserer og markedsfører ledende merkevarer som du kan kjøpe hver dag i dagligvarebutikkene.

Paul Aitkenhead
E-post: paul.aitkenhead@mills.no
Nettsted: www.mills.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Morild Norway AS

plus icon
Morild Norway AS selger refleksplagg som oppfyller tre krav: høy kvalitet, lekkert design og litt ekstra trygghet i mørket.

Lisa Østvedt Gustafsson
E-post: lisa@morildnorway.no
Nettsted: www.morildnorway.no

Last nedLast ned medlemsrapport

N3zones AS

plus icon
N3zones AS er en virksomhet som leverer produkter, tjenester og løsninger for bedre inneklima.

Mikael Back
E-post: mikael.back@n3zonesgroup.no
Nettsted: www.renholdssoner.no

Last nedLast ned medlemsrapport

NAML

plus icon
Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører er en landsomfattende medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen den grønne sektor.

Merete Bellingmo
E-post: m.bellingmo@naml.bnl.no
Nettsted: www.naml.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Nesodden kommune

plus icon
Nesodden kommune er en grønn halvøy midt i Oslofjorden med omlag 19.000 innbyggere. På Nesodden bor man på landet, men har kort vei til byen. Her nyter innbyggerne den mangfoldige naturen, med skog, fjell og strand, med kulturlandskap og flotte utsiktspunkter - samtidig som byens tilbud ikke er langt vekk.

Tanya Aslakrud
E-post: tanya.aslakrud@nesodden.kommune.no
Nettsted: www.nesodden.kommune.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Nettbørsen

plus icon
Grafisk produksjon og markedsartikler

Bjørn Frode Dechsling
E-post: bfrode@nettborsen.no
Nettsted:

Last nedLast ned medlemsrapport

NHO Handel

plus icon
NHO Handel er en kombinert arbeidsgiver- og bransjeforening for virksomhet innen i varehandel, håndverksproduksjon og personlig tjenesteyting i Norge.

Linda Vist
E-post: lv@nhosh.no
Nettsted: www.nhohandel.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Nille AS

plus icon
Nille er en ledende norsk lavpriskjede som tilbyr stort utvalg varer til både små og store anledninger. Kjeden har i dag over 360 butikker i Norge. Nille har over 2000 medarbeidere og omsetter for over 1,7 milliarder NOK.

Katrine Berge
E-post: katrine.berge@nille.no
Nettsted: www.nille.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Nomono AS

plus icon
Nomono AS er en norsk gründerbedrift med hovedkontor i Trondheim, og er i utviklingsfasen av et "spatial audio" produkt som skal forenkle og forbedre arbeidsflyten for historieforteller og innholdsskapere.

Kristine Snyder
E-post: kristine.snyder@nomono.co
Nettsted: nomono.co

Nor Tekstil AS

plus icon
Nor Tekstil AS ble etablert i november 2005. Nor Tekstil leier ut og vasker tekstiler for bedrifter og institusjoner i hele Norge. Kundene deres består av alt fra sykehus til hoteller og borerigger offshore.

Ingrid Stavang
E-post: ingrid.stavang@nortekstil.no
Nettsted: www.nortekstil.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Noramix Trade AS

plus icon
Noramix provides Retail businesses in Norway with private labels product for food and non-food items. Noramix was established in 1994, and are holding more than 200 products in its portfolio.

Gabriella Rhodin-Jensen
E-post: gabriella@noramix.com
Nettsted: https://noramix.com/

Last nedLast ned medlemsrapport

Nordic Choice Hotels

plus icon
Choice Hotels Scandinavia AS er en av Nordens ledende hotellkjeder. De jobber kontinuerlig med å finne nye, gode konsepter som gjør hverdagen enklere, mer effektiv og komfortabel for sine gjester.

Harald Bjugstad-Holm
E-post: harald.bjugstad-holm@choice.no
Nettsted: www.choicehotels.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Nordic Smart House

plus icon
Nordic Smart House er et søsterselskap til Orient Import AS. Bedriften er i oppstartsfasen og skal drive med utvikling, produksjon og import av miniboliger i stålmoduler.

Svenn Inge Laastad
E-post: svenn@nordicsmarthouse.no
Nettsted: https://www.nordicsmarthouse.no/

Last nedLast ned medlemsrapport

Norengros AS

plus icon
Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Norengros er en landsdekkende kjede bestående av 14 bedrifter med lokale eiere, fordelt på 26 avdelinger.

Rasmus Valen
E-post: rasmus.valen@norengros.no
Nettsted: www.norengros.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

plus icon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

Håvard Øvregård
E-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no
Nettsted: www.idrett.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

plus icon
NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Heikki Fjelldal
E-post: heikki.fjelldal@nmbu.no
Nettsted: www.nmbu.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Norgesgruppen

plus icon
NorgesGruppen er landets største handelshus og leverer forbruksvarer til dagligvare, kiosk- og servicehandel, og servering- og storhusholdning. De arbeider kontinuerlig med å tilby et bedre og bredere utvalg av Fairtrade merkede produkter.

Bjart Thorkil Pedersen
E-post: Bjart.Pedersen@norgesgruppen.no
Nettsted: www.norgesgruppen.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Norletic (tidl. Erik Olsen Sport)

plus icon

Norrøna Sport AS

plus icon
Norrøna lager fantastiske produkter på sin måte for mennesker med en aktiv livsstil. Dette innebærer å utvikle klær og utstyr av ypperste kvalitet til ekstrem bruk.

Monika Hedemark
E-post: monika.hedemark@norrona.no
Nettsted: www.norrona.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Norsk Folkehjelp

plus icon
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og er en partipolitisk uavhengig organisasjon. De tar standpunkt i viktige samfunnsdebatter, og har som mål om en mer rettferdig verden.

Ivar Aamodt
E-post: ivara@npaid.org
Nettsted: www.folkehjelp.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Norske Kvinners Sanitetsforening

plus icon
Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon med 40.000 medlemmer.

Lene Magnussen Baarlid
E-post: lene.baarlid@sanitetskvinnene.no
Nettsted: www.sanitetskvinnene.no

Nortra AS

plus icon
Notra AS driver innen engroshandel med tekstil, maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk. De har som overordnet målsetning å fremskaffe kvalitetsvarer fra Kina.

Mari Karadas
E-post: mari@nortra.no
Nettsted: nortra.no

Norwegian Concept AS

plus icon
Norwegian Concept byr på attraktive og rimelige kleskolleksjoner og andre produkter innen sport og fritid til kjeder, butikker og idrettslag over hele landet.

Helene Drange
E-post: helene@norwegianconcept.no
Nettsted: www.norwegianconcept.no

Last nedLast ned medlemsrapport

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

plus icon
NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

Anne Kristin Riise
E-post: anne.riise@ntnu.no
Nettsted: www.ntnu.no

Last nedLast ned medlemsrapport

NutraQ AS, Norge

plus icon
NutraQ AS utvikler og produserer kosttilskudd og hudpleieprodukter som selges direkte til forbruker i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tsjekkia, Nederland, Slovakia.

Ann-Christin Bakke
E-post: anncb@nutraq.com
Nettsted: nutraq.com

Nye Probat AS

plus icon
Nye Probat driver med design, produksjon og salg av tekstiler, hovedsakelig t-skjorter.

Beate Siljan
E-post: beate@nyeprobat.no
Nettsted: https://www.probat.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Oluf Lorentzen

plus icon
Oluf Lorentzen AS har siden 1869 vært en stolt importør av utsøkte smaker fra hele verden, og er i dag landets fremste leverandør av førsteklasses matvarer til dagligvare- og storkjøkkenmarkedet.

Pernille Hjemli
E-post: pehj@oluf.no
Nettsted: www.oluf.no

Last nedLast ned medlemsrapport

OneMed

plus icon
OneMed AS er en stor europeisk helse- og pleieytende enheter, med et tilbud av forretningsfremmende tjenester, støttesystemer og et omfattende utvalg av medisinske forbruksvarer, med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Latvia og Nederland.

Jan Knoph
E-post: jan.knoph@onemed.com
Nettsted:

Orkla ASA

plus icon
Orkla ASA er Nordens ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og storhusholdning. Orkla har også flere sterke posisjoner i India, Russland og Østerrike.

Sophie Arildsson
E-post: sophie.arildsson@orkla.no
Nettsted: www.orkla.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Orkla Confectionery & Snacks Norge

plus icon
Orkla Confectionery & Snacks Norge ble opprettet som nytt selskap 01.10.2013, og består av de tidligere selskapene Nidar, Sætre og KiMs Norge. Selskapet har sterke posisjoner innen snacks, godteri og kjeks i Norge.

Håkon Alu Andersen
E-post: hakon.alu.andersen@orkla.no
Nettsted: Orkla Confectionery & Snacks Norge

Last nedLast ned medlemsrapport

Orkla Foods Norge AS

plus icon
Orkla Foods Norge en av de største merkevareleverandørene av mat i Norge. Til sammen står selskapet bak ca 1300 produkter.

Johanne Kjuus
E-post: johanne.kjuus@orkla.no
Nettsted: www.orklafoods.no/

Last nedLast ned medlemsrapport

Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund

plus icon
Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL) er som overskriften forteller en bransjeforening for den ortopeditekniske bransjen. Forbundet har 20 medlemsbedrifter som er spredt over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Ingvar Beck
E-post: post@ovl.no
Nettsted: ovl.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Oslo kommune

plus icon
Oslo kommune er en stor offentlig oppdragsgiver med omlag 52 000 ansatte og 700 000 innbyggere. Byrådets visjon er en "grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle".

Stine Foss
E-post: stine.foss@uke.oslo.kommune.no
Nettsted: www.oslo.kommune.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Parat

plus icon
Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). De har 35 000 medlemmer i alle sektorer i arbeidslivet, og organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer.

Arve Sigmundstad
E-post: arve@parat.com
Nettsted: www.parat.com

Last nedLast ned medlemsrapport

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

plus icon
PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er i dag Norges største rådgivnings- og kunnskapssenter om drift av private barnehager.

Johnny Raanes
E-post: johnny@pbl.no
Nettsted: www.pbl.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Pelion

plus icon
AS Pelion ble etablert i 1978 og er en bedrift bestående av fire ansatte som arbeider med profileringsartikler. Deres kunder er en blanding av privat og offentlig virksomhet.

Gunnhild Eik
E-post: post@pelion.no
Nettsted: www.pelion.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Pierre Robert Group

plus icon
Pierre Robert Group designer, utvikler, markedsfører og selger strømpebukser, sokker og undertøy under merkene La Mote og Pierre Robert. Kundene er nordisk dagligvarehandel.

Margrethe Vikanes
E-post: margrethe.vikanes@pierrerobert.no
Nettsted: www.pierrerobert.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Politiets Fellestjenester (PFT)

plus icon
Politiets Fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter som gir norsk politi de verktøyene de trenger for å forebygge og bekjempe kriminalitet. PFT leverer tjenester innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, anskaffelser og juridiske tjenester, lønn, regnskap og kommunikasjon.

Lars Harald Nilsen
E-post: lars.harald.nilsen@politiet.no
Nettsted:

Prima Holding Trondheim AS

plus icon
Prima Holding Trondheim AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift eid av Trondheim kommune og Trondheim Røde Kors

Sven Atle Nordaune
E-post: san@prima-as.no
Nettsted: prima-as.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Princess Gruppen AS

plus icon
I dag er Princess Gruppen AS en landsdekkende kjede av interiørforretninger. Kjeden er en av Norges største aktører innen hjemmetekstil med over 120 forretninger, og øker stadig i antall.

Linda M. Andreassen
E-post: lma@princessgruppen.no
Nettsted: www.princessbutikken.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Profilforum AS

plus icon
Profilforum leverer alle tenkelige profileringsartikler til; kick off, lanseringer, event, og giveaways. De tilbyr både hyllevarer og spesialdesign, enklere produkter og varige gjenstander av høy kvalitet.

Elin Dessen
E-post: elin@profilforum.no
Nettsted: www.profilforum.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Puls AS

plus icon
Puls er et selskap i Handicare AS. Puls leverer kapitalvarer og forbruksmateriell til apotek, institusjoner, sykehus og andre helsetjenester. Puls er også leverandør til industri, forskning og offentlig forvaltning.

Hans Martin Matre-Nilsen
E-post: hans.martin.matre-nilsen@mediq.com
Nettsted: www.puls-norge.no

Last nedLast ned medlemsrapport

R&U Holding AS

plus icon
R&U Holding AS er morselskapet til Russeservice, University og Russedress. Selskapene utvikler, markedsfører og selger ulike produkter til elever i norsk skole.

Grete Alvsåker
E-post: grete@russeservice.no
Nettsted: www.russ.no

Last nedLast ned medlemsrapport

REMA 1000 i Norge AS

plus icon
REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer. REMA 1000 AS omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge, Danmark og Sverige.

Kaia Andresen
E-post: kaia.andresen@rema.no
Nettsted: www.rema1000.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Rogaland fylkeskommune

plus icon
Rogaland fylke ligger sørvest i Norge og har drøyt 475.000 innbyggere. Rogaland består av 23 kommuner fordelt på distriktene Jæren, Ryfylke, Haugalandet og Dalane. Stavanger er administrasjonssenteret.

Mads Christian Bull-Borgen
E-post: mads.christian.bull-borgen@rogfk.no
Nettsted: www.rogfk.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Røde Kors Tøy og tekstil

plus icon
Tøy som ikke brukes lenger kan bli til viktige verdier for Røde Kors. Vi samler inn brukt tøy for å omsette verdiene i vårt humanitære arbeid.

Kristin Voll
E-post: kristin.voll@redcross.no
Nettsted: www.rodekors.no/tekstil

Last nedLast ned medlemsrapport

Ruter AS

plus icon
Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter As er eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Kristin Holter
E-post: kristin.holter@ruter.no
Nettsted:

Scandza AS

plus icon
Scandza AS eier ikoniske skandinaviske merker som bla: Synnøve, Finsbråten, Sørlandschips, Leiv Vidar, Bisca,Peppes Pizza med fler.

Sofie Oraug-Rygh
E-post: sofie.rygh@scandza.com
Nettsted: https://www.scandza.com/

Last nedLast ned medlemsrapport

Scantrade

plus icon
Scan Trade AS er et sportsgrossistfirma med merkevare-ansvar for Umbro, Fibra, Scott, OR og Proline. De har avtale med omlag 600 klubber i Norge og Sverige.

Ingrid Lindebø
E-post: ingrid.lindebo@scantrade.no
Nettsted: scantrade.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Servicegrossistene AS

plus icon
Servicegrossistene er en fullsortimentsgrossist til storhusholdningsmarkedet.

John Helge Selliseth
E-post: john.helge@sg.no
Nettsted: www.servicegrossistene.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Sitski Norway AS

plus icon
Sitski Norway AS er et lite selskap som leverer hjelpemidler for funksjonshemmede

Ole Morten Svenkerud
E-post: olemorten@sitski.no
Nettsted: www.sitski.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Skeidar AS

plus icon
Skeidar er Norges største privateide selskap innen møbler og interiør. Skeidar forhandler flere sterke norske merkevarer, som Ekornes Svane, Jensen og Covent Garden.

Rune Henriksen
E-post: rune.henriksen@slg.no
Nettsted: skeidar.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Sola kommune

plus icon
Sola kommune ligger i Rogaland, og strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet. Sola er kanskje aller mest kjent for sine vakre strender og maritime natur.

Lise Gro Bjørnsen
E-post: lise.gro.bjornsen@sola.kommune.no
Nettsted: www.sola.kommune.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Statsbygg

plus icon
Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og iverksetter og gjennomfører Stortingets vedtatte politikk i bygge- og eiendomssektoren.

Grethe Eugenie Tenden
E-post: GretheEugenie.Tenden@statsbygg.no
Nettsted: www.statsbygg.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Stavanger kommune

plus icon
1. januar 2020 ble Stavanger, Finnøy og Rennesøy slått sammen til en og samme kommune. Stavanger, skal den hete. Nye Stavanger blir rikere på flott natur og flotte mennesker. 141 000 innbyggere gjør den til Norges fjerde største by.

Elin Seveholt
E-post: elin.seveholt@stavanger.kommune.no
Nettsted: www.stavanger.kommune.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Stiftelsen Elektronikkbransjen

plus icon
Elektronikkbransjen er en aktiv interesseorganisasjon som arbeider for et sunt og velfungerende marked for tjenester og produkter som småelektronikk, hvite- og brunevarer, kommunikasjonsteknologi med mer.

Jan Adelsten Røsholm
E-post: jr@elektronikkbransjen.no
Nettsted: www.elektronikkbransjen.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Stokke AS

plus icon
Stokke er et norsk selskap. Siden 2006 har Stokke fokusert utelukkende på møbler og utstyr til barn, innenfor produktkategoriene, barnestoler, barnevogner og utstyr til barnerommet.

Gunnhild Ødegård Thorsen
E-post: Gunnhild.Thorsen@stokke.com
Nettsted: www.stokke.com

Last nedLast ned medlemsrapport

Stormberg AS

plus icon
Stormberg ble i februar 1998 etablert for å lage sports- og turtøy som skulle fungere godt, se bra ut og ha en fornuftig pris. Stormberg leverer derfor sports- og turtøy til familievennlige priser.

Ida Kristine Moe
E-post: ida@stormberg.no
Nettsted: Ida Kristine Moe

Last nedLast ned medlemsrapport

Strømmes AS

plus icon
Strømmes gir synlighet og attraktivitet til virksomheter gjennom bærekraftige profileringsprodukter og løsninger.

Merete Jøranson
E-post: merete@strommes.no
Nettsted: strommes.no

Sverre W. Monsen

plus icon
Sverre W. Monsen A/S er en betydelig leverandør av yrkesklær og utstyrsvarer til storforbrukermarkedet, deriblant helsevesenet, vaskeri og hotellbransjen i Norg

Camilla Valen
E-post: camilla.valen@swm.no
Nettsted: www.swm.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Sykehusinnkjøp

plus icon
Sykehusinnkjøp har strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten, og koordinerer felles innkjøpsavtaler for alle helseforetakene i Norge, samt sørge for at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte.

Grete Teigset Solli
E-post: grete.teigset.solli@sykehusinnkjop.no
Nettsted: sykehusinnkjop.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Tekstilservice AS

plus icon
Tekstilservice AS er en leverandør av arbeidstøy, helsetekstiler, sengetøy, frotte, ergonomisk fottøy, arbeidsstoler og vaskerirekvisita inkl. vogner og stativer til proffmarkedet til storforbrukere innen privat og offentlig sektor.

Arne Nilsson
E-post: arne@tekstilservice.no
Nettsted: www.tekstilservice.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Teta Vannrensing

plus icon
Teta Vannrensing AS tilbyr trygghet. Trygghet – for god vannkvalitet! -Trygghet for god renseeffekt! -Trygghet for endringer i klima! -Trygghet for helse og miljø!

Stine Bendigtsen
E-post: stine.bendigtsen@tetavannrensing.no
Nettsted: www.tetavannrensing.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Tine AS

plus icon
TINE er en av Norges største og mest betydningsfulle merkevarebyggere. TINE leverer merkevarer innen mat og drikke med hovedfokus på meieriprodukter

Bjørn Malm
E-post: bjorn.malm@tine.no
Nettsted: tine.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Trakon Produkter AS

plus icon
Trakon Produkter AS selger isbanemaskiner og stålkontruksjoner.

Katrine Nordskaug
E-post: katrine@isbaneteknikk.no
Nettsted: trakon.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Trimtex Sport AS

plus icon
Trimtex leverer trenings- og konkurranseklær til løping, sykling, triatlon, orientering og langrenn. Privatperson, team, klubb eller bedrift.

Hilde H Pisani
E-post: hilde@trimtex.no
Nettsted: www.trimtex.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Unil AS

plus icon
Unil AS er ansvarlig for utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppens egne merker. Det finnes over 2500 produkter under Unils merker.

Julie Hauglie Aarnæs
E-post: julie.haugli.aarnaes@unil.no
Nettsted: www.unil.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Unique Pyrotechnic

plus icon
Unique Pyrotechnic er en teknisk og konseptuell leverandør av pyrotekniske stemningseffekter, festfyrverkerier både ute og inne, samt "SFX" (special effecs) - for Tv, film, teater, konserter og events

Espen J. Kolstad
E-post: espen@pyro.se
Nettsted: www.pyro.se/sv/default

Last nedLast ned medlemsrapport

Universitetet i Bergen (UiB)

plus icon
Universitetet i Bergen er med sine omlag 18 000 studenter og 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av Bergen by.

Kitty Amlie Tverrå
E-post: Kitty.Tverra@adm.uib.no
Nettsted: www.uib.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Universitetet i Oslo (UiO)

plus icon
Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. UiO har over 27000 studenter og 7000 ansatte, og feiret 200 i 2011.

Kjell-Gunnar Linde Thomsen
E-post: innkjop-etikk@admin.uio.no
Nettsted: www.uio.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Universitetet i Stavanger (UiS)

plus icon
Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter, 1700 ansatte og et mangfold av undervisnings-, forsknings- og formidlingsaktiviteter.

Espen Haavardsholm
E-post: espen.haavardsholm@uis.no
Nettsted: www.uis.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Varner

plus icon
Varner er Norges største aktør innen tekstilhandel. Konsernet er et familieselskap og består av ni forskjellige kjedekonsepter med forretninger både i Norge og i utlandet.

Vegard Krohn Neverlien
E-post: vegard.neverlien@varner.no
Nettsted: www.varner.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Verven Trading AS

plus icon
Verven Trading started in Stavanger, Norway. Our main skillset is finding products and manufacturers globaly on behalf of our clients, and help create unique opportunities.

Peter Øygard
E-post: peter@verventrading.com
Nettsted: www.verventrading.com

Last nedLast ned medlemsrapport

Vestre AS

plus icon
Vestre utvikler, formgir og produserer møbler for offentlige rom. Vestre har alltid fokusert på miljø og kvalitet i produksjonsprosessen. Fabrikken deres i Sverige er ISO 9001 og ISO 1401 sertifisert.

Øyvind Bjørnstad
E-post: ob@vestre.com
Nettsted: www.vestre.com

Last nedLast ned medlemsrapport

Victoria AS

plus icon
Victoria AS - et selskap i Victoria Gruppen - en av landets største leverandør av yrkesbekledning, profilbekledning og personlig verneutstyr til alle typer offshore og onshore bedrifter.

Espen Løland
E-post: espen.loland@victoria.no
Nettsted: www.victoria.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Viken fylkeskommune

plus icon
Viken fylkeskommune utgjøres av tidligere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune, og har 1,2 millioner innbyggere.

Andrea Hårberg Rabben
E-post: andreara@viken.no
Nettsted: www.viken.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Viking Outdoor Footwear AS

plus icon
Viking Outdoor Footwear ble grunnlagt i Askim, Norge, i 1920, og er i dag den ledende leverandøren av vanntett fottøy i Norden med sine gummistøvler og GORE-TEX® produkter.

Elin Carlsen
E-post: e.carlsen@vikingfootwear.com
Nettsted: www.vikingfootwear.com

Last nedLast ned medlemsrapport

Virke Hovedorganisasjonen

plus icon
Virke er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor - der verdier skapes av mennesker. Virke representerer bedrifter fra en rekke bransjer innen handel, service, utdanning og helse.

Tord Dale
E-post: tord.dale@virke.no
Nettsted: www.virke.no

Last nedLast ned medlemsrapport

VITA AS

plus icon
VITA er Norges største kjede innen skjønnhet og velvære og har i dag 119 butikker fordelt over hele Norge.

Katrine Johansen
E-post: katrine.johansen@vita.no
Nettsted: www.vita.no

Voice Norge AS

plus icon
Voices virksomhet er konsentrert om å utvikle og drive de tre kjedekonseptene VIC, Match og Boys of Europe. De satser på å være ledende innenfor kvalitetssegmentet for herre og dame.

Hilde Slettvold
E-post: hilde.slettvold@voice.no
Nettsted: www.voice.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Vy

plus icon
VY er et nordisk transportkonsern der persontransport med tog og buss samt godstrafikk på jernbane, eiendoms- og knutepunktsutvikling og togvedlikehold utgjør hovedvirksomheten.

Linda Rønneberg
E-post: linda.ronneberg@vy.no
Nettsted: https://www.vy.no

Last nedLast ned medlemsrapport

WJ Business Partner AS

plus icon
Wittusen & Jensen er en leverandør av diverse forbruksvarer til arbeidsplassen. De har over 200 ansatte, og en omsetning på omlag 600 millioner kroner.

Noman Ahmad
E-post: na@wj.no
Nettsted: wj.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Würth Modyf (tidl. Synfiber AS)

plus icon
Synfiber ble grunlagt i Sogn i 1963. De produserer vernesko og arbeidsklær tilpasset nordiske forhold.

Arild Rød
E-post: arild.rod@modyf.no
Nettsted: www.modyf.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Würth Norge AS

plus icon
Würth Norge AS er en stor leverandør av festemateriell, verktøy, kjemi, verneutstyr og verkstedutstyr til bedriftsmarkedet og til offentlig sektor.

Christopher Granung
E-post: christopher.granung@wuerth.no
Nettsted: www.wuerth.no

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

plus icon
YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS består av 21 forskjellige forbund med til sammen ca 215.000 medlemmer.

Phillip Charles
E-post: phillip.charles@ys.no
Nettsted: www.ys.no

Last nedLast ned medlemsrapport

Prosjekter

Cashewnøtter fra Vietnam

plus icon

Smaker cashewnottene like godt hvis de produseres under farlige forhold? Les mer om vårt Noradstøttede prosjekt om cashewnøttindustrien i Vietnam. 

QuizRR

plus icon

Ved hjelp av digitale løsninger jobber vi med å lære opp arbeidere i deres rettigheter i samarbeid med QuizRR gjennom dette Noradstøttede prosjektet. Les mer om samarbeidet her.

Lokalt samarbeid

plus icon

Prosjekt for å etablere og styrke lokale plattformer for bærekraftig forretningspraksis.

Bærekraft 17

plus icon

Bærekraft 17 er et innovativt og spennende pilotprosjekt i regi av Etisk handel Norge og medlemmer i offentlig sektor. Det skal gi bærekraftige og effektive anskaffelsespraksiser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Les mer om prosjektet her.

Ull fra Sør-Afrika

plus icon

Samarbeid med lokale bønder, industriorganisasjoner og fagforeninger om å bedre miljø- og arbeidsforhold i leverandørkjeder på merino og mohair fra Sør-Afrika. Støttet av Norad. Les mer om prosjektet her.

Nettverk

Samarbeid er nøkkelen for å få til forbedringer, både i produsentland og her hjemme. Etisk handel Norge har mange samarbeidspartnere og inngår i flere nettverk.

Strategisk samarbeid

Norad

Etisk handel Norge har rammeavtale med Norad. Støtten brukes på aktiviteter i produsentland, samt informasjons- og rekrutteringsarbeid. IEH rapporterer årlig til Norad.

Ethical Trading Initiative

ETI ble etablert i 1998 og er IEH's britiske "søster". ETI har flere internasjonalt kjente merkevarer og organisasjoner i sin medlemsmasse. ETI og Etisk handel Norge har tett og løpende samarbeid, strategisk og operativt.

Dansk IEH

Etisk handel Norge var sentral da vår søsterorganisasjon i Danmark ble etablert i 2008. Som med ETI, har vi tett og løpende samarbeid med DIEH, blant annet knyttet til verktøyutvikling og aktiviteter i produsentland.

Direktoratet for forvaltning og ikt

Difi har som en av sine oppgaver å fornye offenlig sektor. Dette inkluderer offentlige anskaffelser. Difi og Etisk handel Norge fremmer, samarbeider om, og legger til rette for, samfunnsanvarlige innkjøp.

ETI Sweden

Etisk handel Norge ga fødselshjelp til vår nye søsterorganisasjon i Sverige da de ble etablert høsten 2019. Som med våre andre søsterorganisasjoner har vi et tett og løpende samarbeid med ETI Sweden.

Samarbeidspartnere

Transparency International

plus icon
Etisk handel Norge inngikk i februar 2014 et samarbeid med Transparency International Norge (TI Norge). Avtalen har som hovedmål å styrke begge organisasjoners arbeid med næringsliv og offentlig sektor.


E-post:
Nettsted: Nettside

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

plus icon
Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Alle OECD-land er forpliktet til å etablere en slik ikke-rettslig klageordning.


E-post: OECDncp@mfa.no
Nettsted: Nettside

FairWear Foundation

plus icon
Fair Wear Foundation (FWF) er en nederlandsk medlemsorganisasjon for mote og tekstil, og har flere kjente merkevare i medlemsmassen. FWF og Etisk handel Norge har hatt jevnlig kontakt og møter i flere år. I 2011 ble samarbeidet formaliset i en avtale.


E-post: info@fairwear.org
Nettsted: Nettside

UN global compact

plus icon
FN-initiativet Global Compact er et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe med samfunnsansvar. Etisk handel Norge er medlem av Global Compact.


E-post:
Nettsted: Nettside

QuizRR

plus icon
QuizRR utvikler digitale opplæringsløsninger for å fremme bedriftsansvar og kapasitetsbygging i globale leverandørkjeder gjennom dialog og arbeidstakerinvolvering.


E-post: hello@quizrr.se
Nettsted: Nettside

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel Bli medlem