Login

Medlemmenes årsrapporter

Medlemmenes årsrapport

Medlemmer i Etisk handel Norge er forpliktet til å levere en årsrapport på arbeidet med etisk handel. Rapportene er offentlig tilgjengelig her, under hvert medlem. 

Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper som dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Medlemmene er forpliktet til å rapportere om hvilke utfordringer de står overfor og hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene, med spesielt fokus på leverandørkjeden.

Rapportene som er tilgjengelig finner du under hvert enkelt medlem i medlemslisten under fanen «Våre medlemmer»

Noen medlemmer velger å levere GRI-rapport. Disse rapportene publiseres når de er tilgjengelig

Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål. Et velfungerende og ansvarlig næringsliv bidrar til bærekraftig utvikling gjennom verdi- og jobbskaping, og med nye løsninger på globale utfordringer. Likevel kan virksomheter også medvirke til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Medlemmer i Etisk handel Norge har derfor forpliktet seg til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for å jobbe for mer bærekraftig forretningspraksis.

Rapporteringsmalen for bedrifter er bygget rundt OECDs modell for aktsomhetsvurderinger (2018). Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke kan ha negativt fotavtrykk , men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Rapporten er delt inn i kapitler basert på denne modellen.

Malen for medlemsrapporteringen søker å svare på forventningene til arbeid med ansvarlig næringsliv og bærekraftig forretningspraksis som beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (2011) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Selv om medlemmer i flere år har jobbet godt med oppfølging av egne leverandørkjeder, er rapportering på aktsomhetsvurderinger i dette formatet nytt for oss, og det er nytt for våre medlemmer.  Dette kan gi utslag på innsamling av data og annet innhold. Vi er stolte av at medlemmer går foran og viser vei.

Offentlig sektor er landets største kunde og forbruker. Med dette følger stor innkjøpsmakt og et stort ansvar. Rapporteringsmalen for medlemmer i offentlig sektor ble revidert 2013, blant annet for å gi et bedre og klarere bilde av medlemmenes arbeid med etisk handel i leverandørkjeden. Andre forhold som miljøvennlige innkjøp, sosial dumping og anskaffelse av rettferdig handel-merkede varer er også viktige, men er ikke en del av denne rapporten.

Medlemsorganisasjonene har en viktig rolle ved å bidra med spisskompetanse og ressurser, ved å være pådrivere i rettighetsarbeid og politisk påvirkning, og ved å bidra til å styrke oppslutningen om etisk handel. Organisasjonene i Etisk handel Norge er ulike og har dermed også svært ulikt fokus. Rapporteringsmalen er laget slik at den skal kunne brukes av alle organisasjoner som er medlemmer i Etisk handel Norge. Den enkelte organisasjons rolle og fokus vil bestemme hvor detaljert de enkelte spørsmål kan besvares.

Hvordan bedriftene kjøper inn

Tall og statistikk fra våre medlemmer: 

39% av medlemmers innkjøp skjer direkte fra produsent. 28% fra helt- eller delvis egen-produksjon, 29% via mellomledd og 4% fra kategorien «annet».