Prosjekt

Bærekraft 17 – samarbeid om bærekraftige anskaffelser

Bærekraft 17 er et innovativt pilotprosjekt i regi av Etisk handel Norge og offentlige virksomheter. Prosjektet skal gi bærekraftige og effektive anskaffelser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser.

Tekst Magne Paulsrud

Publisert 21.02.2020

Bærekraft 17 er et innovativt pilotprosjekt i regi av Etisk handel Norge og offentlige virksomheter. Medlemmer og ikke-medlemmer kan delta. Bærekraft 17 skal gi bærekraftige og effektive anskaffelser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. I bunn ligger kontraktsvilkår for etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter utviklet av Etisk handel Norge og Digitaliseringsdirektoratet.

Bærekraft 17 har stort potensial. Smart organisering i kategoriteam og deling av informasjon vil gi langt bedre og mer effektiv utnyttelse av ressurser. Mange offentlige oppdragsgivere har felles leverandører. Oppfølging av disse kan gjøres av noen få – på vegne av andre, også når varer som leveres er forskjellige. Bærekraft 17 vil bidra til forenkling gjennom harmonisering av krav og arbeidsprosesser. Det igjen vil gi større forutsigbarhet og mer likebehandling av leverandører.

I Bærekraft 17 er det (per mai 2020) fire kategoriteam: «Mat og drikke»; «Bygg og anlegg»; «Medisinsk utstyr og forbruksmateriell» og «Tekstil». Et team består av fire – syv deltakere. Oversikt over kategoriteamene finner du under.

Med inndeling i kategoriteam blir disse «eksperter» på sine respektive områder. Tekstil-teamet vil undersøke risiko i hele leverandørkjeden, ikke bare hos produsenten i førsteledd der varen ferdigstilles. Risiko knyttet til kjemikaliebruk og i råvaretilvirkningen, for eksempel, kan være mer alvorlig enn risiko andre steder i leverandørkjeden. Systematisk oppfølging og prioritering av alvorligst risiko først, øker sannsynligheten for reell effekt på sårbare arbeidere. Andre kategoriteam vil jobbe på tilsvarende måte.

Bærekraft har en styringsgruppe, som treffer overordne beslutninger. Etisk handel Norge er prosjektleder og inngår i styringsgruppen.

I pilotfasen (2019 – 2020) er Bærekraft 17 avgrenset til å omhandle arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Andre tema som miljø og klima, sosial dumping, anti-korrupsjon og dyrevelferd vil vurderes når Bærekraft 17 skal evalueres (sen høst 2020).

Her kan du lese aktuelle saker om prosjektet

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel Bli medlem