Etisk handel Norge

Ofte stilte spørsmål

Hva, hvorfor og hvordan? Etisk handel, samfunnsansvar, fordeler, forpliktelser, garanti, opptakskrav og leverandørkjeder. Spørsmålene er ofte mange, mye kan virke komplisert og uforståelig. Her gir vi deg et utvalg av ofte stilte spørsmål rundt etisk handel og samfunnsansvar.

 1. Hva er etisk handel?

  Etisk handel er å fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder. Etisk handel er også virksomheters arbeid for å fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn i sin egen leverandørkjede. Samfunnsansvar i leverandørkjeden og ansvarlig handel er andre begreper som brukes for å beskrive slike forbedringsprosesser.

 2. Hva er CSR/CR?

  Corporate Social Responsibility” (CSR), eller ”bedriftens samfunnsansvar” som det gjerne kalles på norsk, betyr at bedriften på frivillig basis integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sine forretningsaktiviteter og i samhandlingen med andre som er relevante for virksomheten.

  Ofte benyttes flere andre begreper, som ”Corporate Responsibility”, ”Corporate Sustainability, “Corporate Governance” og “Corporate Citizenship”, ofte nærmest synonymt med CSR.

  CSR har følgende hovedkjennetegn

  • Ansvarlig entreprenørskap.
  • Frivillige initiativer som går videre enn lovpålagte krav og kontraktsmessige forpliktelser.
  • Aktiviteter som kommer ansatte, virksomhetsrelevante grupper (inkludert samfunnet som sådan) eller miljøet til gode.
  • Bidrar positivt til de aktuelle målgruppene, samtidig som man unngår negative effekter for andre (for eksempel miljøet).
  • Regelmessig aktivitet knyttet til bedriftsstrategi framfor enkeltstående hendelser.


 3. Hvorfor etisk handel?

  IEHs arbeid hviler på forutsetningen om at handel fremmer utvikling, hvis arbeiderne har anstendige arbeidsvilkår og miljøskader blir minimert i hele produksjonsprosessen.

  I dag er ekstrem overtid, helsefarlige omgivelser på arbeidsplassen og lønninger som knapt dekker bo- og matutgifter hverdagen for millioner av arbeidere i global handel og produksjon. Grove former for barnearbeid, tvangsarbeid og grovt miljøskadelig virksomhet forekommer også.

  Årsaker til dårlige arbeids- og miljøforhold henger sammen med fattigdomsproblematikk og svak nasjonal lovgivning.

  Nasjonale myndigheter har hovedansvaret for å sikre at menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn blir ivaretatt. Dersom stater mangler evne eller vilje til å gjøre dette, blir det galt om næringslivsaktører utnytter situasjonen på bekostning av arbeidere og miljø der produksjonen skjer. Ifølge FNs spesialrådgiver John Ruggie, har virksomheter et ansvar for å unngå medvirkning til brudd på menneskerettigheter og for å bidra til å rette opp slike brudd, også i leverandørkjeden.

  Etisk handel er i hovedsak det arbeidet virksomheter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. I praksis dreier arbeidet seg ofte om å fremme etterlevelse av lokal lovgivning i produsentland.

 4. Hva og hvem er IEH?

  IEHs mål er å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder, og å styrke oppslutningen om etisk handel.

  Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte IEH i 2000, sammen med Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) - i dag Virke, LO og Coop Norge.

  IEH er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.

  Å være IEH-medlem innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning.

  IEH er:

  • en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter
  • en pådriver for medlemmene og en pådriver for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel i privat og offentlig sektor
  • med i KOMpakt, Regjeringens forum for å fremme næringslivets samfunnsansvar
  • medlem i FNs Global Compact
  • formelt uavhengige av, men samarbeider tett med likesinnede organisasjoner, og med lokal ekspertise i mange produsentland.

  Organisasjonens verdigrunnlag bygger på sentrale FN- og ILO-konvensjoner.

 5. Hva koster det å være medlem i IEH?

  Kontingent for IEH-medlemmer bestemmes ut fra type virksomhet, der hver ulik type virksomhet (bedrift, organisasjon, offentlig virksomhet) har en egen kontingentstruktur.

  For bedrifter er kontingenten en promillesats av bedriftens omsetning med en minimum contingent på 5000 NOK og en maksimumskontingent på 100.000

  Du kan enkelt regne ut hva kontingenten vil være for din virksomhet ved å bruke IEHs kontingentkalkulator

 6. Hvilke fordeler får jeg som medlem i IEH?

  IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede.

  Medlemsfordeler inkluderer:

  • Inviduell rådgivning. Dette inkluderer skriftelig oppfølging og tips i forhold til medlemmets årsrapport til IEH, råd og tips om kilder for risikokartlegging i produsentland, tips om lokale samarbeidspartnere og råd for hvordan håndtere brudd på anstendige arbeidsforhold.
  • Kurs og opplæring. IEH tilbyr en portfolio av kurs tilpasset ansatte med ulike roller i en bedrift. Kursene er ekslusivt for medlemmer og tilbys til kostpris. IEH tilbyr egne kurs for våre medlemmers leverandører i en rekke produsentland. Leverandørkursene er et gratis tilbud for våre medlemmer.
  • Ressurser og verktøy. IEH har egne medlemssider der medlemmene har tilgang til verktøy, maler og eksempler på risikokartleggingsverktøy, sjekklister, god prakis eksempler m.m.
  • Tilgang til et nasjonalt og internasjonalt nettverk av bedrifter og eksperter. IEHs medlemmer har også tilgang til IEHs medlemsforum der medlemmene møtes for å dele erfaringer, få innspill om aktuelle nyheter innen en region eller bransje eller
 7. Hva forplikter IEH medlemmer seg til?

  IEHs medlemmer forplikter seg til  å slutte seg til IEHs prinsipperklæring som innebærer å arbeide aktivt for bedre arbeids og miljøforhold I leverandørkjeden. Medlemmene forplikter seg til å vedta egne retningslinjer for etisk handel some er minst like omfattende som IEHs retningslinjer. En sentral medlemsforpliktelse er å rapportere årlig til IEH om status og fremdrift I arbeidet. Rapporten er offentlig tilgjengelig. I tilegg må IEHs medlemmer betale årskontingent til IEH.

  IEHs medlemmer forplikter seg også til å betale medlemskontingent

 8. "Alle" snakker om samfunnsansvar - hva er spesielt med IEH?

  Samfunnsansvar i næringslivet inkluderer en rekke områder, som for eksempel etiske eller samfunnsansvarlige investeringer og produksjon av varer og tjenester.

  IEHs kjernevirksomhet er etisk handel. Etisk handel er et frivillig arbeid for å forbedre arbeidsforhold og miljø i egen leverandørkjede.

  Slik IEH ser det har nasjonale myndigheter hovedansvaret for å sikre menneskerettigheter og miljø. Dersom stater har mangelfull eller dårlig fungerende lovgivning på disse områdene, skal ikke næringslivsaktører profitere på dette. Det vil si at alle som importerer eller produserer varer i utlandet bør ha etiske retningslinjer, og bruke slike retningslinjer til å stille krav til sine produsenter og leverandører.

  IEH representerer også et unikt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, fagforeninger, bedrifter og offentlige instanser. Dette er parter som kan ha motstridende interesser og være i konflikt om etiske spørsmål. Gjennom IEH forplikter medlemmene seg til konstruktivt, målrettet samarbeid for forbedrede produksjonsforhold i sine verdikjeder, og de får tilgang til kunnskaps- og erfaringsutveksling med andre bedrifter, organisasjoner og lokalmyndigheter.

 9. Har IEH opptakskrav til medlemmer?

  IEH har ikke opptakskrav i den forstand at bedrifter, offentlige instanser eller organisasjoner må innfri etiske eller samfunnsansvarlige minimumskrav for å bli medlem. Det er helt bevisst. IEHs formål er å forbedre forhold i leverandørkjeder, ikke å sette et godkjenningsstempel på importører og produsenter som tilsynelatende gjør mye ”riktig” allerede. Fravær av opptakskrav, betyr imidlertid ikke fravær av krav til IEHs medlemmer. Medlemmene må utvise vilje til endring og forplikte seg til å arbeide aktivt for slike forbedringer i egne leverandørkjeder og rapportere åpent om dette arbeidet.

 10. Gir medlemskap i IEH garanti for at alt er i orden i leverandørkjeden?

  Nei. IEH er ingen garantiordning. Derfor er ikke nødvendigvis alt i skjønneste orden i leverandørkjeden til en medlemsbedrift. Medlemskapet betyr snarere at medlemmet søker kompetansen i IEH-fellesskapet, forplikter seg til å ta tak i problemene og rapporterer åpent om hva det gjør.

  Medlemmer som unnlater å rapportere, betale årlig kontingent eller på annen måte grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine øvrige forpliktelser som følger av prinsipperklæringen kan bli ekskludert fra IEH.

 11. Kan medlemmer i IEH bli ekskludert?

   Ja, medlemmer kan bli kastet ut av IEH. Det henger sammen med forpliktelser medlemmer påtar seg ved innmelding (se spørsmål tre og fire).

  Medlemskapet innebærer ingen juridiske forpliktelser utover innbetaling av medlemskontingent. Intensjonserklæringen medlemmer undertegner ved innmelding er således ikke rettslig bindende. Den er imidlertid en offentlig policyerklæring, som medlemmet må stå til ansvar overfor via styret og offentligheten for øvrig.

  Medlemmer som unnlater å rapportere,  ikke viser noen fremdrift i arbeidet med etisk handel, ikke betaler årlig kontingent eller på annen måte grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine øvrige forpliktelser som følger av prinsipperklæringen kan derved bli ekskludert fra IEH.

 12. Hvor lang tid har medlemmer i IEH på seg til å forbedre forhold i sine leverandørkjeder?

  Målsettingene til IEH blir strengt tatt aldri nådd. Målet er kontinuerlig forbedring. Derfor er det heller ikke satt tidsfrister i intensjonserklæringen medlemmene undertegner. Slike tidsfrister blir imidlertid satt i konkrete avtaler mellom IEH og hvert enkelt medlem. Når målsettinger i de første delmålene er innfridd, blir nye mål formulert.

 13. Hva er SA8000?

  SA8000 er den mest anerkjente sertifiserbare standarden for forhold på arbeidsplassen. Hvis produsenten din har et SA8000-sertifikat, betyr det at eksterne eksperter har godkjent arbeidsforholdene hos produsenten i forhold til SA8000. SA8000 – standarden dekker alle sentrale krav i FNs og ILOs konvensjoner knyttet til arbeidsforhold.

 14. Hva er ISO 26000?

  ISO 26000 er en veiledende standard for bedrifters arbeid med samfunnsansvar.
  ISO26000 omhandler 7 kjerneprinsipper

  1. Organisasjonsstyring
  2. Menneskerettigheter
  3. Arbeidsforhold
  4. Miljøet
  5. Hederlig virksomhet
  6. Forbrukerspørsmål
  7. Lokalsamfunnsengasjement og – utvikling

   Medlemmer i IEH jobber allerede etter samme prinsipper som veiledningsstandarden ISO26000

   ISO26000 kjerneprinsipp 2),  3), 4) og 7) omhandler de samme elementene som IEHs etiske retningslinjer for innkjøp, men er mer overordnet formulert.

  ISO26000 kjerneprinsipp 1), 5) og 6) omhandler hvordan virksomheten skal forankre arbeidet, hvordan de kan tilpasse egen forretningspraksis til samfunnsansvarlige målsettinger og hvordan virksomheten skal forholde seg til interessentgruppen forbrukere. Disse punktene samsvarer med IEHs implementeringsmodell som IEHs medlemmer får en grundig gjennomgang av gjennom kurs, verktøy, ressurser og rådgivning.

 15. Hvordan kan vi ha kontroll over hele leverandørkjeden vår?

  Global produksjon skjer på kryss og tvers av landegrenser og i selvstendige produksjonsenheter hvor en norsk virksomhet ikke har formell innflytelse. Det er derfor ikke forventet at virksomheten har full kontroll over hele leverandørkjeden med det samme. Det er vanlig å gjøre en prioritering av hvilke leverandører en begynner å jobbe tettere med. IEH yter rådgivning og har verktøy for risiko- og mulighetsvurdering.

   

 16. Hvordan kan vi sikre oss mot barnearbeid

  Med ca 168 millioner barnearbeidere i verden, hvorav 85 millioner er utsatt for de verste former for barnearbeid, dreier næringslivets samfunnsansvar seg om hvordan norske og internasjonale virksomheter kan bidra til å redusere disse tallene.  Men en norsk virksomhetsrepresentant vil sjelden møte barnearbeidere i produksjonen, da disse ofte skjules for vestlige innkjøpere og/eller de jobber lenger ut i verdikjeden hvor virksomheten ikke har en direkte handelsrelasjon. Norske virksomheter kan gjøre en innsats for å redusere antall barn som jobber i verden ved å

  1.  Velge leverandører med policy mot barnearbeid,
  2. samarbeide med leverandør og/eller lokale organisasjoner om å kartlegge risiko i verdikjeden
  3. yte finansiell støtte til organisasjoner som jobber aktivt mot barnearbeid
  4.  betale en pris for varene som gjør produsenten i stand til å betale anstendig lønn til voksne

  IEH yter råd og veiledning på preventive tiltak, samt hvordan og hvem virksomheten kan samarbeide med lokalt for å bidra konstruktivt i kampen mot barnearbeid

 17. Hvorfor må medlemmer vedta IEHs etiske retningslinjer (Code of Conduct)?

  IEHs etiske retningslinjer for innkjøp bygger på internasjonalt aksepterte ILO- og FN konvensjoner og omhandler forhold hvor det er stor risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljøskadelig produksjon. Ved å vedta likelydende etiske retningslinjer for innkjøp, er bedriften sikret at dens egne etiske retningslinjer omhandler relevante risikoområder. Likelydende etiske retningslinjer sikrer også økt harmonisering, noe som særlig etterspørres av produsenter.  Virksomheter som er medlemmer i IEH er vel kjent med at etiske retningslinjer for innkjøp er målsettinger, ikke krav de forventer skal oppfylles over natten.