Etisk handel Norge

Samarbeid og nettverk

Samarbeid er nøkkelen for å få til forbedringer, både i produsentland og her hjemme. IEH har mange samarbeidspartnere og inngår i flere nettverk.

Nasjonalt

IEHs medlemmer

IEHs medlemmer

IEH-medlemmer er et nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter, og utgjør selve selve kjernen i IEH. Medlemmene deltar arbeidsgrupper, i utvikling av verktøy og ressurser, de bidrar på kurs og konferanser, for å nevne noe.

Gå til

Norad

Norad

IEH har rammeavtale med Norad. Støtten brukes på aktiviteter i produsentland, samt informasjons- og rekrutteringsarbeid. IEH rapporterer årlig til Norad.

Gå til

Transparency International

Transparency International

IEH inngikk i februar 2014 et samarbeid med Transparency International Norge (TI Norge). Avtalen har som hovedmål å styrke begge organisasjoners arbeid med næringsliv og offentlig sektor.

Gå til

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Alle OECD-land er forpliktet til å etablere en slik ikke-rettslig klageordning.

Gå til

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

IEH har gjennomført flere prosjekter med støtte fra Utenriksdepartementet. IEH deltar i KOMpakt - Regjeringens konsultasjonsorgan for næringsliv og samfunnsansvar.

Gå til


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

IEH og Innovasjon Norge har samarbeidet om flere prosjekter, blant annet produksjon av filmer om etisk handel. IEH og Innovasjon har tett og løpende kontakt om sentrale tema og utviklingen innen samfunnsansvar.

Gå til

Samarbeid og nettverk


NIMA

NIMA

I flere år har IEH og Nima samarbeidet om Kina-konferansen og India-konferansen. Nima tilbyr også utdanning og kurs for innkjøpere.

Gå til


Internasjonalt

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI)

ETI ble etablert i 1998 og er IEH's britiske "søster". ETI har flere internasjonalt kjente merkevarer og organisasjoner i sin medlemsmasse. ETI og IEH har tett og løpende samarbeid, strategisk og operativt.

Gå til


Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI)

Organisasjonen GRI står bak verdens ledende rapporterings-standard på samfunnsansvar og bærekraftig rapportering. IEH er representert i GRIs arbeidsgruppe for styrking av leverandørkjederapporteringen. Ny GRI-standard forventes å være ferdig i 2013.

Gå til

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

IEH var sentral da vår søsterorganisasjon i Danmark ble etablert i 2008. Som med ETI, har vi tett og løpende samarbeid med DIEH, blant annet knyttet til verktøyutvikling og aktiviteter i produsentlnad som Kina og India.

Gå til

Local Resource Network (LRN)

Local Resource Network (LRN)

LRN er et nettverk av lokale eksperter og konsulenter, som IEHs medlemmer kan benytte når de jobber med kartlegging og forbedringer av arbeidsforhold hos sine produsenter. IEH bistår medlemmene med å finne riktig partner. LRN driftes av IEH, DIEH og ...

Gå til

Fair Wear Foundation (FWF)

Fair Wear Foundation (FWF)

Fair Wear Foundation (FWF) er en nederlandsk medlemsorganisasjon for mote og tekstil, og har flere kjente merkevare i medlemsmassen. FWF og IEH har hatt jevnlig kontakt og møter i flere år. I 2011 ble samarbeidet formaliset i en avtale.

Gå til

Fair Labor Association (FLA)

Fair Labor Association (FLA)

FLA er en USA-basert medlemsorganisasjon. De er også representert i Europa (Geneve). Nike og H&M er blant medlemmene. FLA og IEH utveksler jevnlig erfaringer på god praksis.

Gå til

UN Global Compact

UN Global Compact

FN-initiativet Global Compact er et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe med samfunnsansvar.IEH er medlem av Global Compact.

Gå til

OECD

OECD

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling har som oppgave å fremme økonomisk vekst i medlemslandene, samarbeide om konjunkturpolitikken og bidra til å øke verdenshandelen. Landene har faste delegasjoner og hvert medlemsland én stemme...

Gå til

QuiRR

QuiRR

QuizRR utvikler digitale opplæringsløsninger for å fremme bedriftsansvar og kapasitetsbygging i globale leverandørkjeder gjennom dialog og arbeidstakerinvolvering.

Gå til

SEDEX

SEDEX

Sedex er en medlemsbasert organisasjon. Organisasjonen drifter verdens største plattform for deling av etisk informasjon hos produsenter. Sedex og IEH har inngått samarbeidsavtale med tilrettelagt tilbud for IEHs medlemmer.

Gå til

Social Accountability International (SAI)

Social Accountability International (SAI)

SAI har utviklet SA8000-standarden, og er en sentral organisasjon for styrking av menneskerettigheter for arbeidere over hele verden. IEH er reprentert i SAI Board of Directors, Europe. SAI og IEH inngikk samarbeidsavtale i 2011.

Gå til

Fair Action

Fair Action

Fair Action er en svensk non-profit organisasjon, som arbeider for rettferdig, internasjonal handel. Organisasjonen retter seg mot forbrukere og bedrifter. IEH og Fair Action møtes jevnlig. IEH har også bidratt på flere Fair Action-seminarer.

Gå til

Global Social Compliance Programme (GSCP)

Global Social Compliance Programme (GSCP)

GSCP er opprettet av og for internasjonale bedrifter, som ønsker å samarbeide om forbedringer i arbeids- og miljøforhold i sine leverandørkjeder. IEH har bidratt i seminarrekke om innkjøpspraksis for GSCP's medlemmer.

Gå til


BSR China

BSR China

BSR China og IEH samarbeider (2011/2012) om en seminarrekke i Kina: «South China Multi-Stakeholder Labour Engagment». Seminarene belyser den utviklingen innen kollektive avtaler i Kina.

Gå til

Capturing the Gains (CtG)

Capturing the Gains (CtG)

CtG er et internasjonalt forskernettverk, som belyser hvordan globalisering påvirker produsenter og arbeider. Målet er å komme med anbefalinger og strategier for en rettferdig handel til myndigheter og andre nøkkelaktører. IEH er i CTGs rådgivergrupp...

Gå til