Etisk handel Norge

IEH veileder deg

IEH tilbyr medlemmer veiledning og verktøy, som setter dem i stand til å håndtere utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden. IEH har også en pådriverrolle for at flere skal jobbe med etisk handel.

Fordi det ikke finnes noen lov som forbyr eller hindrer norske virksomheter å importere varer som er laget under ulovlige forhold, som barnearbeid og ekstrem bruk av overtid, er arbeidet med etisk handel noe virksomheten selv må ta tak i. IEH tilbyr medlemskap og gjennom det hjelper vi til med veiledning og verktøy.

Rådgiving og verktøy

Vi veileder og gir individuell rådgivning  til våre medlemmer i forhold til deres fremdrift i arbeidet med etisk handel og i deres møte med utfordringer i leverandørkjeder. Våre medlemmer rapporterer åpent om status og fremdrift i arbeidet med etisk handel etter mal fra IEH. Rapporteringen er et verktøy for virksomheter for å sette konkrete mål for videre arbeid og evaluere egen innsats.

Medlemskapet i IEH gir også tilgang til IEHs medlemssider, verktøy, nettverk, kurs og seminarer. På våre medlemssider vil du finne de fleste av IEHs maler og verktøy, alt fra mal for retningslinjer for etisk handel (CoC), handlingsplaner og egenrapporteringsskjema for agenter og produsenter. Risikokartleggingsverkøyet RAID er et eksempel på verktøy du får tilgang til som medlem av IEH. RAID er et risikoanalyseverktøy som legger til rette for effektiv kartlegging av arbeidsforhold hos leverandører og gjør det enkelt å prioritere leverandører for videre oppfølgingsarbeid.

Vi gir også rådgivning og arrangerer kurs i produsentland. Vi arrangerer kurs for våre medlemmers leverandører i Kina, Vietnam, India og Bangladesh og har utarbeidet en leverandørhåndbok som gjør det enklere å gå fram med etisk handel arbeidet.Nettverket Local Resouce Nettwork (LRN) gir IEHs medlemmer tilgang til lokale eksperter og rådgivere i produsentland.

Stadig utvikling

IEH utvikler og forbedrer stadig verktøy og samarbeider med flere organisasjoner om å dele og videreutvikle ressurser. På dette feltet er erfaringsdeling essensielt og sammen gjør vi arbeidet med etisk handel mer ressurseffektivt.