Initiativ for etisk handel

IEH:Miljø - Avløpsvann er tema for Verdens vanndag 2017

Verdens vanndag har blitt markert årlig den 22. mars siden 1993. I år er tema avløpsvann. Hele 1,8 milliarder mennesker bruker usikre drikkevannskilder. Det forurensede vannet kommer fra hjemmene våre, byer, industri og jordbruket.

Etter å ha blitt foreslått i Agenda 21 på FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 har vann stått på den internasjonale agendaen hvert år. Temaet for Verdens Vanndag velges av FN, og i år er temaet avløpsvann.

Se World Water Days om årets tema - eller en kort film om World Water Day 2017.

I følge FNs faktarapport til årets vanndag “World Water Day 2017: Why waste water?” stammer mesteparten av globalt avløpsvann fra hjemmene våre, byer, industrien og jordbruket. 80 prosent av dette går tilbake til naturen uten å bli renset eller gjenbrukt. Det forurenser miljøet og man mister verdifulle mineraler og andre gjenvinnbare materialer. Bare 8 prosent av industrielt og offentlig avløpsvann gjennomgår behandling på en eller annen måte.

I FNs rapport om vann fra 2015 vises det til at 1,8 milliarder mennesker bruker drikkevannskilder som kan være forurenset av avføring. Dette øker faren for kolera, dysenteri, tyfus og polio. Usikre vannkilder, dårlig avløpshåndtering og hygiene forårsaker 842.000 dødsfall hvert år.

Avløpsvann eller forurenset vann brukes i stor grad i jordbruk. Det øker bøndenes helserisiko og kan også innebære en risiko for forbrukere som til slutt inntar  jordbruksproduktene. Det finnes allerede teknologi som fjerner nesten all forurensning fra avløpsvann, og som igjen gjør at vannet trygt kan benyttes til ethvert bruk. WHOs «Guidelines on Safe Use of Wastewater in Agriculture and Aquaculture and the Sanitation Safety Planning (SSP)” , gir et godt rammeverk for å sikre helserisiko knyttet til håndtering av avfallsvann og jordbruk.

Næringslivets rolle er altså i stor grad å finne både i problemet og løsningen på FNs bærekraftsmål. Industrielt vannforbruk står for 22 prosent (2012) av det globale vannforbruket. I utviklingsland er forbruket av vann til industro betydelig lavere, men med industrialiseringen av disse landene vil det øke betydelig. FN peker på at kostandene ved forvaltning av avløpsvann overgås av de positive effektene man får på miljø, helse og økonomisk utvikling. Samtidig gir det nye forretningsmuligheter og skaper flere «grønne» jobber. 

Bærekraftsmål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Se Video her

 6.3 Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

I en kartlegging i 2016 har IEHs medlemmer pekt på vannforurensning som det område de mener å ha størst risiko med hensyn til potensiell eller faktisk negativ påvirkning i egen leverandørkjede. Våre medlemmers erkjennelse av sentrale miljøproblemer er også pekt på blant FNs bærekraftsmål.

Initiativ for etisk handel (IEH) følger opp medlemmenes behov og FNs bærekraftsmål 6 ved å sette vann på agendaen 9. juni i IEH: Miljøforum: “Human rights and integrated water resources management (IWRM)”. 

Her finner du en rekke arrangementer knyttet
til tema vann i 2017: 

IEH: Miljøforum: “Human rights and integrated water resources management (IWRM)” 
World Water Day - event map
Tekna – Verdens vanndag 2017 - avløpsvann fra sykdomsfremkaller til ressurs 
World Water Week in Stockholm 2017 - 27 August – 1 September

Her finner du korte videoer som er relevante for temaet:
Bærekraftsmål 6 - Vann og sanitærforhold 
Verdens vanndag 
Verdens vanndag 2017 

Rapporter og ressurser:
FNs rapport om vann fra 2015 
World Water Days om årets tema
SIWI - “Human Rights and Integrated Water Resources Management (IWRM)”