Etisk handel Norge

Forankre Kartlegge Tilpasse Samarbeide Måle, Rapportere, Kommunisere

Kartlegge risiko og forbedringsmuligheter

Du må kjenne leverandørkjeden din for å kunne jobbe med etisk handel. Det betyr at du må vite hvor varen faktisk blir produsert og hvordan forholdene er der produksjonen av dine varer skjer.

Som medlem i IEH får du råd og veiledning, tilgang til en rekke ressurser og verktøy utover de du finner på våre åpne sider. IEH er en arena for nettverk og en møteplass. IEH også tilbyr kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler.

Dette må du gjøre:

 1. Kartlegg hvor varene dine produseres
 2. Skaff deg et overordnet risikobilde
 3. Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent

1. Kartlegg hvor varene dine produseres

En nødvendig og grunnleggende øvelse går ut på å skaffe deg oversikt over hvor varene i din leverandørkjede produseres.

Tegn leverandørkjedekartet ved hjelp av disse opplysningene:

 • Hvilke land produseres varene våre i?
 • Hvor i landet foregår produksjonen?
 • Hva vet vi om våre produsenters viktigste underleverandører?
 • Hvor stammer råmaterialene fra?

Annen relevant informasjon er:

 • Hvor har vi direkte kontakt med produsent?
 • Hvor handler vi via importør eller agent?

2. Skaff deg et overordnet risikobilde

Når du har kartlagt hvor varene dine produseres, er neste skritt å gjøre deg kjent med hvilken risiko for dårlige arbeidsforhold som typisk knyttes til de land og produkter du har tegnet inn på kartet. Hvor stor sannsynlighet er det for at du vil kunne oppdage for eksempel barnearbeid, tvangsarbeid, helsefarlige arbeidsplasser og arbeidere på sultelønn i produksjonen av dine varer? Dette er neste skritt i arbeidet med å etablere risikobildet ditt.

Risikobildet gir deg et grunnlag for å prioritere. Produsenter som er plassert i land med høy sannsynlighet for svært dårlige arbeidsforhold bør prioriteres fremfor produsenter i land der arbeidslovgivningen er god, og hvor myndighetene sørger for at lovgivningen etterleves.

Ingen bransjer er unntatt fra risikoen for dårlige arbeidsforhold, men noen er kjent for å være mer utsatt enn andre. Du bør alltid krysse av for høy risiko når det gjelder jordbruksproduksjon og råvareuttak.

3. Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent

Neste skritt er å hente inn og systematisere informasjon om arbeidsforholdene hos de produsentene du har bestemt deg for å følge opp. Målet er å få informasjon om hvordan arbeidsforholdene faktisk er der, slik at du kan ta initiativ til konkrete forbedringstiltak.

Det er riktig å prioritere forbedringsarbeid hos de produsentene som har de dårligste forholdene. Samtidig er det hensiktsmessig å følge opp de produsentene du har størst innflytelse over: her kan du oppnå resultater raskt. Små og mellomstore bedrifter har ofte brukt samme produsent i mange år og har utviklet et solid tillitsforhold med produsentledelsen. Dette er et godt utgangspunkt for å få til forbedringer.

Det er nyttig å vite om produsentene har andre kunder enn deg som også stiller krav knyttet til arbeidsforholdene. Kanskje er det allerede gjennomført en kartlegging av arbeidsforholdene hos produsenten og utarbeidet forbedringsplaner du kan bidra til å gjennomføre?

Bruk egenrapporteringsskjemaer

Egenrapporteringsskjemaer kan rette seg mot agent/importør eller produsent. Egenrapporteringsskjemaet til produsent stiller detaljerte spørsmål om ulike sider ved produsentens håndtering av arbeidsforholdene, slik som HMS, barnearbeid, arbeidstid og arbeidskontrakter. Det spørres også om produsenten har andre kunder med retningslinjer for etisk handel, og om det foreligger rapporter om arbeidsforholdene som er utarbeidet av eksterne eksperter.

Agenter og importører spørres om hvordan de følger opp sin leverandørkjede med hensyn til bedre arbeidsforhold hos produsentene. Egenrapporteringsskjemaene baserer seg på leverandørenes egne svar og informasjonen må vurderes i lys av dette.

Det blir fort mye informasjon å holde rede på når svarene kommer tilbake. Det er nyttig og tidsbesparende å bruke en IT-løsning som systematiserer informasjonen du samler inn ved hjelp av egenrapporteringsskjemaene. En slik IT-løsning gir vanligvis risikoscore og har innebygd funksjonalitet for oppfølging av forbedringstiltak. 

Bruk øynene

Når du besøker produsentene dine, gjør du deg sikkert noen tanker om arbeidsforholdene på stedet. Å skaffe seg et fullstendig bilde av forholdene, stiller imidlertid krav til språkkunnskap og kompetanse som få bedrifter har. Innkjøpere og andre som regelmessig besøker produsentene bør sette av tid til å se på produksjonsforholdene, men samtidig være klar over sin egen begrensning når det gjelder å tegne et fullstendig og korrekt bilde av situasjonen.

Noen punkter å være oppmerksom på ved besøk:

 • Er nødutganger ublokkerte, og finnes det brannslukkingsapparater?
 • Er det god ventilasjon og belysning?
 • Ser fabrikken ryddig ut?
 • Virker boligkvarter, kantine og toaletter hygieniske?
 • Er arbeiderne utstyrt med nødvendig verneutstyr?

SA8000

Hvis produsenten din har et SA8000-sertifikat, betyr det at eksterne eksperter har godkjent arbeidsforholdene hos produsenten i forhold til SA8000-standarden, som er den mest anerkjente sertifiserbare standarden for forhold på arbeidsplassen. SA8000-standarden dekker alle sentrale krav i FNs og ILOs konvensjoner knyttet til arbeidsforhold.

Les mer om SA8000 på www.sa-intl.org

Bruk av eksterne eksperter

En måte å skaffe seg informasjon om hvordan arbeidsforholdene er hos produsenten, er å leie inn eksperter til å gjøre en kartlegging og utarbeide en rapport. Slike eksperter kan være organisasjoner, fagforeninger, uavhengige konsulentmiljøer fra lokale organisasjoner eller fra konsulentselskaper. IEH, sammen med våre søsterorganisasjoner i UK og Danmark, har utviklet Local Resources Network for at medlemmer kan lett søke og komme i kontakt med relevante eksperter i produsentland.

Rapporter/Evalueringer som kan bestilles vil basere seg på intervjuer med arbeiderne, fysiske observasjoner, møter med fabrikkledelsen og dokument gjennomgang, avhengig av prosjektets omfang. Er arbeiderne organisert i en eller flere fagforeninger bør ekspertene du leier inn gjennomføre et møte med de tillitsvalgte.  

Før du tar initiativ til å få utarbeidet en kartleggingsrapport, bør du sjekke om det allerede foreligger en rapport du kan få tilgang til. Mange produsenter opplever krav om kartlegginger fra flere kunder og må bruke mye tid på å betjene inspektører, på bekostning av å lede produksjonen.

Kartlegginger og rapporter gir i seg selv ikke bedre arbeidsforhold. Rapporten er et utgangspunkt for å følge opp med konkrete forbedringstiltak. Derfor bør du passe på at ekspertene du engasjerer både kan identifisere mangler og foreslå forbedringstiltak. Det har ingen hensikt, verken for deg eller for produsenten, å bruke ressurser på kartlegginger som ikke har forbedringer som mål. Du må dessuten forsikre deg om at de som skal gjøre kartleggingen og utarbeide rapporten for deg har grundig kunnskap om lokale forhold, og lokal kultur og at de kan snakke med arbeiderne på deres eget språk.

For å sikre åpenhet og best mulig informasjon bør samtalen med arbeiderne gjennomføres uten ledelsen tilstede, og på en slik måte at arbeiderne ikke utsettes for represalier.

Bør tidspunktet for kartleggingen avtales med produsenten?

Det blir ofte hevdet at kartlegginger som kommer overraskende er den eneste måten å avdekke hvordan arbeidsforholdene virkelig er. Denne påstanden baserer seg på en forestilling om at produsenten i bunn og grunn ikke vil forbedre seg og at forbedringer må tvinges frem. En produsent som opplever gode arbeidsforhold som et konkurransefortrinn, vil også se nytten i å bidra til at en kartlegging resulterer i et korrekt bilde av hva som er problemområder.

Uanmeldte inspeksjoner kan virke provoserende og tære på tillitsforholdet mellom deg og produsentene dine. Dessuten kan det hende at besøket blir lite fruktbart, hvis ledelsen ikke er tilstede, eller hvis nødvendig dokumentasjon ikke er gjort tilgjengelig. På den annen side er det en risiko ved avtalte inspeksjoner at produsenten gis anledning til å rydde, pynte på dokumenter og instruere arbeidere i «riktige» svar. Uanmeldte inspeksjoner kan være hensiktsmessig hvis du mistenker juks.  Men å lykkes med å avdekke forholdene og få til en god løsning for de arbeidere som rammes av brudd, avhenger veldig av hvilken inspeksjonsaktør og metode som brukes.

Nye produsenter

Når du skal inngå nye kundeforhold, kan det være en anledning til å skaffe deg leverandører som legger vekt på gode arbeidsforhold. Slik sparer du mye arbeid samtidig som du bidrar til å gjøre gode arbeidsforhold til et konkurransefortrinn for produsenter. Hvor gode potensielle leverandører er i forhold til kravene dine kan du finne ut ved å bruke sjekklisten du finner på nederst på siden. Du kan også sjekke om produsenten har et SA8000-sertifikat. Har de det, betyr det at de er sertifisert mot den mest anerkjente standarden for forhold på arbeidsplassen.


Ressurser - Kartlegging:

Nedenfor finner du et utvalg ressurser og verktøy tilknyttet kartlegging  og identifisering av risikobildet i din leverandørkjede. Som medlem i IEH får du tilgang på flere ressurser og verktøy i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel.

Veileder: Etisk handel i praksis

Veileder: Etisk handel i praksis

Vi har laget denne veilederen for å vise at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater også for små og mellom­store bedrifter, og at det egentlig bare dreier seg om å komme i gang.

Les mer »

Informasjon om Sedex

Informasjon om Sedex

Sedex er en medlemsorganisasjon som tilbyr en web-basert database for deling av informasjon knyttet til arbeidsforhold hos produsenter.

Les mer »