Initiativ for etisk handel

Styret i IEH

Her finner du oversikt over IEH sitt styre for perioden 2014-2015

Styret velges av Årsmøtet, sist avholdt 26. april 2016.

Styreleder

Knut Lutnæs

Knut Lutnæs

Coop Norge Handel

"Som stifter av IEH har Coop Norge Handel en sterk interesse i å bidra til at IEH utvikler seg både som organisasjon og som et kunnskapssenter for etisk handel."

Fast representant

Grete Solli

Grete Solli

Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Helse Sør-Øst

"Jeg ønsker å ivareta den offentlige innkjøpers synsvinkel og fremme etisk handel i offentlige anskaffelser. Etisk handel er utfordrende, spennende og viktig"

Tor Jørgen Mentzoni Lindahl

Tor Jørgen Mentzoni Lindahl

spesialrådgiver, internasjonal avdeling, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

" Fremme av anstendige arbeidsforhold er en forutsetning for at handel skal bidra til bred positiv utvikling og skape gode ringvirkninger"

Per Ranestad

Per Ranestad

Seniorrådgiver, Internasjonalt solidaritetsarbeid, Norsk Folkehjelp

"Ønsker å bli bedre kjent med og ta del i hvordan næringsliv og organisasjoner skal og kan drive sin virksomhet på en etisk ansvarlig måte".

Ellen Behrens

Ellen Behrens

VP Corporate Responsibility Orkla AS

"Systematisk innsats for å sikre at produksjonen i leverandørkjeden skjer med respekt for mennesker og miljø er en del av næringslivets samfunnsansvar".

Camilla S. Gramstad

Camilla S. Gramstad

Seniorrådgiver Miljø og samfunnsansvar, Hovedorganisasjonen Virke

"Som representant for store deler av norsk handel er Virke opptatt av å styrke medlemmenes arbeid med ansvarlige leverandørkjeder. Vi anbefaler våre medlemmer om å melde seg inn i IEH".

Bodil Myhrvold

Bodil Myhrvold

Leder for Nordic Furniture & Deco AS (importselskap hos Skeidar Living Group)

"Som medlem i IEH ønsker vi å utvikle kompetanse for å intensivere arbeidet med økt fokus på bærekraftig og rettferdig handel. Samtidig ønsker vi å bidra til økt informasjonsdeling og erfaringsutveksling mellom bransjer."

Steinar Hillestad

Steinar Hillestad

Production and Sourcing Manager i Gresvig AS

"Mitt team følger opp både tekstil- og sykkelfabrikker på alle områder relatert til samfunnsansvar".

Katrine Karlsen

Katrine Karlsen

Seniorrådgiver Initiativ for etisk handel (IEH), ansattrepresentant

"Vi har aldri hatt et bedre utgangspunkt enn nå til å sikre at måten vi driver business på respekterer og ivaretar menneskene og miljøet som bidrar til vekst og suksess. Men skal vi få til bærekraftig endring, må alle parter samarbeide."

Varamedlemmer

Kai Enger

Kai Enger

Private Brand and Sourcing Manager, Coop Norge Handel

”COOP har gode kjerneverdier som opptar mange. Jeg jobber direkte med produsenter i Asia og håper derfor å kunne bidra og dele kunnskap i IEH, slik at vi sammen kan jobbe for tryggere og bedre arbeidsforhold globalt."

Fredrik Glad-Gjernes

Fredrik Glad-Gjernes

Utenlandssjef KFUK-KFUM Global

"Rettferdig handel har vært en kampsak i mange tiår. Flerparts-samarbeidet IEH gir muligheter for store gradvise forbedringer som gir mennesker varig vei ut av fattigdom. Vi kan skape praksis i handelen som sikrer menneskerettighetene på en forutsigb...

Bengt Herning

Bengt Herning

Direktør Virke Byggevarehandel

"Etisk handel er viktig for et godt samfunn. Dette oppnås best ved at etisk handel gir aktørene i markedet godt omdømme som igjen gir økt konkurransekraft og bedre lønnsomhet. Da vil vi lykkes!"

Monica Sander

Monica Sander

Daglig leder, Beer Sten

”Import fra lavkostland kan være høyrisiko. Vi må gjøre mer enn å stille krav. Det kreves aktiv oppfølging, kompetanse og vilje over tid, både her hjemme og ute ."

Bjørn Malm

Bjørn Malm

Leder samfunnsansvar, Tine

”Det er viktig at vi stiller krav til prinsipper for etisk handel ved alle typer innkjøp. Gjennom et målrettet arbeid med etisk handel ønsker vi å bidra til en bedre og mer rettferdig arbeidsdag for mange mennesker.”

Kjell-Gunnar Linde Thomsen

Kjell-Gunnar Linde Thomsen

Seniorrådgiver - innkjøpsseksjonen, Universitetet i Oslo

"Jeg har i en rekke sammenhenger erfart at samarbeid kan skape merverdier ut over det samarbeidet koster av ekstrainnsats".

Arne Wang

Arne Wang

Innkjøpssjef FVT (Fellesvarer og Tjenester), Flleskjøpet Agri

«Vi ønsker å sette sterkere fokus på etisk handel og få bedre kontroll med våre leverandørkjeder. Dette kan bidra til mer bærekraftig produksjon og leveranser, som igjen kan styrke omdømme og gi økt «Bondenytte». Dette arbeidet kan best struktureres...

Magne Paulsrud

Magne Paulsrud

Seniorrådgiver Initiativ for etisk handel (IEH), ansattrepresentant vara

"Min drivkraft og motivasjon har mennesker og miljø i sentrum. Respekt for dette er eneste farbare vei."