Etisk handel Norge

Leverandørutvikling

Leverandører til offentlig sektor er mer positive til etisk handel enn mange tror. Stadig flere leverandører får på plass rutiner og systemer for etisk handel, andre vil gjerne lære om risikokartlegging og hvordan etisk handel kan implementeres i leverandørkjeden. IEH setter leverandører i stand til å imøtekomme etiske krav fra offentlige oppdragsgivere.

Hvorfor leverandørutvikling, og hvordan?

Leverandørutvikling handler om å forberede leverandører på etiske krav i offentlige anskaffelser. Hvordan kravene lyder og hvilke verktøy oppdragsgivere bruker i oppfølgingen, finner du i menyen til venstre under ressurser og verktøy.

IEH tilbyr kurs for leverandører til offentlig sektor. På kursene lærer leverandører hvordan de kan jobbe systematisk og målrettet med etiske handel i egen virksomhet og i leverandørkjeden for å leve opp til oppdragsgivers forventinger og krav. Kurset tar utgangspunkt i de ulike fasene i anskaffelseprosessen. I den praktiske tilnærmingen tar vi i bruk veilederen ”Etisk handel i praksis” og  fem-trinnsmodellen for implementering av etisk handel.

Sammen med medlemmer i offentlig sektor arrangerer vi også leverandørseminarer. Seminarene minner mye på kursene beskrevet over i komprimert utgave. IEH-medlemmet har, naturlig nok, en sentral på seminarene.

Krav til rutiner og system

Siden 2008/2009 har offentlige oppdragsgivere anvendt etiske krav som kontraktskrav. I 2012 og 2013 vil flere oppdragsgivere ta i bruk etiske krav formulert som kvalifikasjonskrav. Et slikt krav relaterer seg til leverandørenes systemer for implementering av etisk handel i leverandørkjeden. Hensikten med å ta i bruk slike krav er å styrke prinsippet om rettferdig konkurranse, eller omvendt: motvirke til at useriøse leverandører tildeles kontrakter. Anvendelse av kvalifikasjonskrav gjør også oppfølgingen enklere for innkjøper. Et  slikt krav er også egnet ved engangskjøp. IEH og en håndfull offentlige oppdragsgivere, og etter hvert også et økende antall  leverandører, er pådrivere for kvalifikasjonskrav.

Det er viktig å sette leverandører i stand til å få på plass gode rutiner og systemer, slik at leverandørene kan imøtekomme kravene og delta i offentlige anbudskonkurranser.

Gode rutiner og systemer for etisk handel innebærer:

  • Leverandører vet hvor de ulike leddene / aktørene i leverandørkjede er lokalisert
  • Leverandøren har etiske retningslinjer (Code of Conduct), som gjelder i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Code of Conduct bør, som et minimum, inneholde samme krav som oppdragsgivers etiske krav.
  • Leverandøren har kommunisert sin Code of Conduct skriftlig til sentrale/alle leverandører, og som et minimum til og med det ledd der produksjon finner sted.
  • Leverandøren skal ha et system for oppfølging av Code og Conduct. Det betyr at leverandøren skal kunne redegjøre for hvordan han jobber for å sikre etterlevelse av Code of Conduct i leverandørkjeden.

Dersom leverandøren ikke kan dokumentere dette, risikerer han å diskvalifiseres fra konkurransen. I en innledende fase vil kravet til dokumentasjon være overkommelig for flertallet av leverandører.

Den eller de leverandørene som tildeles kontrakt, må forvente oppfølging i kontraktsfasen, enten  i form av egenrapportering, oppfølgingssamtale eller kontroll hos produsent, eller annet ledd i leverandørkjeden. 

Se i menyen for leverandørkurs og andre kurs og seminarer.