Initiativ for etisk handel

Vita ut av okkuperte områder

IEH-medlemmet Vita ønsker ikke lenger å handle med varer fra okkuperte områder på Vestbredden, og slutter derfor å selge skjønnhetsproduktene fra Ahava. Initiativ for etisk handel (IEH) stiller seg bak Vitas beslutning.

- Vita begrunner beslutningen med at de ikke ønsker å kjøpe varer fra okkupert område. Det er helt i tråd med råd vi har gitt og som igjen er tuftet på offisiell norsk utenriks politikk, sier daglig leder i IEH, Per N. Bondevik.

Norske myndigheter har per i dag ingen offisiell oppfordring til næringslivet om å unngå handel med selskaper med produksjon i israelske bosettinger. Regjeringens tydelige holdning er likevel at bosettingene er et av de største hindrene for fred i regionen, noe Utenriksminister Jonas Gahr Støre bekreftet i en pressemelding 23. februar 2012, da han sa følgende: «Bosettingene er ulovlige, i strid med folkeretten og undergraver muligheten for en fredsløsning mellom israelere og palestinere».

- Private selskapers handel med varer fra israelske bosettinger i det okkuperte palestinske området omfattes ikke av nasjonale lovforbud eller internasjonale sanksjoner. Når det er sagt er Norges holdning til bosettingene på Vestbredden godt kjent. Norge retter seg etter den rådgivende uttalelsen fra Den internasjonale domstolen i Haag fra 2004 der det blant annet er konkludert med at bosettingene er etablert i strid med folkeretten. FNs sikkerhetsråd har ved flere anledninger konkludert tilsvarende, skriver Lars Nordrum, seniorrådgiver, Seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika i Utenriksdepartementet i en e-post til Vita 14. mars i år

Umiddelbar stopp

Beslutningen fra Vita betyr umiddelbar stopp i innkjøp av Ahavas produkter, men kjeden vil selge ut de resterende produktene i sine 120 butikker i Norge.

- Vi anser det rett og slett som problematisk å kjøpe varer fra område fra 1967-krigen og vil fra dags dato ikke handle varer fra okkupert område. Vår vurdering er uavhengig og basert på ulike råd fra blant annet IEH, Norsk Folkehjelp, UD og andre selskap med tilsvarende retningslinjer, sier Vitas administrerende direktør Roar Arnstad.

Også NorgesGruppen som eier 50 prosent av Validusgruppen som igjen eier Vita 100 prosent, har konkludert med at kjøp fra okkuperte områder fra 1967 ikke er i henhold til selskapets praksis. Både NorgesGruppen og Validusgruppen er medlem i IEH.

- VITA ønsker å følge og velge samme praksis. Det betyr at vi selvsagt fortsatt vil handle med Israel. Det vil si at vi forsetter en to-statshandel med både Israel og med Palestina. Men vi kjøper ikke varer fra okkuperte områder, sier Arnstad.

Vita vil heller ikke kjøpe inn varer fra selskapet Ahava, hverken nye innkjøp eller potensielle varer fra de aktuelle områdene.

For han er det også viktig å følge rådene fra IEH om å si nei til handel med varer som er produsert på okkuperte områder.

Riktig beslutning

- Alt i alt anser vi denne argumentasjon ut fra vår eget etiske syn og våre eieres holdninger og beslutninger som riktig. Råd fra etiske organisasjoner vi er medlemmer av, er så tungtveiende at Vita ikke skal kjøpe varer fra okkupert område fra 1967 krigen, sier Arnstad og understreker at Vita har hatt en nøye vurdering av fakta innhentet fra alle parter knyttet til handel med varer fra okkuperte områder.

Konstruktiv medlemsdialog

IEHs råd til Vita er i tillegg til norsk offisiell poltikk, basert på ulike innspill og holdninger og ikke minst praksis blant andre IEH-medlemmer. Både Bama, Coop Norge og NorgesGruppen.

- Dette en vanskelig og komplisert sak. All ære til Vita som har tatt sin beslutning på bakgrunn av råd fra ulike aktører. Dette viser tydelig at medlemmer i IEH har en plattform for konstruktiv dialog i vanskelige saker. Vita var også i kontakt med Norsk Folkehjelp som også er medlem i IEH og det offisielle Norge gjennom UD. IEH har flere andre medlemmer som både deler og praktiserer Vitas standpunkt. Coop Norge har klare retningslinjer. Det samme har Bama som blant annet nylig laget en film om problematikken, sier Bondevik.

Han mener en hver kritikk mot Vita er grunnløs og bygger på manglende respekt for både norsk politikk og internasjonale konvensjoner.

- Kjernen i dette er at selskapenes aktiviteter direkte bidrar til å etablere og opprettholde folkerettsstridige bosettinger som bryter med menneskerettene til palestinere, sier Bondevik og får følge av generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp.

Får skryt

- Stor ære til Vita for at de går foran og tar stilling til et så viktig spørsmål. Vi håper andre vil følge etter. Disse bosettingene er i strid med folkeretten. Jeg håper langt flere i norsk næringsliv vil følge Vitas eksempel og ta ansvar. De viser vei i norsk utenrikspolitikk, sier Liv Tørres.

9.mai legger Norsk Folkehjelp og Fagforbundet fram en rapport som blant annet tar for seg okkupasjonsvarer som selges i Norge og investeringer i selskaper som bidrar til Israels okkupasjon. Ifølge Tørres er det svært mange norske bedrifter som importerer fra okkuperte områder.

- Selv om regjeringen har fordømt bosettingene og at utenriksminister Jonas Gahr Støre har sagt at disse bosettingene er det største hinderet for fred i området, så har ikke Regjeringen kommet med noen direkte oppfordring til boikott av handel med de okkuperte områdene. Det er på høy tid at Regjeringen tydeliggjør hvordan næringslivet bør agere, sier Tørres.

Ahava mister dermed sin viktigste utsalgskanal i Norge. Ifølge Norsk Folkehjelp, så driver Ahava sin produksjon av skjønnhetsprodukter i den israelske bosettingen Mitzpe Shalem og selskapet eies også av bosetterne.

Ahava Norge ønsker ikke å kommentere saken:

- Vi har hatt et godt samarbeid med Vita i alle år og kommenterer ikke denne saken videre, sier Yngvar W. Andersen i en e-post.

Etisk riktig

- Som medlem i IEH har Vita vedtatt etiske retningslinjer som blant annet omhandler marginaliserte befolkningsgrupper og respekt for lokalsamfunnet. Produksjon eller utvinning av råvarer på okkupert område kommer klart inn under dette. IEH mener at handel er viktig for utvikling. Avslutning av leverandørforhold skal derfor vurderes nøye og leverandøren skal få tid til endring. I Vitas tilfelle hvor produksjonen foregår på okkupert land, og leverandøren ikke gir inntrykk av å ville endre dette, mener vi at uttrekk er helt riktig, sier Bondevik

- Fra IEH er sitt ståsted det fint å se at dialogen mellom våre medlemmer fungerer så godt. I tillegg vil vi berømme Vitas initiativ og vilje til å ta tak i denne saken på alvor, avslutter daglig leder i IEH, Per N. Bondevik.

De okkuperte områdene og Seksdagerskrigen:

  • 9. juni 2012 er det 45 år siden Seksdagerskrigen i 1967. Seksdagerskrigen var en kortvarig, men intens krig i Midtøsten.
    Krigen ble i hovedsak utkjempet mellom Israel på den ene siden og Egypt, Jordan og Syra på den andre siden. Den 5.juni 1967 gikk Israel til et forebyggende angrep på Egypts luftvåpen.
  • Israels lynraske angrep fikk stor betydning ikke bare for krigsutfallet, men også fordi den bidro sterkt til den respekt som etterhvert vokste frem for det israelske forsvaret og ikke minst for Israels generelle besluttsomhet i konflikter. Hele Sinaihalvøya, Gaza og Vestbredden ble okkupert av den israelske hæren, Sinai er siden levert tilbake til Egypt gjennom en fredsavtale.
  • Det var like etter denne krigen at Israel begynte etableringen av jødiske bosetninger på de okkuperte områdene. Disse bosetningene økte betraktelig i løpet av de neste tiårene og har flere ganger blitt fordømt internasjonalt

Det er i ett av disse områdene Ahavaproduktene er produsert.