Initiativ for etisk handel

European Working Group on Ethical Public Procurement

IEH inngår i nettverket “European Working Group on Ethical Public Procurement”. Gruppen består av deltakere fra ulike europeiske land, og møtes regelmessig.

Arbeidsgruppen har som mål å fremme etiske krav i offentlig anskaffelser i Europa. Arbeidsgruppen leverte innspill til EU-kommisjonens revisjon av innkjøpsdirektivene (”grønnboken”). Hovedbudskapet til arbeidsgruppen er at forholdet mellom arbeidsprosess og kontraktens gjenstand er kunstig og til hinder for offentlige virksomheter som ønsker å gå lenger i sitt samfunnsansvarsengasjement. En annen viktig melding er at etiske krav må formuleres som kvalifikasjonskrav.